Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 21

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπόν σου πρὸς Ἱερουσαλήμ καὶ στάλαξον λόγον πρὸς τοὺς ἁγίους τόπους καὶ προφήτευσον κατὰ τῆς γῆς Ἰσραήλ
3καὶ εἰπὲ πρὸς τὴν γῆν Ἰσραήλ, Οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου καὶ θέλω σύρει τὴν μάχαιράν μου ἐκ τῆς θήκης αὐτῆς καὶ θέλω ἐκκόψει ἀπὸ σοῦ τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ.
4Καὶ ἐπειδή θέλω ἐκκόψει ἀπὸ σοῦ τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, διὰ τοῦτο θέλει ἐξέλθει ἡ μάχαιρά μου ἐκ τῆς θήκης αὐτῆς ἐναντίον πάσης σαρκός, ἀπὸ μεσημβρίας μέχρι βορρᾶ·
5καὶ θέλουσι γνωρίσει πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ ὁ Κύριος ἔσυρα τὴν μάχαιράν μου ἐκ τῆς θήκης αὐτῆς· δὲν θέλει ἐπιστρέψει πλέον.
6Διὰ τοῦτο σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, στέναξον μετὰ συντριμμοῦ τῆς ὀσφύος σου, καὶ μετὰ πικρίας στέναξον ἐνώπιον αὐτῶν.
7Καὶ ὅταν εἴπωσι πρὸς σέ, Διὰ τί στενάζεις σύ; θέλεις ἀποκριθῆ· διὰ τὴν ἀγγελίαν, ὅτι ἔρχεται· καὶ πᾶσα καρδία θέλει λυώσει, καὶ πᾶσαι αἱ χεῖρες θέλουσι παραλυθῆ, καὶ πᾶν πνεῦμα θέλει λιποθυμήσει, καὶ πάντα τὰ γόνατα θέλουσι ῥεύσει ὡς ὕδωρ· ἰδού, ἔρχεται καὶ θέλει γείνει, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
8Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
9Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπέ, Οὕτω λέγει Κύριος· Εἰπέ, Ῥομφαία, ῥομφαία ἀκονίζεται καὶ μάλιστα στιλβοῦται·
10ἀκονίζεται, διὰ νὰ κάμῃ σφαγήν· στιλβοῦται, διὰ νὰ ἀστράπτῃ. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ ἤμεθα εὔθυμοι; αὕτη εἶναι ἡ ῥάβδος τοῦ υἱοῦ μου, ἡ καταφρονοῦσα πᾶν ξύλον.
11Καὶ ἔδωκεν αὐτήν νὰ στιλβωθῆ, διὰ νὰ κρατῆται ἐν τῇ χειρί· ἡ ῥομφαία αὕτη εἶναι ἠκονισμένη καὶ ἐστιλβωμένη, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τὴν χεῖρα τοῦ σφαγέως.
12Βόησον καὶ ὀλόλυξον, υἱὲ ἀνθρώπου· διότι αὕτη εἶναι ἐναντίον τοῦ λαοῦ μου, εἶναι ἐναντίον πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰσραήλ· τρόμος θέλει ἐπιπέσει ἐπὶ τὸν λαὸν μου διὰ τὴν ῥομφαίαν· διὰ τοῦτο κτύπησον ἐπὶ τὸν μηρὸν σου.
13Διότι ἐξέτασις εἶναι· καὶ τί; βεβαίως καὶ ἡ καταφρονοῦσα ῥάβδος δὲν θέλει ὑπάρχει, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
14Διὰ τοῦτο σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ κρότησον χεῖρα ἐπὶ χεῖρα καὶ ἄς διπλασιασθῇ ἡ ῥομφαία, ἄς τριπλασιασθῇ, ἡ ῥομφαία τῶν τετραυματισμένων· αὕτη εἶναι ἡ ῥομφαία τῶν μεγάλων τραυματιῶν, ἥτις θέλει διαπεράσει ἕως τῶν ἐνδομύχων αὐτῶν.
15Ἐπέφερα τὴν κοπήν τῆς ῥομφαίας ἐπὶ πάσας τὰς πύλας αὐτῶν, διὰ νὰ λυώσῃ πᾶσα καρδία καὶ νὰ πληθυνθῇ ὁ ὄλεθρος. Οὐαί· ἡτοιμάσθη διὰ νὰ ἐξαστράπτῃ, ἠκονίσθη διὰ σφαγήν.
16Συσφίγχθητι, ῥομφαία, ἐπιτέθητι δεξιά, ἀριστερά, ὅπου στραφῇ τὸ πρόσωπόν σου.
17Καὶ ἐγὼ ἔτι θέλω κροτήσει χεῖρά μου ἐπὶ χεῖρά μου καὶ θέλω ἀναπαύσει τὸν θυμὸν μου· ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα.
18Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
19Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, διόρισον εἰς σεαυτὸν δύο ὁδούς, διὰ νὰ διέλθῃ ἡ ῥομφαία τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, καὶ ἀμφότεραι θέλουσιν ἐξέρχεσθαι ἀπὸ τῆς αὐτῆς γῆς· καὶ κάμε τόπον, κάμε αὐτὸν ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ τῆς πόλεως.
20Διόρισον ὁδὸν διὰ νὰ διέλθῃ ἡ ῥομφαία εἰς τὴν Ῥαββὰ τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ εἰς τὴν Ἰουδαίαν πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ τὴν χυρωμένην.
21Διότι ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἐστάθη εἰς τὸν διαχωρισμόν, ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν δύο ὁδῶν, διὰ νὰ ἐρωτήση τοὺς μάντεις· ἀνεκάτωσε τὰ μαντικὰ βέλη, ἠρώτησε τὰ γλυπτά, παρετήρησε τὸ ἦπαρ.
22Πρὸς τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἔγεινεν ὁ χρησμὸς διὰ τὴν Ἱερουσαλήμ, διὰ νὰ στήσῃ τοὺς κριούς, διὰ νὰ ἀνοίξῃ τὸ στόμα ἐπὶ σφαγήν, νὰ ὑψώσῃ τὴν φωνήν μετὰ ἀλαλαγμοῦ, νὰ στήσῃ κριοὺς ἐναντίον τῶν πυλῶν, νὰ κάμῃ προχώματα, νὰ οἰκοδομήσῃ προμαχῶνας.
23Πλήν τοῦτο θέλει εἶσθαι εἰς αὐτοὺς ὡς μαντεία ματαία, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκείνων, οἵτινες ἔκαμον ὅρκους πρὸς αὐτούς· αὐτὸς ὅμως θέλει ἐνθυμίσει αὐτοὺς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, διὰ νὰ πιασθῶσι.
24Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή ἐκάμετε νὰ ἔλθῃ εἰς ἐνθύμησιν ἡ ἀνομία σας, ὅτε ἀνεκαλύφθησαν αἱ παραβάσεις σας, ὥστε νὰ φανερωθῶσι τὰ ἁμαρτήματά σας εἰς πάσας τὰς πράξεις σας· ἐπειδή ἤλθετε εἰς ἐνθύμησιν, θέλετε γείνει χειριάλωτοι.
25Καὶ σύ, βέβηλε ἀσεβῆ, ἡγεμὼν τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ ὁποίου ἦλθεν ἡ ἡμέρα, ὅτε ἡ ἀνομία ἔφθασεν εἰς πέρας,
26οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Σήκωσον τὸ διάδημα καὶ ἀφαίρεσον τὸ στέμμα· αὐτὸ δὲν θέλει εἶσθαι τοιοῦτον· ὁ ταπεινὸς θέλει ὑψωθῆ καὶ ὁ ὑψηλὸς θέλει ταπεινωθῆ.
27Θέλω ἀνατρέψει, ἀνατρέψει, ἀνατρέψει αὐτὸ, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ἑωσοῦ ἔλθῃ ἐκεῖνος, εἰς ὅν ἀνήκει· καὶ εἰς τοῦτον θέλω δώσει αὐτὸ.
28Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπέ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς περὶ τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ περὶ τοῦ ὁνειδισμοῦ αὐτῶν, καὶ εἰπέ, Ἡ ῥομφαία, ἡ ῥομφαία εἶναι γεγυμνωμένη, διὰ τὴν σφαγήν ἐστιλβωμένη, διὰ νὰ ἐξολοθρεύσῃ ἐξαστράπτουσα,
29ἐνῷ βλέπουσι ματαίας ὀράσεις περὶ σοῦ, ἐνῷ μαντεύουσι ψεῦδος εἰς σέ, διὰ νὰ σὲ βάλωσιν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν τετραυματισμένων, τῶν ἀσεβῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἡμέρα ἦλθεν, ὅτε ἡ ἀνομία αὐτῶν ἔφθασεν εἰς πέρας.
30Ἐπίστρεψον αὐτήν εἰς τὴν θήκην αὐτῆς. Ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐκτίσθης, ἐν τῇ γῇ τῆς γεννήσεώς σου, θέλω σὲ κρίνει.
31Καὶ θέλω ἐκχέει τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ ἐν τῷ πυρὶ τῆς ὀργῆς μου θέλω ἐμφυσήσει ἐπὶ σέ· καὶ θέλω σὲ παραδώσει εἰς χεῖρας ἀνδρῶν ἀγρίων, τεκταινόντων ὄλεθρον.
32Τροφή πυρὸς θέλεις γείνει· τὸ αἷμά σου θέλει εἶσθαι ἐν τῷ μέσῳ τῆς γῆς σου· δὲν θέλει εἶσθαι πλέον μνήμη περὶ σοῦ· διότι ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα.Σχετικά με το Copyright: