Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 35

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τὸ ὄρος Σηεὶρ καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτό·
3καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτό, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ὄρος Σηείρ, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου· καὶ θέλω ἐκτείνει τὴν χεῖρά μου κατὰ σοῦ, καὶ θέλω σὲ παραδώσει εἰς ὄλεθρον καὶ ἐρήμωσιν.
4Θέλω ἀφανίσει τὰς πόλεις σου καὶ σὺ θέλεις εἶσθαι ἐρήμωσις, καὶ θέλεις γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
5Ἐπειδή ἐφύλαξας παλαιὸν μῖσος καὶ παρέδωκας τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ εἰς χεῖρα ῥομφαίας ἐν τῷ καιρῷ τῆς θλίψεως αὐτῶν, ὅτε ἡ ἀνομία αὐτῶν ἔφθασεν εἰς τὸ ἄκρον,
6διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, θέλω σὲ παραδώσει εἰς αἷμα καὶ αἷμα θέλει σὲ καταδιώκει· ἐπειδή δὲν ἐμίσησας τὸ αἷμα, αἷμα λοιπὸν θέλει σὲ καταδιώκει·
7καὶ θέλω παραδώσει εἰς παντελῆ ἐρήμωσιν τὸ ὄρος Σηεὶρ καὶ θέλω ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸν διαβαίνοντα καὶ τὸν ἐπιστρέφοντα.
8Καὶ θέλω γεμίσει τὰ ὄρη αὐτοῦ ἀπὸ τῶν τεθανατωμένων αὐτοῦ· ἐν τοῖς ὄρεσί σου καὶ ἐν ταῖς φάραγξί σου καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ποταμοῖς σου θέλουσι πέσει οἱ τεθανατωμένοι ἐν μαχαίρᾳ.
9Θέλω σὲ καταστήσει ἐρημίαν αἰώνιον, καὶ αἱ πόλεις σου δὲν θέλουσι κατοικηθῆ· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
10Ἐπειδή εἶπας, τὰ δύο ταῦτα ἔθνη καὶ οἱ δύο οὗτοι τόποι θέλουσιν εἶσθαι ἐμοῦ καὶ ἡμεῖς θέλομεν κληρονομήσει αὐτά, ἄν καὶ ὁ Κύριος ἐστάθη ἐκεῖ,
11διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, θέλω κάμει κατὰ τὸν θυμὸν σου καὶ κατὰ τὸν φθόνον σου, τὸν ὁποῖον ἐξετέλεσας διὰ τὸ πρὸς αὐτοὺς μῖσός σου, καὶ θέλω γνωσθῆ εἰς αὐτοὺς ὅταν σὲ κρίνω.
12Καὶ θέλεις γνωρίσει ὅτι ἐγὼ ὁ Κύριος ἤκουσα πάσας τὰς βλασφημίας σου, τὰς ὁποίας ἐπρόφερες κατὰ τῶν ὀρέων τοῦ Ἰσραήλ, λέγων, αὐτὰ ἠρημώθησαν, εἰς ἡμᾶς ἐδόθησαν διὰ τροφήν.
13Καὶ μὲ τὸ στόμα ὑμῶν ἐμεγαλορρημονήσατε κατ᾿ ἐμοῦ καὶ ἐπληθύνατε τοὺς λόγους ὑμῶν κατ᾿ ἐμοῦ· ἐγὼ ἤκουσα.
14Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ὅταν πᾶσα ἡ γῆ εὐφραίνηται, ἔρημον θέλω καταστήσει σέ.
15Καθὼς εὐφράνθης ἐπὶ τὴν κληρονομίαν τοῦ οἴκου Ἰσραήλ διότι ἠφανίσθη, οὕτω θέλω κάμει εἰς σέ· θέλεις ἐρημωθῆ, ὄρος Σηεὶρ καὶ πᾶς ὁ Ἐδώμ, πᾶς αὐτός· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: