Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 30

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπέ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός. Ὀλολύζετε, Οὐαί, διὰ τὴν ἡμέραν.
3Διότι πλησίον εἶναι ἡ ἡμέρα, ναί, ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἶναι πλησίον, ἡμέρα νεφώδης· ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν θέλει εἶσθαι.
4Καὶ ἡ μάχαιρα θέλει ἐλθεῖ, ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον καὶ μέγας τρόμος θέλει εἶσθαι ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ, ὅταν οἱ τετραυματισμένοι πέσωσιν ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ θέλουσι λάβει τὸ πλῆθος αὐτῆς καὶ θέλουσι καταστρέψει τὰ θεμέλια αὐτῆς.
5Αἰθίοπες καὶ Λίβυες καὶ Λύδιοι καὶ πάντες οἱ σύμμικτοι λαοί, καὶ ὁ Χοὺβ καὶ οἱ υἱοὶ τῆς συμμάχου γῆς, θέλουσι πέσει μετ᾿ αὐτῶν ἐν μαχαίρᾳ.
6Οὕτω λέγει Κύριος· Θέλουσι πέσει καὶ οἱ ὑποστηρίζοντες τὴν Αἴγυπτον, καὶ ἡ ὑπερηφανία τῆς δυνάμεως αὐτῆς θέλει καταβληθῆ· ἀπὸ Μιγδὼλ μέχρι Συήνης θέλουσι πέσει ἐν αὐτῇ διὰ μαχαίρας, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
7Καὶ θέλουσιν ἀφανισθῆ ἐν μέσῳ τῶν ἠφανισμένων τόπων, καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς θέλουσιν εἶσθαι ἐν μέσῳ τῶν ἠρημωμένων πόλεων.
8Καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὅταν βάλω πῦρ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ συντριφθῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτήν.
9Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλουσιν ἐξέλθει ἀπ᾿ ἐμοῦ μηνυταὶ ἐν πλοίοις, διὰ νὰ ἐκπλήξωσι τοὺς ἀμερίμνους Αἰθίοπας· καὶ τρόμος μέγας θέλει ἐπέλθει ἐπ᾿ αὐτούς, καθὼς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Αἰγύπτου· διότι, ἰδού, ἔρχεται.
10Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Καὶ θέλω ἀπολέσει τὸ πλῆθος τῆς Αἰγύπτου διὰ χειρὸς τοῦ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος.
11Αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ, οἱ τρομερώτεροι τῶν ἐθνῶν, θέλουσι φερθῆ διὰ νὰ ἀφανίσωσι τὴν γῆν· καὶ θέλουσιν ἐκσπάσει τὰς ῥομφαίας αὑτῶν κατὰ τῆς Αἰγύπτου καὶ γεμίσει τὴν γῆν ἀπὸ τετραυματισμένων.
12Καὶ θέλω ξηράνει τοὺς ποταμοὺς καὶ παραδώσει τὴν γῆν εἰς χεῖρας κακῶν, καὶ θέλω ἀφανίσει τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς διὰ χειρὸς τῶν ξένων· ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα.
13Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Καὶ θέλω καταστρέψει τὰ ξόανα καὶ ἐξαλείψει τὰ εἴδωλα ἀπὸ Νώφ, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει πλέον ἄρχων ἐκ τῆς γῆς τῆς Αἰγύπτου, καὶ θέλω ἐμβάλει φόβον εἰς τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
14Καὶ θέλω ἀφανίσει τὴν Παθρὼς καὶ βάλει πῦρ εἰς τὴν Τάνιν καὶ ἐκτελέσει κρίσεις ἐν Νώ.
15Καὶ θέλω ἐκχέει τὸν θυμὸν μου ἐπὶ Σὶν τὴν ἰσχὺν τῆς Αἰγύπτου, καὶ θέλω ἐκκόψει τὸ πλῆθος τῆς Νώ.
16Καὶ θέλω βάλει πῦρ εἰς τὴν Αἴγυπτον· ἡ Σὶν θέλει λάβει μέγαν τρόμον καὶ ἡ Νὼ θέλει διασπαραχθῆ καὶ ἡ Νὼφ θέλει εἶσθαι καθ᾿ ἡμέραν ἐν ἀγωνίᾳ.
17Οἱ νεανίσκοι τῆς Ἀβήν καὶ τῆς Πὶ-βεσὲθ θέλουσι πέσει ἐν μαχαίρᾳ, καὶ αὗται θέλουσιν ὑπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν.
18Καὶ ἐν Τάφνης ἡ ἡμέρα θέλει συσκοτάσει, ὅταν συντρίψω ἐκεῖ τὰ σκήπτρα τῆς Αἰγύπτου· καὶ ἡ ἔπαρσις τῆς δυνάμεως αὐτῆς θέλει παύσει ἐν αὐτῇ· ταύτην δέ, νέφος θέλει σκεπάσει αὐτήν, καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῆς θέλουσιν ὑπάγει εἰς αἰχμαλωσίαν.
19Καὶ θέλω ἐκτελέσει κρίσεις ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
20Καὶ ἐν τῷ ἐνδεκάτῳ ἔτει, τῷ πρώτῳ μηνί, τῇ ἐβδόμῃ τοῦ μηνός, ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμὲ λέγων,
21Υἱὲ ἀνθρώπου, συνέθλασα τὸν βραχίονα τοῦ Φαραὼ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου· καὶ ἰδού, δὲν θέλει ἐπιδεθῆ πρὸς θεραπείαν, ὥστε νὰ περιτυλίξωσιν αὐτὸν μὲ ἐπιδέσματα διὰ νὰ δοθῇ εἰς αὐτὸν δύναμις νὰ κρατῇ μάχαιραν.
22Διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον τοῦ Φαραὼ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου καὶ θέλω συνθλάσει τοὺς βραχίονας αὐτοῦ, τὸν δυνατὸν καὶ τὸν συντεθλασμένον· καὶ θέλω κάμει τὴν μάχαιραν νὰ ἐκπέσῃ ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ.
23Καὶ θέλω διασπείρει τοὺς Αἰγυπτίους μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ διασκορπίσει αὐτοὺς εἰς τοὺς τόπους.
24Καὶ θέλω ἐνισχύσει τοὺς βραχίονας τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος καὶ θέλω δώσει τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, τοὺς δὲ βραχίονας τοῦ Φαραὼ θέλω συνθλάσει καὶ θέλει στενάξει ἔμπροσθεν αὐτοῦ μὲ στεναγμοὺς τετραυματισμένου.
25Τοὺς βραχίονας ὅμως τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος θέλω ἐνισχύσει, οἱ δὲ βραχίονες τοῦ Φαραὼ θέλουσι πέσει· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος, ὅταν δώσω τὴν ῥομφαίαν μου εἰς τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος· καὶ θέλει ἐκτείνει αὐτήν ἐπὶ τὴν γῆν τῆς Αἰγύπτου.
26Καὶ θέλω διασπείρει τοὺς Αἰγυπτίους μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ διασκορπίσει αὐτοὺς εἰς τοὺς τόπους· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: