Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 32

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἰδού, βασιλεὺς θέλει βασιλεύσει ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ ἄρχοντες θέλουσιν ἄρχει ἐν κρίσει.
2Καὶ ὁ ἄνθρωπος θέλει εἶσθαι ὡς σκέπη ἀπὸ τοῦ ἀνέμου καὶ ὡς καταφύγιον ἀπὸ τῆς τρικυμίας· ὡς ποταμοὶ ὕδατος ἐν ξηρᾷ γῇ, ὡς σκιὰ μεγάλου βράχου ἐν γῇ διψώσῃ.
3Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν βλεπόντων δὲν θέλουσιν εἶσθαι ἐσκοτισμένοι, καὶ τὰ ὦτα τῶν ἀκουόντων θέλουσιν εἶσθαι προσεκτικά.
4Καὶ ἡ καρδία τῶν θρασέων θέλει καταλάβει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα τῶν τραυλιζόντων θέλει ἐπιταχύνει νὰ λαλῇ καθαρά.
5Ὁ ἀχρεῖος δὲν θέλει ὀνομάζεσθαι πλέον ἐλευθέριος, καὶ ὁ φιλάργυρος δὲν θέλει λέγεσθαι μεγαλοπρεπής.
6Διότι ὁ ἀχρεῖος θέλει λαλεῖ ἀχρεῖα, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ θέλει ἐργάζεσθαι ἀνομίαν, διὰ νὰ ἐκτελῇ πονηρίαν καὶ νὰ προφέρῃ πλάνην ἐναντίον τοῦ Κυρίου, ὥστε νὰ στερῇ τὴν ψυχήν τοῦ πεινῶντος καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὴν πόσιν εἰς τὸν διψῶντα.
7Τοῦ δὲ φιλαργύρου τὰ ὅπλα εἶναι ἄδικα· αὐτὸς βουλεύεται πονηρίας διὰ νὰ ἀφανίσῃ τὸν πτωχὸν μὲ λόγους ψευδεῖς, ἔτι καὶ ὅταν ὁ ἐνδεής λαλῇ δίκαια.
8Ἀλλ᾿ ὁ ἐλευθέριος βουλεύεται ἐλευθέρια καὶ ἐπὶ ἐλευθέρια θέλει στηρίζεσθαι αὐτός.
9Σηκώθητε, γυναῖκες εὔποροι· ἀκούσατε τὴν φωνήν μου, θυγατέρες ἀμέριμνοι· ἀκροάσθητε τοὺς λόγους μου·
10ἡμέρας καὶ ἔτη θέλετε εἶσθαι τεταραγμέναι, σεῖς αἱ ἀμέριμνοι· διότι ὁ τρυγητὸς θέλει χαθῆ, ἡ συγκομιδή δὲν θέλει ἐλθεῖ·
11τρέμετε, αἱ εὔποροι· ταράχθητε, αἱ ἀμέριμνοι· ἐκδύθητε καὶ γυμνώθητε καὶ περιζώσατε τὰς ὀσφύας μὲ σάκκον.
12Θέλουσι κτυπήσει τὰ στήθη διὰ τοὺς ἡδονικοὺς ἀγρούς, διὰ τοὺς καρποφόρους ἀμπελῶνας.
13Ἄκανθαι καὶ τρίβολοι θέλουσι βλαστήσει ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ λαοῦ μου· ἔτι καὶ ἐπὶ πάσας τὰς οἰκίας τῆς χαρᾶς ἐν τῇ εὐφραινομένῃ πόλει.
14Διότι τὰ παλάτια θέλουσιν ἐγκαταλειφθῆ· τὸ πλῆθος τῆς πόλεως θέλει ἐρημωθῆ· τὰ φρούρια καὶ οἱ πύργοι θέλουσι κατασταθῆ ἕως αἰῶνος σπήλαια, τρυφή ἀγρίων ὄνων, βοσκή ποιμνίων·
15ἑωσοῦ τὸ πνεῦμα ἐξ ὕψους ἐκχυθῆ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἡ ἔρημος γείνῃ πεδιὰς καρποφόρος, ἡ δὲ καρποφόρος πεδιὰς λογισθῆ ὡς δάσος.
16Τότε κρίσις θέλει κατασκηνώσει ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ δικαιοσύνη θέλει κατοικήσει ἐν τῇ καρποφόρῳ πεδιάδι.
17Τὸ δὲ ἔργον τῆς δικαιοσύνης θέλει εἶσθαι εἰρήνη· καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς δικαιοσύνης ἡσυχία καὶ ἀσφάλεια εἰς τὸν αἰῶνα.
18Καὶ ὁ λαὸς μου θέλει κατοικεῖ εἰρηνικήν κατοικίαν καὶ οἰκήματα ἀσφαλῆ καὶ ἡσύχους τόπους εὐπορίας,
19καὶ θέλει πίπτει χάλαζα κατασυντρίβουσα τὸ δάσος, καὶ ἡ πόλις μὲ ὄλεθρον θέλει ἀνατραπῆ.
20Μακάριοι σεῖς οἱ σπείροντες πλησίον παντὸς ὕδατος, οἱ ἐξαποστέλλοντες ἐκεῖ τοὺς πόδας τοῦ βοὸς καὶ τῆς ὄνου.Σχετικά με το Copyright: