Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, ἦσαν δύο γυναῖκες, θυγατέρες τῆς αὐτῆς μητρός·
3καὶ ἐξεπορνεύθησαν ἐν Αἰγύπτῳ· ἐξεπορνεύθησαν ἐν τῇ νεότητι αὑτῶν· ἐκεῖ ἐπιέσθησαν τὰ στήθη αὐτῶν καὶ ἐκεῖ συνεθλίβησαν οἱ παρθενικοὶ αὐτῶν μαστοί.
4Τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν ἦσαν, Ὀολὰ ἡ πρεσβυτέρα καὶ Ὀολιβὰ ἡ ἀδελφή αὐτῆς· καὶ αὗται ἔγειναν ἐμοῦ καὶ ἐγέννησαν υἱοὺς καὶ θυγατέρας. Ἦσαν λοιπὸν τὰ ὀνόματα αὐτῶν Σαμάρεια ἡ Ὀολὰ καὶ Ἱερουσαλήμ ἡ Ὀολιβά.
5Καὶ ἡ Ὀολὰ ἐξεπορνεύθη, ἐνῷ ἦτο ἐμοῦ, καὶ παρεφρόνησε διὰ τοὺς ἐραστὰς αὑτῆς, τοὺς Ἀσσυρίους τοὺς γείτονας αὑτῆς,
6ἐνδεδυμένους κυανᾶ, ταξιάρχους καὶ ἄρχοντας, πάντας ἐρασμίους νέους, ἱππεῖς ἱππεύοντας ἐφ᾿ ἵππων.
7Καὶ ἔπραξε τὰς πορνείας αὑτῆς μετ᾿ αὐτῶν, οἵτινες πάντες ἦσαν οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν Ἀσσυρίων, καὶ μετὰ πάντων ἐκείνων, διὰ τοὺς ὁποίους παρεφρόνησεν· ἐν πᾶσι τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἐμιαίνετο.
8Καὶ δὲν ἀφῆκε τὴν πορνείαν αὑτῆς τὴν ἐξ Αἰγύπτου· διότι μετ᾿ αὐτῆς ἐκοιμῶντο ἐν τῇ νεότητι αὐτῆς καὶ οὗτοι ἐπίεζον τὰ παρθενικὰ αὐτῆς στήθη καὶ ἐξέχεον τὴν πορνείαν αὑτῶν ἐπ᾿ αὐτήν.
9Διὰ τοῦτο παρέδωκα αὐτήν εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἐραστῶν αὐτῆς, εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ἀσσυρίων, διὰ τοὺς ὁποίους παρεφρόνησεν.
10Οὗτοι ἀνεκάλυψαν τὴν αἰσχύνην αὐτῆς· ἔλαβον τοὺς υἱοὺς αὐτῆς καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ αὐτήν ἐν ῥομφαίᾳ ἀπέκτειναν, καὶ ἔγεινε περιβόητος μεταξὺ τῶν γυναικῶν, καὶ ἐξετέλεσαν κρίσιν ἐπ᾿ αὐτήν.
11Ὅτε δὲ ἡ ἀδελφή αὐτῆς Ὀολιβὰ εἶδε τοῦτο, διεφθάρη ἐν τῇ παραφροσύνῃ αὑτῆς ὑπὲρ ἐκείνην καὶ ἐν ταῖς πορνείαις αὑτῆς ὑπὲρ τὰς πορνείας τῆς ἀδελφῆς αὑτῆς·
12παρεφρόνησε διὰ τοὺς Ἀσσυρίους τοὺς γείτονας αὑτῆς, ταξιάρχους καὶ ἄρχοντας ἐνδεδυμένους πολυτελῶς, ἱππεῖς ἱππεύοντας ἐφ᾿ ἵππων, πάντας νέους ἐρασμίους.
13Καὶ εἶδον ὅτι ἐμιάνθη· μίαν ὁδὸν ἔχουσιν ἀμφότεραι.
14Προσέθεσεν ἔτι εἰς τὰς ἑαυτῆς πορνείας· διότι ὡς εἶδεν ἄνδρας ἐζωγραφημένους ἐπὶ τοῦ τοίχου, εἰκόνας Χαλδαίων, οἵτινες ἦσαν ἐζωγραφημένοι μὲ μίλτον,
15περιεζωσμένους ζῶνας ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὑτῶν, φοροῦντας τιάρας βεβαμμένας ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὑτῶν, πάντας ἔχοντας ὄψιν ἀρχόντων, ὁμοίους μὲ τοὺς Βαβυλωνίους τῆς γῆς τῶν Χαλδαίων, ἐν ᾗ ἐγεννήθησαν·
16καὶ ὡς εἶδεν αὐτοὺς μὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτῆς, παρεφρόνησε δι᾿ αὐτοὺς καὶ ἐξαπέστειλε πρὸς αὐτοὺς πρέσβεις εἰς τὴν Χαλδαίαν.
17Καὶ οἱ Βαβυλώνιοι ἦλθον πρὸς αὐτήν εἰς τὴν κοίτην τοῦ ἔρωτος καὶ ἐμίαναν αὐτήν μὲ τὴν πορνείαν αὑτῶν καὶ ἐμιάνθη μετ᾿ αὐτῶν καὶ ἡ ψυχή αὐτῆς ἀπεξενώθη ἀπ᾿ αὐτῶν.
18Καὶ ἀπεκάλυψε τὰς πορνείας αὑτῆς καὶ ἐξεσκέπασε τὴν αἰσχύνην αὑτῆς· τότε ἡ ψυχή μου ἀπεξενώθη ἀπ᾿ αὐτῆς, καθὼς ἡ ψυχή μου εἶχεν ἀποξενωθῆ ἀπὸ τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.
19Διότι ἐπλήθυνε τὰς πορνείας αὑτῆς, ἀνακαλοῦσα εἰς μνήμην τὰς ἡμέρας τῆς νεότητος αὑτῆς, ὅτε ἐπορνεύετο ἐν γῇ Αἰγύπτου.
20Καὶ παρεφρόνησε διὰ τοὺς ἐραστὰς αὑτῆς, τῶν ὁποίων ἡ σὰρξ εἶναι σὰρξ ὄνων καὶ ἡ ῥεῦσις αὐτῶν ῥεῦσις ἵππων.
21Καὶ ἐνεθυμήθης τὴν ἀκολασίαν τῆς νεότητός σου, ὅτε τὰ στήθη σου ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων, διὰ τοὺς μαστοὺς τῆς νεότητός σου.
22Διὰ τοῦτο, Ὀολιβά, οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ θέλω ἐγείρει τοὺς ἐραστὰς σου ἐναντίον σου, ἀφ᾿ ὧν ἡ ψυχή σου ἀπεξενώθη, καὶ θέλω φέρει αὐτοὺς ἐναντίον σου πανταχόθεν·
23τοὺς Βαβυλωνίους καὶ πάντας τοὺς Χαλδαίους, Φεκὼδ καὶ Σωὲ καὶ Κωέ, πάντας τοὺς Ἀσσυρίους μετ᾿ αὐτῶν· οἵτινες πάντες εἶναι ἐράσμιοι νέοι, ταξίαρχοι καὶ ἡγεμόνες, στρατάρχαι καὶ ὀνομαστοί, πάντες ἱππεύοντες ἐφ᾿ ἵππων.
24Καὶ θέλουσιν ἐλθεῖ ἐναντίον σου μετὰ ἁρμάτων, μετὰ ἁμαξῶν καὶ τροχῶν καὶ μετὰ πλήθους λαῶν, καὶ θέλουσι θέσει κύκλῳ ἐναντίον σου θυρεοὺς καὶ ἀσπίδας καὶ περικεφαλαίας· καὶ θέλω θέσει ἐνώπιον αὐτῶν κρίσιν καὶ θέλουσι σὲ κρίνει κατὰ τὰς κρίσεις αὑτῶν.
25Καὶ θέλω στήσει τὸν ζῆλόν μου ἐναντίον σου καὶ θέλουσι φερθῆ πρὸς σὲ μετ᾿ ὀργῆς· θέλουσιν ἐκκόψει τὴν μύτην σου καὶ τὰ ὦτά σου· καὶ τὸ ὑπόλοιπόν σου θέλει πέσει ἐν μαχαίρᾳ· οὗτοι θέλουσι λάβει τοὺς υἱοὺς σου καὶ τὰς θυγατέρας σου· τὸ δὲ ὑπόλοιπόν σου θέλει καταφαγωθῆ ὑπὸ πυρός.
26Θέλουσιν ἔτι σὲ ἐκδύσει τὰ ἱμάτιά σου καὶ ἀφαιρέσει τοὺς στολισμοὺς τῆς λαμπρότητός σου.
27Καὶ θέλω παύσει ἀπὸ σοῦ τὴν ἀκολασίαν σου καὶ τὴν πορνείαν σου τὴν ἐκ γῆς Αἰγύπτου· καὶ δὲν θέλεις σηκώσει τοὺς ὀφθαλμοὺς σου πρὸς αὐτούς, καὶ δὲν θέλεις ἐνθυμηθῆ πλέον τὴν Αἴγυπτον.
28Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, θέλω σὲ παραδώσει εἰς τὴν χεῖρα ἐκείνων τοὺς ὁποίους μισεῖς, εἰς τὴν χεῖρα ἐκείνων ἀφ᾿ ὧν ἀπεξενώθη ἡ ψυχή σου.
29Καὶ θέλουσι φερθῆ πρὸς σὲ μὲ μῖσος, καὶ θέλουσι λάβει πάντας τοὺς κόπους σου, καὶ θέλουσι σὲ ἐγκαταλείψει γυμνήν καὶ ἀσκέπαστον· καὶ ἡ αἰσχύνη τῆς πορνείας σου θέλει ἀποκαλυφθῆ καὶ ἡ ἀκολασία σου καὶ αἱ πορνεῖαί σου.
30Ταῦτα θέλω κάμει εἰς σέ, ἐπειδή ἐπορνεύθης κατόπιν τῶν ἐθνῶν, ἐπειδή ἐμιάνθης ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν.
31Ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀδελφῆς σου περιεπάτησας· διὰ τοῦτο θέλω δώσει εἰς τὴν χεῖρά σου τὸ ποτήριον αὐτῆς.
32Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Τὸ ποτήριον τῆς ἀδελφῆς σου θέλεις πίει, τὸ βαθὺ καὶ πλατύ· θέλεις εἶσθαι γέλως καὶ παίγνιον· τὸ ποτήριον τοῦτο χωρεῖ πολύ.
33Θέλεις ἐμπλησθῆ ἀπὸ μέθης καὶ θλίψεως, μὲ τὸ ποτήριον τῆς ἐκπλήξεως καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ, μὲ τὸ ποτήριον τῆς ἀδελφῆς σου Σαμαρείας.
34Καὶ θέλεις πίει αὐτὸ καὶ στραγγίσει, καὶ θέλεις συντρίψει τὰ ὄστρακα αὐτοῦ, καὶ θέλεις διασπαράξει τὰ στήθη σου· διότι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
35Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή μὲ ἐλησμόνησας καὶ μὲ ἀπέρριψας ὀπίσω τῶν νώτων σου, βάστασον λοιπὸν καὶ σὺ τὴν ἀκολασίαν σου καὶ τὰς πορνείας σου.
36Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ· Υἱὲ ἀνθρώπου, θέλεις κρίνει τὴν Ὀολὰ καὶ τὴν Ὀολιβά; ἀπάγγειλον λοιπὸν πρὸς αὐτὰς τὰ βδελύγματα αὐτῶν·
37ὅτι ἐμοιχεύοντο, καὶ εἶναι αἷμα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν, καὶ ἐμοιχεύοντο μετὰ τῶν εἰδώλων αὑτῶν, καὶ ὅτι διεβίβαζον χάριν αὐτῶν τὰ τέκνα αὑτῶν, τὰ ὁποῖα ἐγέννησαν εἰς ἐμέ, διὰ τοῦ πυρὸς εἰς κατανάλωσιν.
38Ἔπραξαν ἔτι τοῦτο εἰς ἐμέ· ἐμίαναν τὰ ἅγιά μου ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ ἐβεβήλωσαν τὰ σάββατά μου.
39Διότι ὅτε ἔσφαξαν τὰ τέκνα αὑτῶν εἰς τὰ εἴδωλα αὑτῶν, τότε εἰσήρχοντο τὴν αὐτήν ἡμέραν εἰς τὰ ἅγιά μου, διὰ νὰ βεβηλόνωσιν αὐτά· καὶ ἰδού, οὕτως ἔπραττον ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου.
40Καὶ προσέτι εἰπὲ ὅτι σεῖς ἐπέμψατε πρὸς ἄνδρας, διὰ νὰ ἔλθωσι μακρόθεν, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐστάλη πρέσβυς, καὶ ἰδού, ἦλθον· διὰ τοὺς ὁποίους ἐλούσθης, βάψας τοὺς ὀφθαλμοὺς σου καὶ ἐστολίσθης μὲ στολισμούς.
41Καὶ ἐκάθησας ἐπὶ κλίνης μεγαλοπρεποῦς καὶ ἔμπροσθεν αὐτῆς ἦτο τράπεζα ἡτοιμασμένη, ἐφ᾿ ἧς ἔθεσας τὸ θυμίαμά μου καὶ τὸ ἔλαιόν μου.
42Καὶ ἦσαν ἐν αὐτῇ φωναὶ πλήθους ἀγαλλομένου· καὶ μετὰ τῶν ἀνδρῶν τοῦ ὄχλου εἰσήγοντο Σαβαῖοι ἐκ τῆς ἐρήμου, φοροῦντες βραχιόλια ἐπὶ τὰς χεῖρας αὑτῶν καὶ ὡραίους στεφάνους ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὑτῶν.
43Τότε εἶπα πρὸς τὴν καταγηράσασαν ἐν μοιχείαις, Τώρα κάμνουσι πορνείας μετ᾿ αὐτῆς καὶ αὐτή μετ᾿ ἐκείνων
44καὶ οὗτοι εἰσήρχοντο πρὸς αὐτήν, καθὼς εἰσέρχονται πρὸς γυναῖκα πόρνην· οὕτως εἰσήρχοντο πρὸς τὴν Ὀολὰ καὶ πρὸς τὴν Ὀολιβά, τὰς ἀκολάστους γυναῖκας.
45Διὰ τοῦτο ἄνδρες δίκαιοι, οὗτοι θέλουσι κρίνει αὐτάς, κατὰ τὴν κρίσιν τῶν μοιχαλίδων καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῶν ἐκχεουσῶν αἷμα· ἐπειδή εἶναι μοιχαλίδες καὶ αἷμα εἶναι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
46Ὅθεν οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Θέλω ἀναβιβάσει ἐπ᾿ αὐτὰς ὄχλον καὶ θέλω παραδώσει αὐτὰς εἰς ταραχήν καὶ διαρπαγήν.
47Καὶ ὁ ὄχλος θέλει λιθοβολήσει αὐτὰς μὲ λίθους καὶ κατακόψει αὐτὰς μὲ τὰ ξίφη αὑτῶν· θέλουσι φονεύσει τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν θέλουσι κατακαύσει ἐν πυρί.
48Οὕτω θέλω παύσει τὴν ἀκολασίαν ἀπὸ τῆς γῆς, διὰ νὰ μάθωσι πᾶσαι αἱ γυναῖκες νὰ μή πράττωσι κατὰ τὰς ἀκολασίας σας.
49Καὶ θέλουσιν ἀνταποδώσει τὰς ἀκολασίας ὑμῶν ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ θέλετε βαστάσει τὰς ἁμαρτίας τῶν εἰδώλων σας· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός.Σχετικά με το Copyright: