Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 29

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ δεκάτῳ ἔτει τῷ δεκάτῳ μηνὶ, τῇ δωδεκάτῃ τοῦ μηνός, ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Φαραὼ τὸν βασιλέα τῆς Αἰγύπτου καὶ προφήτευσον κατ᾿ αὐτοῦ καὶ καθ᾿ ὅλης τῆς Αἰγύπτου·
3λάλησον καὶ εἰπέ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου, Φαραὼ βασιλεῦ Αἰγύπτου, μεγάλε δράκων, κοιτόμενε ἐν μέσῳ τῶν ποταμῶν αὑτοῦ· ὅστις εἶπας, Ὁ ποταμὸς μου εἶναι ἐμοῦ καὶ ἐγὼ ἔκαμον αὐτὸν δι᾿ ἐμαυτόν.
4Καὶ θέλω βάλει ἄγκιστρα εἰς τὰς σιαγόνας σου, καὶ θέλω προσκολλήσει τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου εἰς τὰ λέπη σου, καὶ θέλω σὲ ἀνασύρει ἐκ μέσου τῶν ποταμῶν σου· καὶ πάντες οἱ ἰχθύες τῶν ποταμῶν σου θέλουσι προσκολληθῆ εἰς τὰ λέπη σου.
5Καὶ θέλω σὲ ἐκρίψει ἐν τῇ ἐρήμῳ, σὲ καὶ πάντας τοὺς ἰχθύας τῶν ποταμῶν σου· θέλεις πέσει ἐπὶ πρόσωπον τῆς πεδιάδος· δὲν θέλεις συναχθῆ οὐδὲ περισταλθῆ· εἰς τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ σὲ παρέδωκα εἰς βρῶσιν·
6καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν Αἴγυπτον θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος· διότι ἐστάθησαν ῥάβδος καλαμίνη εἰς τὸν οἶκον Ἰσραήλ.
7Ὅτε σὲ ἐπίασαν μὲ τὴν χεῖρα, συνετρίβης καὶ ἐτρύπησας ὅλον τὸν ὦμον αὑτῶν· καὶ ὅτε ἐστηρίχθησαν ἐπὶ σέ, συνεθλάσθης καὶ συνέκαμψας πάσας τὰς ὀσφύας αὐτῶν.
8Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, θέλω φέρει ῥομφαίαν ἐπὶ σὲ καὶ θέλω ἐκκόψει ἀπὸ σοῦ ἄνθρωπον καὶ κτῆνος.
9Καὶ ἡ γῆ τῆς Αἰγύπτου θέλει εἶσθαι θάμβος καὶ ἐρημίᾳ· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος· διότι εἶπεν, Ὁ ποταμὸς εἶναι ἐμοῦ καὶ ἐγὼ ἔκαμον αὐτόν.
10Διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου καὶ ἐναντίον τῶν ποταμῶν σου· καὶ θέλω κάμει τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου ὅλως ἔρημον καὶ θάμβος, ἀπὸ Μιγδὼλ μέχρι Συήνης καὶ μέχρι τῶν ὁρίων τῆς Αἰθιοπίας.
11Ποῦς ἀνθρώπου δὲν θέλει διέλθει δι᾿ αὐτῆς οὐδὲ ποῦς κτήνους θέλει διέλθει δι᾿ αὐτῆς οὐδὲ θέλει κατοικηθῆ τεσσαράκοντα ἔτη.
12Καὶ θέλω κάμει τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου θάμβος, ἐν μέσῳ τῶν ἠρημωμένων τόπων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς ἐν μέσῳ τῶν πόλεων τῶν ἠρημωμένων θέλουσιν εἶσθαι θάμβος τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ θέλω διασπείρει τοὺς Αἰγυπτίους μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ διασκορπίσει αὐτοὺς εἰς τοὺς τόπους.
13Πλήν οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐν τῷ τέλει τῶν τεσσαράκοντα ἐτῶν θέλω συνάξει τοὺς Αἰγυπτίους ἐκ τῶν λαῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἦσαν διεσκορπισμένοι·
14καὶ θέλω ἐπαναγάγει τοὺς αἰχμαλώτους τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν Παθρώς, εἰς τὴν γῆν τῆς καταγωγῆς αὐτῶν· καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐκεῖ βασίλειον ποταπόν.
15Θέλει εἶσθαι τὸ ποταπώτερον τῶν βασιλείων· καὶ δὲν θέλει ὑψωθῆ πλέον ἐπὶ τὰ ἔθνη· διότι θέλω ἐλαττώσει αὐτούς, διὰ νὰ μή δεσπόζωσιν ἐπὶ τὰ ἔθνη.
16Καὶ δὲν θέλει εἶσθαι πλέον τὸ θάρρος τοῦ οἴκου Ἰσραήλ, ἀναμιμνήσκον τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, ἀποβλεπόντων ὀπίσω αὐτῶν· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός.
17Καὶ ἐν τῷ εἰκοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει, τῷ πρώτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
18Υἱὲ ἀνθρώπου, Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἐδούλευσε τὸ στράτευμα αὑτοῦ δουλείαν μεγάλην κατὰ τῆς Τύρου· πᾶσα κεφαλή ἐφαλακρώθη καὶ πᾶς ὦμος ἐξεδάρθη· μισθὸν ὅμως διὰ τὴν Τύρον δὲν ἔλαβεν οὔτε αὐτὸς οὔτε τὸ στράτευμα αὐτοῦ διὰ τὴν δουλείαν, τὴν ὁποίαν ἐδούλευσε κατ᾿ αὐτῆς·
19διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ δίδω τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου εἰς τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος· καὶ θέλει σηκώσει τὸ πλῆθος αὐτῆς καὶ θέλει λεηλατήσει τὴν λεηλασίαν αὐτῆς καὶ λαφυραγωγήσει τὰ λάφυρα αὐτῆς· καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι ὁ μισθὸς εἰς τὸ στράτευμα αὐτοῦ.
20Ἔδωκα εἰς αὐτὸν τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου διὰ τὸν κόπον αὐτοῦ, μὲ τὸν ὁποῖον ἐδούλευσε κατ᾿ αὐτῆς, ἐπειδή ἠγωνίσθησαν δι᾿ ἐμέ, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
21Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλω κάμει νὰ βλαστήσῃ τὸ κέρας τοῦ οἴκου Ἰσραήλ, καὶ θέλω σὲ κάμει νὰ ἀνοίξῃς στόμα ἐν μέσῳ αὐτῶν· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: