Μοιραστείτε

 

Θρήνοι 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Πῶς ἠμαυρώθη τὸ χρυσίον, ἠλλοιώθη τὸ χρυσίον τὸ καθαρώτατον, οἱ λίθοι τοῦ ἁγιαστηρίου διεσπάρησαν εἰς τὰ ἄκρα πασῶν τῶν ὁδῶν.
2Οἱ ἔνδοξοι υἱοὶ τῆς Σιών, οἱ ἐκτιμώμενοι ὡς τὸ καθαρὸν χρυσίον, πῶς ἐλογίσθησαν ὡς ἀγγεῖα πήλινα, ἔργον χειρὸς κεραμέως.
3Ἔτι καὶ τὰ κήτη προσφέρουσι μαστοὺς καὶ θηλάζουσι τὰ τέκνα αὑτῶν· ἡ δὲ θυγάτηρ τοῦ λαοῦ μου ἐσκληρύνθη ὡς αἱ στρουθοκάμηλοι ἐν ἐρήμῳ.
4Ἡ γλῶσσα τοῦ θηλάζοντος ἐκολλήθη εἰς τὸν οὐρανίσκον αὐτοῦ ὑπὸ τῆς δίψης· τὰ παιδία ἐζήτησαν ἄρτον καὶ δὲν ὑπάρχει ὁ κόπτων εἰς αὐτά.
5Οἱ τρώγοντες φαγητὰ τρυφερὰ κοίτονται ἐν ταῖς ὁδοῖς ἠφανισμένοι· οἱ ἀνατεθραμμένοι ἐν πορφύρᾳ ἐνηγκαλίσθησαν τὴν κοπρίαν.
6Καὶ ἡ ποινή τῆς ἀνομίας τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου ἔγεινε μεγαλητέρα παρὰ τὴν ποινήν τῆς ἁμαρτίας τῶν Σοδόμων, τὰ ὁποῖα κατεστράφησαν ὡς ἐν ῥιπῇ, καὶ δὲν ἐνήργησαν ἐπ᾿ αὐτῶν χεῖρες.
7Οἱ Ναζηραῖοι αὐτῆς ἦσαν καθαρώτεροι χιόνος, λευκότεροι γάλακτος, ἐρυθρότεροι τὴν ὄψιν ὑπὲρ τοὺς πολυτίμους λίθους, στιλπνοὶ ὡς ὁ σάπφειρος·
8Ἡ ὄψις αὐτῶν κατημαυρώθη ὑπὲρ τὴν ἀσβόλην· δὲν ἐγνωρίζοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς· τὸ δέρμα αὐτῶν ἐκολλήθη ἐπὶ τῶν ὀστέων αὐτῶν· ἐξηράνθη, ἔγεινεν ὡς ξύλον.
9Εὐτυχέστεροι ἐστάθησαν οἱ θανατωθέντες ὑπὸ τῆς ῥομφαίας, παρὰ οἱ θανατωθέντες ὑπὸ τῆς πείνης· διότι οὗτοι κατατήκονται, τετραυματισμένοι δι᾿ ἔλλειψιν γεννημάτων τοῦ ἀγροῦ.
10Αἱ χεῖρες τῶν εὐσπλάγχνων γυναικῶν ἔψησαν τὰ τέκνα αὐτῶν· ἔγειναν εἰς αὐτὰς τροφή ἐν τῷ συντριμμῷ τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου.
11Ὁ Κύριος συνετέλεσε τὸν θυμὸν αὑτοῦ, ἐξέχεε τὴν φλόγα τῆς ὀργῆς αὑτοῦ, καὶ ἐξῆψε πῦρ ἐν Σιών, τὸ ὁποῖον κατέφαγε τὰ θεμέλια αὐτῆς.
12Δὲν ἐπίστευον οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην, ὅτι ἤθελεν εἰσέλθει ἐχθρὸς καὶ πολέμιος εἰς τὰς πύλας τῆς Ἱερουσαλήμ.
13Τοῦτο ἔγεινε διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν προφητῶν αὐτῆς καὶ τὰς ἀνομίας τῶν ἱερέων αὐτῆς, οἵτινες ἔχυνον τὸ αἷμα τῶν δικαίων ἐν μέσῳ αὐτῆς.
14Περιεπλανήθησαν ὡς τυφλοὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐμολύνθησαν ἐν τῷ αἵματι, ὥστε οἱ ἄνθρωποι δὲν ἠδύναντο νὰ ἐγγίσωσι τὰ ἐνδύματα αὐτῶν.
15Ἀπόστητε, ἀκάθαρτοι, ἔκραζον πρὸς αὐτούς· ἀπόστητε, ἀπόστητε, μή ἐγγίσητε· ἐνῷ ἔφευγον καὶ περιεπλανῶντο, ἐλέγετο μεταξὺ τῶν ἐθνῶν, Δὲν θέλουσι παροικεῖ πλέον μεθ᾿ ἡμῶν.
16Τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου διεμέρισεν αὐτούς, δὲν θέλει πλέον ἐπιβλέπει ἐπ᾿ αὐτούς· πρόσωπον ἱερέων δὲν ἐσεβάσθησαν, γέροντας δὲν ἠλέησαν.
17Ἐνῷ ἔτι ὑπήρχομεν, οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν ἀπέκαμον, προσμένοντες τὴν ματαίαν βοήθειαν ἡμῶν· ἀπεβλέψαμεν κεχηνότες πρὸς ἔθνος μή δυνάμενον νὰ σώζῃ.
18Παραμονεύουσι τὰ ἴχνη ἡμῶν, διὰ νὰ μή περιπατῶμεν ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν· ἐπλησίασε τὸ τέλος ἡμῶν, αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐπληρώθησαν, διότι ἦλθε τὸ τέλος ἡμῶν.
19Οἱ καταδιώκοντες ἡμᾶς ἔγειναν ἐλαφρότεροι τῶν ἀετῶν τοῦ οὐρανοῦ· ἐκυνήγησαν ἡμᾶς ἐπὶ τὰ ὄρη, ἐνήδρευσαν ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ.
20Ἡ πνοή τῶν μυκτήρων ἡμῶν, ὁ χριστὸς τοῦ Κυρίου, ἐπιάσθη ἐν ταῖς παγίσιν αὐτῶν, ὑπὸ τὴν σκιὰν τοῦ ὁποίου, ἐλέγομεν, θέλομεν ζῇ μεταξὺ τῶν ἐθνῶν.
21Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, θυγάτηρ Ἐδώμ, ἡ κατοικοῦσα ἐν γῇ Οὔζ· ἔτι καὶ πρὸς σὲ θέλει περάσει τὸ ποτήριον· θέλεις μεθυσθῆ καὶ θέλεις γυμνωθῆ.
22Ἐτελείωσεν ἡ ποινή τῆς ἀνομίας σου, θυγάτηρ Σιών· δὲν θέλει σὲ φέρει πλέον εἰς αἰχμαλωσίαν· θέλει ἐπισκεφθῆ τὴν ἀνομίαν σου, θυγάτηρ Ἐδώμ· θέλει ἀποκαλύψει τὰ ἁμαρτήματά σου.Σχετικά με το Copyright: