Μοιραστείτε

 

Ησαΐας 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Δὲν θέλει εἶσθαι ὅμως τοιοῦτον θάμβωμα εἰς τὴν γῆν τὴν τεθλιμμένην· ἐν τοῖς προτέροις καιροῖς ἐξουθένωσε τὴν γῆν Ζαβουλὼν καὶ τὴν γῆν Νεφθαλείμ· ἐν δὲ τοῖς ὑστέροις ἔκαμεν ἔνδοξα τὰ μέρη τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, τὴν Γαλιλαίαν τῶν ἐθνῶν.
2Ὁ λαὸς ὁ περιπατῶν ἐν τῷ σκότει εἶδε φῶς μέγα· εἰς τοὺς καθημένους ἐν γῇ σκιᾶς θανάτου, φῶς ἔλαμψεν ἐπ᾿ αὐτούς.
3Ἐπολλαπλασίασας τὸ ἔθνος, ηὔξησας εἰς αὐτήν τὴν χαράν· χαίρουσιν ἔμπροσθέν σου κατὰ τὴν χαρὰν τοῦ θερισμοῦ, καθὼς ἀγάλλονται οἱ διαμεριζόμενοι τὰ λάφυρα.
4Διότι σὺ συνέτριψας τὸν ζυγὸν τοῦ φορτίου αὐτοῦ καὶ τὴν ῥάβδον τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ τὴν μάστιγα τοῦ καταδυναστεύοντος αὐτόν, καθὼς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Μαδιάμ.
5Διότι πᾶσα περικνημὶς πολεμιστοῦ μαχομένου μετὰ θορύβου καὶ πᾶσα στολή κεκυλισμένη εἰς αἵματα θέλει εἶσθαι διὰ καῦσιν καὶ ὕλην πυρός.
6Διότι παιδίον ἐγεννήθη εἰς ἡμᾶς, υἱὸς ἐδόθη εἰς ἡμᾶς· καὶ ἡ ἐξουσία θέλει εἶσθαι ἐπὶ τὸν ὦμον αὐτοῦ· καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλει καλεσθῆ Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, Πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, Ἄρχων εἰρήνης.
7Εἰς τὴν αὔξησιν τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης δὲν θέλει εἶσθαι τέλος, ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ Δαβὶδ καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, διὰ νὰ διατάξῃ αὐτήν καὶ νὰ στερεώσῃ αὐτήν ἐν κρίσει καὶ δικαιοσύνῃ ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως αἰῶνος. Ὁ ζῆλος τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων θέλει ἐκτελέσει τοῦτο.
8Ὁ Κύριος ἀπέστειλε λόγον κατὰ τοῦ Ἰακὼβ καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ.
9Καὶ πᾶς ὁ λαὸς θέλει γνωρίσει τοῦτο, ὁ Ἐφραΐμ καὶ ὁ κάτοικος τῆς Σαμαρείας, οἵτινες λέγουσιν ὑπερηφάνως καὶ μὲ ἔπαρσιν καρδίας,
10οἱ πλίνθοι ἔπεσον, πλήν ἡμεῖς θέλομεν κτίσει μὲ πελεκητὰς πέτρας· αἱ συκομορέαι ἐκόπησαν, πλήν ἡμεῖς θέλομεν ἀλλάξει αὐτὰς εἰς κέδρους.
11Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος θέλει ἐξεγείρει τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Ῥεσὶν ἐναντίον αὐτοῦ καὶ συνενώσει τοὺς πολεμίους αὐτοῦ·
12τοὺς Συρίους ἔμπροσθεν καὶ τοὺς Φιλισταίους ὄπισθεν· καὶ θέλουσι καταφάγει τὸν Ἰσραήλ μὲ ἀνοικτὸν στόμα. Ἐν πᾶσι τούτοις ὁ θυμὸς αὐτοῦ δὲν ἀπεστράφη, ἀλλ᾿ ἡ χεὶρ αὐτοῦ εἶναι ἔτι ἐξηπλωμένη.
13Πλήν ὁ λαὸς δὲν ἐπιστρέφει πρὸς τὸν πατάξαντα αὐτόν, οὐδὲ ἐκζητοῦσι τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων.
14Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος θέλει ἐκκόψει ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ κεφαλήν καὶ οὐράν, κλάδον καὶ σπάρτον, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ.
15Ὁ πρεσβύτης καὶ ὁ ἔντιμος, αὐτὸς εἶναι ἡ κεφαλή· καὶ ὁ προφήτης ὅστις διδάσκει ψεύδη, αὐτὸς εἶναι ἡ οὐρά.
16Διότι οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον πλανῶσιν αὐτόν· καὶ οἱ μακαριζόμενοι ὑπ᾿ αὐτῶν ἀφανίζονται.
17Διὰ τοῦτο ὁ Κύριος δὲν θέλει εὐφρανθῆ εἰς τοὺς νεανίσκους αὐτῶν, οὐδὲ θέλει ἐλεήσει τοὺς ὀρφανοὺς καὶ τὰς χήρας αὐτῶν· ἐπειδή πάντες εἶναι ὑποκριταὶ καὶ κακοποιοί, καὶ πᾶν στόμα λαλεῖ ἀσεβῶς. Ἐν πᾶσι τούτοις ὁ θυμὸς αὐτοῦ δὲν ἀπεστράφη, ἀλλ᾿ ἡ χεὶρ αὐτοῦ εἶναι ἔτι ἐξηπλωμένη.
18Διότι ἡ ἀνομία ἀφανίζει ὡς τὸ πῦρ, τὸ κατατρῶγον τοὺς τριβόλους καὶ τὰς ἀκάνθας καὶ τὸ φλέγον ἐν τοῖς πυκνοτάτοις τοῦ δάσους· καὶ αὐτὰ θέλουσιν ἀναβῆ εἰς στήλην περιτυλισσομένου καπνοῦ.
19Ἀπὸ τοῦ θυμοῦ τοῦ Κυρίου τῶν δυνάμεων ἡ γῆ ἐσκοτίσθη, καὶ ὁ λαὸς θέλει εἶσθαι ὡς ὕλη πυρός· ἄνθρωπος δὲν θέλει ἐλεήσει τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ.
20Καὶ θέλει ἁρπάσει εἰς τὰ δεξιά, πλήν θέλει πεινάσει· καὶ θέλει φάγει εἰς τὰ ἀριστερά, πλήν δὲν θέλει χορτασθῆ· θέλουσι φάγει πᾶς ἄνθρωπος τὴν σάρκα τοῦ βραχίονος αὑτοῦ·
21ὁ Μανασσῆς τὸν Ἐφραΐμ καὶ ὁ Ἐφραΐμ τὸν Μανασσῆν· καὶ αὐτοὶ ὁμοῦ θέλουσιν εἶσθαι ἐναντίον τοῦ Ἰούδα. Ἐν πᾶσι τούτοις ὁ θυμὸς αὐτοῦ δὲν ἀπεστράφη, ἀλλ᾿ ἡ χεὶρ αὐτοῦ εἶναι ἔτι ἐξηπλωμένη.Σχετικά με το Copyright: