Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 65

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐζητήθην παρὰ τῶν μή ἐρωτώντων περὶ ἐμοῦ· εὑρέθην παρὰ τῶν ζητούντων με· εἶπα, Ἰδού, ἐγώ, ἰδού, ἐγώ, πρὸς ἔθνος μή καλούμενον μὲ τὸ ὄνομά μου.
2Ἐξήπλωσα τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν πρὸς λαὸν ἀπειθῆ, περιπατοῦντα ἐν ὁδῷ οὐχὶ καλῇ, ὀπίσω τῶν διαβουλίων αὑτῶν,
3λαὸν παροξύνοντά με πάντοτε κατὰ πρόσωπόν μου, θυσιάζοντα ἐν κήποις καὶ θυμιάζοντα ἐπὶ πλίνθων,
4μένοντα ἐν τοῖς μνήμασι καὶ διανυκτερεύοντα ἐν ἀποκρύφοις, τρώγοντα χοίρειον κρέας καὶ ἐν τοῖς ἀγγείοις αὑτοῦ ἔχοντα ζωμὸν ἀκαθάρτων πραγμάτων,
5λέγοντα, Μακρὰν ἀπ᾿ ἐμοῦ, μή μὲ ἐγγίσῃς, διότι εἶμαι ἁγιώτερός σου. Οὗτοι εἶναι καπνὸς εἰς τοὺς μυκτῆράς μου, πῦρ καιόμενον ὅλην τὴν ἡμέραν.
6Ἰδού, γεγραμμένον εἶναι ἐνώπιόν μου, δὲν θέλω σιωπήσει ἀλλὰ θέλω ἀνταποδώσει, ναί, θέλω ἀνταποδώσει εἰς τοὺς κόλπους αὐτῶν
7τὰς ἀνομίας σας καὶ τὰς ἀνομίας τῶν πατέρων σας ὁμοῦ, λέγει Κύριος, οἵτινες ἐθυμίασαν ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ μὲ ἐβλασφήμησαν ἐπὶ τῶν λόφων· διὰ τοῦτο θέλω ἀντιπληρώσει εἰς τοὺς κόλπους αὐτῶν τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἔργα αὐτῶν.
8Οὕτω λέγει Κύριος· Καθὼς ὅταν εὑρίσκηται γλεῦκος ἐν τῇ σταφυλῇ, λέγουσι, Μή φθείρῃς αὐτό, διότι εἶναι εὐλογία ἐν αὐτῷ· οὕτω θέλω κάμει ἕνεκεν τῶν δούλων μου, διὰ νὰ μή ἐξολοθρεύσω πάντας.
9Καὶ θέλω ἐξάξει σπέρμα ἐξ Ἰακὼβ καὶ κληρονόμον τῶν ὀρέων μου ἐξ Ἰούδα· καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ μου θέλουσι κληρονομήσει αὐτὰ καὶ οἱ δοῦλοί μου θέλουσι κατοικήσει ἐκεῖ.
10Καὶ ὁ Σαρὼν θέλει εἶσθαι μάνδρα τῶν ποιμνίων καὶ ἡ κοιλὰς τοῦ Ἀχὼρ τόπος εἰς ἀνάπαυσιν τῶν βουκολίων, διὰ τὸν λαὸν μου τὸν ἐκζητοῦντά με.
11Ἐσᾶς ὅμως, τοὺς ἐγκαταλείποντας τὸν Κύριον, τοὺς λησμονοῦντας τὸ ἅγιόν μου ὄρος, τοὺς ἑτοιμάζοντας τράπεζαν εἰς τὸν Γάδην καὶ τοὺς κάμνοντας σπονδήν εἰς τὸν Μένι,
12θέλω σᾶς ἀριθμήσει διὰ τὴν μάχαιραν καὶ πάντες θέλετε κύψει εἰς τὴν σφαγήν· διότι ἐκάλουν καὶ δὲν ἀπεκρίνεσθε· ἐλάλουν καὶ δὲν ἠκούετε· ἀλλ᾿ ἐπράττετε τὸ κακὸν ἐνώπιόν μου καὶ ἐξελέγετε τὸ μή ἀρεστὸν εἰς ἐμέ.
13Ὅθεν οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, οἱ δοῦλοί μου θέλουσι φάγει, σεῖς δὲ θέλετε πεινάσει· ἰδού, οἱ δοῦλοί μου θέλουσι πίει, σεῖς δὲ θέλετε διψήσει· ἰδού, οἱ δοῦλοί μου θέλουσιν εὐφρανθῆ, σεῖς δὲ θέλετε αἰσχυνθῆ·
14ἰδού, οἱ δοῦλοί μου θέλουσιν ἀλαλάζει ἐν εὐθυμίᾳ, σεῖς δὲ θέλετε βοᾶ ἐν πόνῳ καρδίας καὶ ὀλολύζει ὑπὸ καταθλίψεως πνεύματος.
15Καὶ θέλετε ἀφήσει τὸ ὄνομά σας εἰς τοὺς ἐκλεκτοὺς μου διὰ κατάραν· διότι Κύριος ὁ Θεὸς θέλει σὲ θανατώσει καὶ μὲ ἄλλο ὄνομα θέλει ὀνομάσει τοὺς δούλους αὑτοῦ,
16διὰ νὰ μακαρίζῃ ἑαυτὸν εἰς τὸν Θεὸν τῆς ἀληθείας ὁ μακαρίζων ἑαυτὸν ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ νὰ ὁμνύῃ εἰς τὸν Θεὸν τῆς ἀληθείας ὁ ὁμνύων ἐπὶ τῆς γῆς· διότι αἱ πρότεραι θλίψεις ἐλησμονήθησαν καὶ διότι ἐκρύφθησαν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου.
17Ἐπειδή ἰδού, νέους οὐρανοὺς κτίζω καὶ νέαν γῆν· καὶ δὲν θέλει εἶσθαι μνήμη τῶν προτέρων οὐδὲ θέλουσιν ἐλθεῖ εἰς τὸν νοῦν.
18Ἀλλ᾿ εὐφραίνεσθε καὶ χαίρετε πάντοτε εἰς ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον κτίζω· διότι, ἰδού, κτίζω τὴν Ἱερουσαλήμ ἀγαλλίαμα καὶ τὸν λαὸν αὐτῆς εὐφροσύνην.
19Καὶ θέλω ἀγάλλεσθαι εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ καὶ εὐφραίνεσθαι εἰς τὸν λαὸν μου· καὶ δὲν θέλει ἀκουσθῆ πλέον ἐν αὐτῇ φωνή κλαυθμοῦ καὶ φωνή κραυγῆς.
20Δὲν θέλει εἶσθαι πλέον ἐκεῖ βρέφος ὀλιγοήμερον καὶ γέρων ὅστις δὲν ἐπλήρωσε τὰς ἡμέρας αὑτοῦ· διότι τὸ παιδίον θέλει ἀποθνήσκει ἑκατὸν ἐτῶν, ὁ δὲ ἑκατὸν ἐτῶν ἁμαρτωλὸς θέλει εἶσθαι ἐπικατάρατος.
21Καὶ θέλουσιν οἰκοδομήσει οἰκίας καὶ κατοικήσει, καὶ θέλουσι φυτεύσει ἀμπελῶνας καὶ φάγει τὸν καρπὸν αὐτῶν.
22δὲν θέλουσι κτίσει αὐτοὶ καὶ ἄλλος νὰ κατοικήσῃ· δὲν θέλουσι φυτεύσει αὐτοὶ καὶ ἄλλος νὰ φάγῃ· διότι αἱ ἡμέραι τοῦ λαοῦ μου εἶναι ὡς αἱ ἡμέραι τοῦ δένδρου καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ μου θέλουσι παλαιώσει τὸ ἔργον τῶν χειρῶν αὑτῶν.
23Δὲν θέλουσι κοπιάζει εἰς μάτην οὐδὲ θέλουσι τεκνοποιεῖ διὰ καταστροφήν· διότι εἶναι σπέρμα τῶν εὐλογημένων τοῦ Κυρίου καὶ οἱ ἔκγονοι αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν.
24Καὶ πρὶν αὐτοὶ κράξωσιν, ἐγὼ θέλω ἀποκρίνεσθαι· καὶ ἐνῷ αὐτοὶ λαλοῦσιν, ἐγὼ θέλω ἀκούει.
25Ὁ λύκος καὶ τὸ ἀρνίον θέλουσι βόσκεσθαι ὁμοῦ, καὶ ὁ λέων θέλει τρώγει ἄχυρον ὡς ὁ βοῦς· ἄρτος δὲ τοῦ ὄφεως θέλει εἶσθαι τὸ χῶμα· ἐν ὅλῳ τῷ ἁγίῳ μου ὄρει δὲν θέλουσι κάμνει ζημίαν οὐδὲ φθοράν, λέγει Κύριος.Σχετικά με το Copyright: