Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἔπειτα εἶδον καὶ ἰδού, ἐν τῷ στερεώματι τῷ ἄνωθεν τῆς κεφαλῆς τῶν χερουβεὶμ ἐφαίνετο ὑπεράνω αὐτῶν ὡς λίθος σάπφειρος, κατὰ τὴν θέαν ὁμοιώματος θρόνου.
2Καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυμένον τὰ λινὰ καὶ εἶπεν, Εἴσελθε μεταξὺ τῶν τροχῶν, ὑποκάτω τῶν χερουβείμ, καὶ γέμισον τὴν χεῖρά σου ἄνθρακας πυρὸς ἐκ μέσου τῶν χερουβεὶμ καὶ διασκόρπισον αὐτοὺς ἐπὶ τὴν πόλιν. Καὶ εἰσῆλθεν ἐνώπιόν μου.
3Τὰ δὲ χερουβεὶμ ἵσταντο ἐν δεξιοῖς τοῦ οἴκου, ὅτε εἰσήρχετο ὁ ἀνήρ· καὶ ἡ νεφέλη ἐγέμισε τὴν ἐσωτέραν αὐλήν.
4Καὶ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου ὑψώθη ἄνωθεν τῶν χερουβεὶμ κατὰ τὸ κατώφλιον τοῦ οἴκου· καὶ ἐνέπλησε τὸν οἶκον ἡ νεφέλη καὶ ἡ αὐλή ἐνεπλήσθη ἀπὸ τῆς λάμψεως τῆς δόξης τοῦ Κυρίου.
5Καὶ ὁ ἦχος τῶν πτερύγων τῶν χερουβεὶμ ἠκούετο ἕως τῆς ἐξωτέρας αὐλῆς, ὡς φωνή τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ, ὁπόταν λαλῇ.
6Καὶ ὅτε προσέταξε τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυμένον τὰ λινά, λέγων, Λάβε πῦρ ἐκ μέσου τῶν τροχῶν, ἐκ μέσου τῶν χερουβείμ, τότε εἰσῆλθε καὶ ἐστάθη πλησίον τῶν τροχῶν.
7Καὶ ἕν χεροὺβ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐκ μέσου τῶν χερουβείμ, πρὸς τὸ πῦρ τὸ ἐν τῷ μέσῳ τῶν χερουβείμ, καὶ ἔλαβεν ἐκ τούτου καὶ ἔθεσεν εἰς τὰς χεῖρας τοῦ ἐνδεδυμένου τὰ λινά· ὁ δὲ ἔλαβεν αὐτὸ καὶ ἐξῆλθεν.
8Ἐφαίνετο δὲ ὁμοίωμα χειρὸς ἀνθρώπου εἰς τὰ χερουβεὶμ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῶν.
9Καὶ εἶδον καὶ ἰδού, τέσσαρες τροχοὶ πλησίον τῶν χερουβείμ, εἷς τροχὸς πλησίον ἑνὸς χεροὺβ καὶ εἷς τροχὸς πλησίον ἄλλου χερούβ, καὶ ἡ θέα τῶν τροχῶν ἦτο ὡς ὄψις βηρύλλου λίθου.
10Περὶ δὲ τῆς θέας αὐτῶν, καὶ οἱ τέσσαρες εἶχον τὸ αὐτὸ ὁμοίωμα, ὡς ἐὰν ἦτο τροχὸς ἐν μέσῳ τροχοῦ.
11Ἐνῷ ἐβάδιζον, ἐπορεύοντο κατὰ τὰ τέσσαρα αὑτῶν πλάγια· δὲν ἐστρέφοντο ἐνῷ ἐβάδιζον, ἀλλ᾿ εἰς ὅντινα τόπον ὁ πρῶτος ἀπευθύνετο, ἠκολούθουν αὐτὸν οἱ ἄλλοι· δὲν ἐστρέφοντο ἐνῷ ἐβάδιζον.
12Ὅλον δὲ τὸ σῶμα αὐτῶν καὶ τὰ νῶτα αὐτῶν καὶ αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν καὶ οἱ τροχοί, οἱ τέσσαρες αὐτῶν τροχοί, ἦσαν κύκλῳ πλήρεις ὀφθαλμῶν.
13Περὶ δὲ τῶν τροχῶν, οὗτοι ἐκαλοῦντο, ἀκούοντος ἐμοῦ, Γαλγάλ.
14Καὶ ἕκαστον εἶχε τέσσαρα πρόσωπα· τὸ πρόσωπον τοῦ ἑνὸς πρόσωπον χερούβ, καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ δευτέρου πρόσωπον ἀνθρώπου, καὶ τοῦ τρίτου πρόσωπον λέοντος, καὶ τοῦ τετάρτου πρόσωπον ἀετοῦ.
15Καὶ τὰ χερουβεὶμ ὑψώθησαν· τοῦτο εἶναι τὸ ζῷον, τὸ ὁποῖον εἶδον παρὰ τὸν ποταμὸν Χεβάρ.
16Καὶ ὅτε τὰ χερουβεὶμ ἐπορεύοντο, ἐπορεύοντο οἱ τροχοὶ πλησίον αὐτῶν· καὶ ὅτε τὰ χερουβεὶμ ὕψονον τὰς πτέρυγας αὑτῶν διὰ νὰ ἀνυψωθῶσιν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ αὐτοὶ οἱ τροχοὶ δὲν ἐξέκλινον ἀπὸ πλησίον αὐτῶν.
17Ὅτε δὲ ἵσταντο, καὶ ἐκεῖνοι ἵσταντο· καὶ ὅτε ἀνυψοῦντο, καὶ ἐκεῖνοι ἀνυψοῦντο μετ᾿ αὐτῶν· διότι τὸ πνεῦμα τῶν ζώων ἦτο ἐν αὐτοῖς.
18Καὶ ἡ δόξα τοῦ Κυρίου ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ κατωφλίου τοῦ οἴκου καὶ ἐστάθη ἐπὶ τῶν χερουβείμ.
19Καὶ τὰ χερουβεὶμ ὕψωσαν τὰς πτέρυγας αὑτῶν καὶ ἀνυψώθησαν ἀπὸ τῆς γῆς ἐνώπιόν μου· ὅτε ἐξῆλθον, ἦσαν καὶ οἱ τροχοὶ πλησίον αὑτῶν· καὶ ἐστάθησαν ἐν τῇ θύρα τῆς ἀνατολικῆς πύλης τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ ἦτο ἐπ᾿ αὐτῶν ὑπεράνωθεν.
20Τοῦτο εἶναι τὸ ζῶον, τὸ ὁποῖον εἶδον ὑποκάτω τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ παρὰ τὸν ποταμὸν Χεβὰρ· καὶ ἐγνώρισα ὅτι ἦσαν χερουβείμ.
21Ἕκαστον εἶχεν ἀνὰ τέσσαρα πρόσωπα καὶ ἕκαστον τέσσαρας πτέρυγας καὶ ὁμοίωμα χειρῶν ἀνθρώπου ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὑτῶν.
22Τὰ δὲ πρόσωπα αὐτῶν ἦσαν κατὰ τὸ ὁμοίωμα, τὰ αὐτὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα εἶδον παρὰ τὸν ποταμὸν Χεβάρ, ἡ θέα αὐτῶν καὶ αὐτά· ἐπορεύοντο δὲ ἕκαστον κατέναντι τοῦ προσώπου αὑτοῦ.Σχετικά με το Copyright: