Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, κάμε τὴν Ἱερουσαλήμ νὰ γνωρίσῃ τὰ βδελύγματα αὑτῆς,
3καὶ εἰπέ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ· Ἡ ῥίζα σου καὶ ἡ γέννησίς σου εἶναι ἐκ τῆς γῆς τῶν Χαναναίων· ὁ πατήρ σου Ἀμορραῖος καὶ ἡ μήτηρ σου Χετταία.
4Εἰς δὲ τὴν γέννησίν σου, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐγεννήθης, ὁ ὀμφαλὸς σου δὲν ἐκόπη καὶ ἐν ὕδατι δὲν ἐλούσθης, διὰ νὰ καθαρισθῇς, καὶ μὲ ἅλας δὲν ἡλατίσθης καὶ ἐν σπαργάνοις δὲν ἐσπαργανώθης.
5Ὀφθαλμὸς δὲν σὲ ἐφείσθη, διὰ νὰ κάμῃ εἰς σὲ τι ἐκ τούτων, ὥστε νὰ σὲ σπλαγχνισθῇ· ἀλλ᾿ ἦσο ἀπερριμμένη εἰς τὸ πρόσωπον τῆς πεδιάδος, ἐν τῇ ἀποστροφῇ τῆς ψυχῆς σου, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐγεννήθης.
6Καὶ ὅτε διέβην ἀπὸ πλησίον σου καὶ σὲ εἶδον κυλιομένην ἐν τῷ αἵματί σου, εἶπα πρὸς σὲ εὑρισκομένην ἐν τῷ αἵματί σου, Ζῆθι· ναί, εἶπα πρὸς σὲ εὑρισκομένην ἐν τῷ αἵματί σου, Ζῆθι.
7Καὶ σὲ ἔκαμον μυριοπλάσιον, ὡς τὴν χλόην τοῦ ἀγροῦ, καὶ ηὐξήνθης καὶ ἐμεγαλύνθης καὶ ἔφθασας εἰς τὸ ἄκρον τῆς ὡραιότητος· οἱ μαστοὶ σου ἐμορφώθησαν καὶ αἱ τρίχες σου ἀνεφύησαν· ἦσο ὅμως γυμνή καὶ ἀσκέπαστος.
8Καὶ ὅτε διέβην ἀπὸ πλησίον σου καὶ σὲ εἶδον, ἰδού, ἡ ἡλικία σου ἦτο ἡλικία ἔρωτος· καὶ ἁπλώσας τὸ κράσπεδόν μου ἐπὶ σέ, ἐσκέπασα τὴν ἀσχημοσύνην σου· καὶ ὥμοσα πρὸς σὲ καὶ εἰσῆλθον εἰς συνθήκην μετὰ σοῦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ἔγεινες ἐμοῦ.
9Καὶ σὲ ἔλουσα ἐν ὕδατι καὶ ἀπέπλυνα τὸ αἷμά σου ἀπὸ σοῦ καὶ σὲ ἔχρισα ἐν ἐλαίῳ.
10Καὶ σὲ ἐνέδυσα κεντητὰ καὶ σὲ ὑπέδησα μὲ σανδάλια ὑακίνθινα καὶ σὲ περιέζωσα μὲ βύσσον καὶ σὲ ἐφόρεσα μεταξωτά.
11Καὶ σὲ ἐστόλισα μὲ στολίδια καὶ περιέθεσα εἰς τὰς χεῖράς σου βραχιόλια καὶ περιδέραιον ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου.
12Καὶ ἔβαλον ἔρρινα εἰς τοὺς μυκτῆράς σου καὶ ἐνώτια εἰς τὰ ὦτά σου καὶ στέφανον δόξης ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου.
13Καὶ ἐστολίσθης μὲ χρυσίον καὶ ἀργύριον, καὶ τὰ ἱμάτιά σου ἦσαν βύσσινα καὶ μεταξωτὰ καὶ κεντητά· σεμίδαλιν καὶ μέλι καὶ ἔλαιον ἔτρωγες· καὶ ἔγεινες ὡραία σφόδρα καὶ εὐημέρησας μέχρι βασιλείας.
14Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη σου μεταξὺ τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ κάλλος σου· διότι ἦτο τέλειον διὰ τοῦ στολισμοῦ μου, τὸν ὁποῖον ἔθεσα ἐπὶ σέ, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
15Σὺ ὅμως ἐθαρρεύθης εἰς τὸ κάλλος σου, καὶ ἐπορνεύθης διὰ τὴν φήμην σου καὶ ἐξέχεας τὴν πορνείαν σου εἰς πάντα διαβάτην, γινομένη αὐτοῦ.
16Καὶ ἔλαβες ἐκ τῶν ἱματίων σου καὶ ἐστόλισας τοὺς ὑψηλοὺς σου τόπους μὲ ποικίλα χρώματα καὶ ἐξεπορνεύθης ἀπ᾿ αὐτῶν· τοιαῦτα δὲν ἔγειναν οὐδὲ θέλουσι γείνει.
17Καὶ ἔλαβες τὰ σκεύη τῆς λαμπρότητός σου, τὰ ἐκ τοῦ χρυσίου μου καὶ τὰ ἐκ τοῦ ἀργυρίου μου, τὰ ὁποῖα ἔδωκα εἰς σέ, καὶ ἔκαμες εἰς σεαυτήν εἰκόνας ἀρσενικὰς καὶ ἐξεπορνεύθης μὲ αὐτάς·
18καὶ ἔλαβες τὰ κεντητὰ σου ἱμάτια καὶ ἐσκέπασας αὐτάς· καὶ ἔθεσας ἔμπροσθεν αὐτῶν τὸ ἔλαιόν μου καὶ τὸ θυμίαμά μου.
19Καὶ τὸν ἄρτον μου, τὸν ὁποῖον ἔδωκα εἰς σέ, τὴν σεμίδαλιν καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸ μέλι, μὲ τὰ ὁποῖα σὲ ἔτρεφον, ἔθεσας καὶ ταῦτα ἔμπροσθεν αὐτῶν εἰς ὀσμήν εὐωδίας· οὕτως ἔγεινε, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
20Καὶ ἔλαβες τοὺς υἱοὺς σου καὶ τὰς θυγατέρας σου, τὰς ὁποίας ἐγέννησας εἰς ἐμέ, καὶ ταῦτα ἐθυσίασας εἰς αὐτάς, διὰ νὰ ἀναλωθῶσιν ἐν τῷ πυρί· μικρὸν ἔργον τῶν πορνεύσεών σου ἦτο τοῦτο,
21ὅτι ἔσφαξας τὰ τέκνα μου καὶ παρέδωκας αὐτὰ διὰ νὰ διαβιβάσωσιν αὐτὰ διὰ τοῦ πυρὸς εἰς τιμήν αὐτῶν;
22Καὶ ἐν πᾶσι τοῖς βδελύγμασί σου καὶ ταῖς πορνείαις σου δὲν ἐνεθυμήθης ταῖς ἡμέρας τῆς νεότητός σου, ὅτε ἦσο γυμνή καὶ ἀσκέπαστος, κυλιομένη ἐν τῷ αἵματί σου.
23Καὶ μετὰ πάσας τὰς κακίας σου, Οὐαί, οὐαὶ εἰς σέ, λέγει Κύριος ὁ Θεός,
24ἔκτισας καὶ εἰς σεαυτήν οἴκημα πορνικὸν καὶ ἔκαμες εἰς σεαυτήν πορνοστάσιον ἐν πάσῃ πλατείᾳ.
25Εἰς πᾶσαν ἀρχήν ὁδοῦ ᾠκοδόμησας τὸ πορνοστάσιόν σου καὶ ἔκαμες τὸ κάλλος σου βδελυκτὸν καὶ ἤνοιξας τοὺς πόδας σου εἰς πάντα διαβάτην, καὶ ἐπλήθυνας τὴν πορνείαν σου.
26Καὶ ἐξεπορνεύθης μὲ τοὺς Αἰγυπτίους τοὺς πλησιοχώρους σου, τοὺς μεγαλοσάρκους· καὶ ἐπολλαπλασίασας τὴν πορνείαν σου, διὰ νὰ μὲ παροργίσῃς.
27Ἰδοὺ λοιπόν, ἐξήπλωσα τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σέ, καὶ ἀφαίρεσα τὰ νενομισμένα σου, καὶ σὲ παρέδωκα εἰς τὴν θέλησιν ἐκείνων αἵτινες σὲ ἐμίσουν, τῶν θυγατέρων τῶν Φιλισταίων, αἵτινες ἐντρέπονται διὰ τὴν ὁδὸν σου τὴν αἰσχράν.
28Καὶ ἐξεπορνεύθης μὲ τοὺς Ἀσσυρίους, διότι ἦσο ἄπληστος· ναί, ἐξεπορνεύθης μὲ αὐτοὺς καὶ ἔτι δὲν ἐχορτάσθης.
29Καὶ ἐπολλαπλασίασας τὴν πορνείαν σου ἐν γῇ Χαναὰν μέχρι τῶν Χαλδαίων· καὶ οὐδὲ οὕτως ἐχορτάσθης.
30Πόσον διεφθάρη ἡ καρδία σου, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ἐπειδή πράττεις πάντα ταῦτα, ἔργα τῆς πλέον ἀναισχύντου πόρνης.
31Διότι ἔκτισας τὸ πορνικὸν οἴκημά σου ἐν τῇ ἀρχῇ πάσης ὁδοῦ, καὶ ἔκαμες τὸ πορνοστάσιόν σου ἐν πάσῃ πλατείᾳ· καὶ δὲν ἐστάθης ὡς πόρνη, καθότι κατεφρόνησας μίσθωμα,
32ἀλλ᾿ ὡς γυνή μοιχαλίς, ἀντὶ τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς δεχομένη ξένους.
33Εἰς πάσας τὰς πόρνας δίδουσι μίσθωμα· ἀλλὰ σὺ τὰ μισθώματά σου δίδεις εἰς πάντας τοὺς ἐραστὰς σου καὶ διαφθείρεις αὐτούς, διὰ νὰ εἰσέρχωνται πρὸς σὲ πανταχόθεν ἐπὶ τῇ πορνείᾳ σου.
34Καὶ γίνεται εἰς σὲ τὸ ἀνάπαλιν τῶν ἄλλων γυναικῶν ἐν ταῖς πορνείαις σου· διότι δὲν σὲ ἀκολουθεῖ οὐδεὶς διὰ νὰ πράξῃ πορνείαν· καθότι σὺ δίδεις μίσθωμα καὶ μίσθωμα δὲν δίδεται εἰς σέ, κατὰ τοῦτο γίνεται εἰς σὲ τὸ ἀνάπαλιν.
35Διὰ τοῦτο, ἄκουσον, πόρνη, τὸν λόγον τοῦ Κυρίου·
36οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή ἐξέχεας τὸν χαλκὸν σου, καὶ ἡ γύμνωσίς σου ἐξεσκεπάσθη ἐν ταῖς πορνείαις σου πρὸς τοὺς ἐραστὰς σου καὶ πρὸς πάντα τὰ εἴδωλα τῶν βδελυγμάτων σου, καὶ διὰ τὸ αἷμα τῶν τέκνων σου, τὰ ὁποῖα προσέφερες εἰς αὐτά·
37διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ συνάγω πάντας τοὺς ἐραστὰς σου, μεθ᾿ ὧν κατετρύφησας, καὶ πάντας ὅσους ἠγάπησας, μετὰ πάντων τῶν μισηθέντων ὑπὸ σοῦ· καὶ θέλω συνάξει αὐτοὺς ἐπὶ σὲ πανταχόθεν καὶ θέλω ἀποκαλύψει τὴν αἰσχύνην σου εἰς αὐτούς, καὶ θέλουσιν ἰδεῖ ὅλην τὴν γύμνωσίν σου.
38Καὶ θέλω σὲ κρίνει κατὰ τὴν κρίσιν τῶν μοιχαλίδων καὶ ἐκχεουσῶν αἷμα· καὶ θέλω σὲ παραδώσει εἰς αἷμα μετ᾿ ὀργῆς καὶ ζηλοτυπίας.
39Καὶ θέλω σὲ παραδώσει εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ θέλουσι κατασκάψει τὸ πορνικὸν οἴκημά σου καὶ κατεδαφίσει τοὺς ὑψηλοὺς τόπους σου θέλουσιν ἔτι σὲ ἐκδύσει τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἀφαιρέσει τοὺς στολισμοὺς τῆς λαμπρότητός σου καὶ θέλουσι σὲ ἀφήσει γυμνήν καὶ ἀσκέπαστον.
40Καὶ θέλουσι φέρει ἐπὶ σὲ ὅχλους, οἵτινες θέλουσι σὲ λιθοβολήσει μὲ λίθους καὶ σὲ διαπεράσει μὲ τὰ ξίφη αὑτῶν.
41Καὶ θέλουσι κατακαύσει ἐν πυρὶ τὰς οἰκίας σου, καὶ θέλουσιν ἐκτελέσει ἐπὶ σὲ κρίσεις ἐνώπιον πολλῶν γυναικῶν· καὶ θέλω σὲ κάμει νὰ παύσῃς ἀπὸ τῆς πορνείας, καὶ δὲν θέλεις δίδει τοῦ λοιποῦ μίσθωμα.
42Καὶ θέλω ἀναπαύσει τὸν θυμὸν μου ἐπὶ σέ, καὶ ἡ ζηλοτυπία μου θέλει σηκωθῆ ἀπὸ σοῦ, καὶ θέλω ἡσυχάσει καὶ δὲν θέλω ὀργισθῆ πλέον.
43Ἐπειδή δὲν ἐνεθυμήθης τὰς ἡμέρας τῆς νεότητός σου, ἀλλὰ μὲ παρώξυνας ἐν πᾶσι τούτοις, διὰ τοῦτο ἰδού, καὶ ἐγὼ θέλω ἀνταποδώσει τὰς ὁδοὺς σου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου, λέγει Κύριος ὁ Θεός· καὶ δὲν θέλεις κάμει κατὰ τὴν ἀσέβειαν ταύτην ἐπὶ πᾶσι τοῖς βδελύγμασί σου.
44Ἰδού, πᾶς ὁ παροιμιαζόμενος θέλει παροιμιασθῆ κατὰ σοῦ, λέγων, κατὰ τὴν μητέρα ἡ θυγάτηρ αὐτῆς.
45Σὺ εἶσαι ἡ θυγάτηρ τῆς μητρὸς σου, τῆς ἀποβαλούσης τὸν ἄνδρα αὑτῆς καὶ τὰ τέκνα αὑτῆς· καὶ εἶσαι ἡ ἀδελφή τῶν ἀδελφῶν σου, αἵτινες ἀπέβαλον τοὺς ἄνδρας αὑτῶν καὶ τὰ τέκνα αὑτῶν· ἡ μήτηρ σας ἦτο Χετταία καὶ ὁ πατήρ σας Ἀμορραῖος.
46Καὶ ἡ ἀδελφή σου ἡ πρεσβυτέρα εἶναι ἡ Σαμάρεια, αὐτή καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς, αἱ κατοικοῦσαι ἐν τοῖς ἀριστεροῖς σου· ἡ δὲ νεωτέρα ἀδελφή σου, ἡ κατοικοῦσα ἐν τοῖς δεξιοῖς σου, τὰ Σόδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς.
47Σὺ ὅμως δὲν περιεπάτησας κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν καὶ δὲν ἔπραξας κατὰ τὰ βδελύγματα αὐτῶν· ἀλλ᾿ ὡς ἐὰν ἦτο τοῦτο πολὺ μικρόν, ὑπερέβης αὐτῶν τὴν διαφθορὰν ἐν πᾶσαις ταῖς ὁδοῖς σου.
48Ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ἡ ἀδελφή σου Σόδομα δὲν ἔπραξεν, αὐτή καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς, ὡς ἔπραξας σὺ καὶ αἱ θυγατέρες σου.
49Ἰδού, αὕτη ἦτο ἡ ἀνομία τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ὑπερηφανία, πλησμονή ἄρτου καὶ ἀφθονία τρυφηλότητος, αὐτῆς καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς· τὸν πτωχὸν δὲ καὶ τὸν ἐνδεῆ δὲν ἐβοήθει
50καὶ ὑψοῦντο καὶ ἔπραττον βδελυρὰ ἐνώπιόν μου· ὅθεν, καθὼς εἶδον ταῦτα, ἠφάνισα αὐτάς.
51Καὶ ἡ Σαμάρεια δὲν ἡμάρτησεν οὐδὲ τὸ ἥμισυ τῶν ἁμαρτημάτων σου· ἀλλὰ σὺ ἐπλήθυνας τὰ βδελύγματά σου ὑπὲρ ἐκείνας καὶ ἐδικαίωσας τὰς ἀδελφὰς σου μὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου, τὰ ὁποῖα ἔπραξας.
52Σὺ λοιπόν, ἥτις ἔκρινες τὰς ἀδελφὰς σου, βάσταζε τὴν καταισχύνην σου· ἕνεκα τῶν ἁμαρτημάτων σου, μὲ τὰ ὁποῖα κατεστάθης βδελυρωτέρα ἐκείνων, ἐκεῖναι εἶναι δικαιότεραί σου· ὅθεν αἰσχύνθητι καὶ σὺ καὶ βάσταζε τὴν καταισχύνην σου, ὅτι ἐδικαίωσας τὰς ἀδελφὰς σου.
53Ὅταν φέρω ὀπίσω τοὺς αἰχμαλώτους αὐτῶν, τοὺς αἰχμαλώτους Σοδόμων καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους τῆς Σαμαρείας καὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς, τότε θέλω ἐπιστρέψει καὶ τοὺς αἰχμαλώτους τῆς αἰχμαλωσίας σου μεταξὺ αὐτῶν·
54διὰ νὰ βαστάζῃς τὴν ἀτιμίαν σου καὶ νὰ καταισχύνησαι διὰ πάντα ὅσα ἔπραξας καὶ νὰ ἦσαι παρηγορία εἰς αὐτάς.
55Ὅταν ἡ ἀδελφή σου Σόδομα καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἐπιστρέψωσιν εἰς τὴν προτέραν αὑτῶν κατάστασιν, καὶ ἡ Σαμάρεια καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς ἐπιστρέψωσιν εἰς τὴν προτέραν αὑτῶν κατάστασιν, τότε θέλεις ἐπιστρέψει σὺ καὶ αἱ θυγατέρες σου εἰς τὴν προτέραν σας κατάστασιν.
56Διότι ἡ ἀδελφή σου Σόδομα δὲν ἀνεφέρθη ἐκ τοῦ στόματός σου ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ὑπερηφανίας σου,
57πρὶν ἀνακαλυφθῇ ἡ κακία σου, καθὼς ἀνεκαλύφθη ἐν καιρῷ τοῦ γενομένου εἰς σὲ ὀνείδους ὑπὸ τῶν θυγατέρων τῆς Συρίας καὶ πασῶν τῶν πέριξ αὐτῆς, τῶν θυγατέρων τῶν Φιλισταίων, αἵτινες σὲ ἐλεηλάτησαν πανταχόθεν.
58Σὺ ἐβάστασας τὴν ἀσέβειάν σου καὶ τὰ βδελύγματά σου, λέγει Κύριος.
59Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐγὼ θέλω κάμει εἰς σὲ καθὼς ἔκαμες σύ, ἥτις κατεφρόνησας τὸν ὅρκον, παραβαίνουσα τὴν διαθήκην.
60Ἀλλ᾿ ὅμως θέλω ἐνθυμηθῆ τὴν διαθήκην μου τὴν γενομένην πρὸς σὲ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς νεότητός σου, καὶ θέλω στήσει εἰς σὲ διαθήκην αἰώνιον.
61Τότε θέλεις ἐνθυμηθῆ τὰς ὁδοὺς σου καὶ αἰσχυνθῆ, ὅταν δεχθῇς τὰς ἀδελφὰς σου, τὰς πρεσβυτέρας σου καὶ τὰς νεωτέρας σου· καὶ θέλω δώσει αὐτὰς εἰς σὲ διὰ θυγατέρας, οὐχὶ ὅμως κατὰ τὴν διαθήκην σου.
62Καὶ ἐγὼ θέλω στήσει τὴν διαθήκην μου πρὸς σέ, καὶ θέλεις γνωρίσει ἔτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος·
63διὰ νὰ ἐνθυμηθῇς, καὶ νὰ αἰσχυνθῇς καὶ νὰ μή ἀνοίξῃς πλέον τὸ στόμα σου ὑπὸ τῆς ἐντροπῆς σου, ὅταν ἐξιλεωθῶ πρὸς σὲ διὰ πάντα ὅσα ἔπραξας, λέγει Κύριος ὁ Θεός.Σχετικά με το Copyright: