Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, ἐπειδή ἡ Τύρος εἶπε κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ, Εύγε, συνετρίβη ἡ πύλη τῶν λαῶν· ἐστράφη πρὸς ἐμέ· θέλω γεμισθῆ, διότι ἠρημώθη·
3διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου, Τύρος, καὶ θέλω ἐπεγείρει ἐναντίον σου ἔθνη πολλά, ὡς ἐπεγείρει ἡ θάλασσα τὰ κύματα αὑτῆς.
4Καὶ θέλουσι καταστρέψει τὰ τείχη τῆς Τύρου καὶ κατεδαφίσει τοὺς πύργους αὐτῆς· καὶ θέλω ξύσει τὸ χῶμα αὐτῆς ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ καταστήσει αὐτήν ὡς λειόπετραν.
5Θέλει εἶσθαι διὰ νὰ ἐξαπλόνωσι δίκτυα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης· διότι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος ὁ Θεός· καὶ θέλει κατασταθῆ διαρπαγή τῶν ἐθνῶν.
6Καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, αἱ ἐν τῇ πεδιάδι, θέλουσιν ἐξολοθρευθῆ ἐν μαχαίρᾳ· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
7Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, θέλω φέρει κατὰ τῆς Τύρου τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, βασιλέα βασιλέων, ἀπὸ βορρᾶ, μεθ᾿ ἵππων καὶ μετὰ ἁρμάτων καὶ μεθ᾿ ἱππέων καὶ συνάξεως καὶ λαοῦ πολλοῦ.
8Οὗτος θέλει ἐξολοθρεύσει ἐν μαχαίρᾳ τὰς κώμας σου ἐν τῇ πεδιάδι· καὶ θέλει ἐγείρει προμαχῶνας ἐναντίον σου καὶ θέλει κάμει προχώματα ἐναντίον σου καὶ ὑψώσει κατὰ σοῦ ἀσπίδας.
9Καὶ θέλει στήσει τὰς πολεμικὰς μηχανὰς αὑτοῦ ἐπὶ τὰ τείχη σου καὶ μὲ τοὺς πελέκεις αὑτοῦ θέλει καταβάλει τοὺς πύργους σου.
10Ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἵππων αὐτοῦ ὁ κονιορτὸς αὐτῶν θέλει σὲ σκεπάσει· τὰ τείχη σου θέλουσι σεισθῆ ἀπὸ τοῦ ἤχου τῶν ἱππέων καὶ τῶν τροχῶν καὶ τῶν ἁμαξῶν, ὅταν εἰσέρχωνται εἰς τὰς πύλας σου, καθὼς εἰσέρχονται εἰς πόλιν ἐκπορθουμένην.
11Μὲ τὰς ὁπλὰς τῶν ἵππων αὑτοῦ θέλει καταπατήσει πάσας τὰς ὁδοὺς σου· τὸν λαὸν σου θέλει θανατώσει ἐν μαχαίρᾳ, καὶ οἱ ἰσχυροὶ σου φρουροὶ θέλουσι καταβληθῆ εἰς τὴν γῆν.
12Καὶ θέλουσι διαρπάσει τὰ πλούτη σου καὶ λαφυραγωγήσει τὰ ἐμπορεύματά σου· καὶ θέλουσι καταβάλει τὰ τείχη σου καὶ κρημνίσει τοὺς οἴκους σου τοὺς ὡραίους· καὶ θέλουσι ῥίψει εἰς τὸ μέσον τῶν ὑδάτων τοὺς λίθους σου καὶ τὰ ξύλα σου καὶ τὸ χῶμά σου.
13Καὶ θέλω παύσει τὸν θόρυβον τῶν ασμάτων σου, καὶ ἡ φωνή τῶν κιθαρῶν σου δὲν θέλει ἀκουσθῆ πλέον·
14καὶ θέλω σὲ καταστήσει ὡς λειόπετραν· θέλεις εἶσθαι διὰ νὰ ἐξαπλόνωσι δίκτυα· δὲν θέλεις πλέον οἰκοδομηθῆ· διότι ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
15Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὴν Τύρον· δὲν θέλουσι σεισθῆ αἱ νῆσοι εἰς τὸν ἦχον τῆς πτώσεώς σου, ὅταν οἱ τραυματίαι σου στενάζωσιν, ὅταν ἡ σφαγή γίνηται ἐν μέσῳ σου;
16Τότε πάντες οἱ ἡγεμόνες τῆς θαλάσσης θέλουσι καταβῆ ἀπὸ τῶν θρόνων αὑτῶν, καὶ θέλουσιν ἐκβάλει τὰς χλαμύδας αὑτῶν καὶ ἐκδυθῆ τὰ κεντητὰ ἱμάτια αὑτῶν· θέλουσιν ἐνδυθῆ τρόμον· κατὰ γῆς θέλουσι καθήσει καὶ τρέμει κατὰ πᾶσαν στιγμήν καὶ ἐκπλήττεσθαι διὰ σέ.
17Καὶ ἀναλαβόντες θρῆνον διὰ σὲ θέλουσι λέγει πρὸς σέ, Πῶς κατεστράφης, ἡ κατοικουμένη ὑπὸ θαλασσοπόρων, ἡ περίφημος πόλις, ἥτις ἦσο ἰσχυρὰ ἐν θαλάσσῃ, σὺ καὶ οἱ κάτοικοί σου, οἵτινες διέδιδον τὸν τρόμον αὑτῶν εἰς πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας ἐν αὐτῇ.
18Τώρα αἱ νῆσοι θέλουσι τρέμει ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς πτώσεώς σου, ναί, αἱ νῆσοι αἱ ἐν τῇ θαλάσσῃ θέλουσι ταραχθῆ ἐν τῇ ἀφανείᾳ σου.
19Διότι οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ὅταν σὲ καταστήσω πόλιν ἠρημωμένην ὡς τὰς πόλεις τὰς μή κατοικουμένας, ὅταν ἐπιφέρω ἐπὶ σὲ τὴν ἄβυσσον καὶ σὲ σκεπάσωσιν ὕδατα πολλά,
20ὅταν σὲ καταβιβάσω μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, πρὸς λαὸν αἰώνιον, καὶ σὲ θέσω εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς, εἰς τόπους ἐρήμους ἀπ᾿ αἰῶνος, μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον, διὰ νὰ μή κατοικηθῇς, καὶ ὅταν ἀποκαταστήσω δόξαν ἐν τῇ γῇ τῶν ζώντων,
21θέλω σὲ καταστήσει τρόμον καὶ δὲν θέλεις ὑπάρχει· καὶ θέλεις ζητηθῆ καὶ δὲν θέλεις εὑρεθῆ πλέον εἰς τὸν αἰῶνα, λέγει Κύριος ὁ Θεός.Σχετικά με το Copyright: