Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 38

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Υἱὲ ἀνθρώπου, στήριξον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γώγ, τὴν γῆν τοῦ Μαγώγ, τοῦ ἡγεμόνος τῆς Ῥῶς, Μεσὲχ καὶ Θουβάλ, καὶ προφήτευσον κατ᾿ αὐτοῦ,
3καὶ εἰπέ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου, Γώγ, ἡγεμὼν τῆς Ῥῶς, Μεσὲχ καὶ Θουβάλ·
4καὶ θέλω σὲ περιστρέψει καὶ βάλει ἄγκιστρα εἰς τὰς σιαγόνας σου, καὶ θέλω ἐκβάλει σὲ καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἵππους καὶ ἱππέας, πάντας τούτους ἐντελῶς ὡπλισμένους, μέγα ἄθροισμα μετὰ θυρεῶν καὶ ἀσπίδων, πάντας τούτους μεταχειριζομένους μαχαίρας.
5Πέρσας, Αἰθίοπας καὶ Λίβυας μετ᾿ αὐτῶν· πάντας τούτους μετ᾿ ἀσπίδων καὶ περικεφαλαιῶν·
6τὸν Γομὲρ καὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτοῦ, τὸν οἶκον Θωγαρμὰ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων τοῦ βορρᾶ καὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτοῦ καὶ πολλοὺς λαοὺς μετὰ σοῦ.
7Ἑτοιμάσθητι καὶ ἑτοίμασον σεαυτόν, σὺ καὶ πᾶν τὸ ἄθροισμά σου τὸ συναθροισθὲν εἰς σέ, καὶ ἔσο φύλαξ εἰς αὐτούς·
8μετὰ πολλὰς ἡμέρας θέλει γείνει ἐπίσκεψις εἰς σέ· ἐν τοῖς ἐσχάτοις χρόνοις θέλεις ἐλθεῖ εἰς τὴν γῆν, ἥτις ἠλευθερώθη ἐκ τῆς μαχαίρας καὶ συνήχθη ἐκ πολλῶν λαῶν ἐναντίον τῶν ὀρέων τοῦ Ἰσραήλ, τὰ ὁποῖα κατεστάθησαν ἔρημα διαπαντός· αὐτὸς ὅμως μετεφέρθη ἐκ μέσου τῶν λαῶν, καὶ θέλουσι κατοικήσει πάντες ἀσφαλῶς.
9Καὶ θέλεις ἀναβῆ καὶ ἐλθεῖ ὡς ἀνεμοζάλη· θέλεις εἶσθαι ὡς νέφος, διὰ νὰ σκεπάσῃς τὴν γῆν, σὺ καὶ πάντα τὰ τάγματά σου καὶ πολὺς λαὸς μετὰ σοῦ.
10Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ θέλουσιν ἀναβῆ πράγματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου καὶ θέλεις βουλευθῆ βουλὰς πονηράς·
11καὶ θέλεις εἰπεῖ, Θέλω ἀναβῆ εἰς γῆν πόλεων ἀτειχίστων· θέλω ἐλθεῖ πρὸς ἡσυχάζοντας, κατοικοῦντας ἐν ἀσφαλείᾳ, πάντας τούτους κατοικοῦντας πόλεις ἀτειχίστους καὶ μή ἐχούσας μοχλοὺς καὶ πύλας·
12διὰ νὰ λεηλατήσῃς λεηλασίαν καὶ νὰ λαφυραγωγήσῃς λάφυρον, διὰ νὰ ἐπαναστρέψῃς τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἐρημώσεις κατοικισθείσας καὶ ἐπὶ λαὸν συνηγμένον ἐκ τῶν ἐθνῶν ἀποκτήσαντα κτήνη καὶ ἀγαθά, κατοικοῦντα ἐν μέσῳ τῆς γῆς.
13Σεβὰ καὶ Δαιδὰν καὶ οἱ ἔμποροι τῆς Θαρσείς, μετὰ πάντων τῶν σκύμνων αὐτῆς, θέλουσιν εἰπεῖ πρὸς σέ, Ἦλθες νὰ λεηλατήσῃς λεηλασίαν; συνήθροισας τὸ πλῆθός σου διὰ νὰ λαφυραγωγήσῃς λάφυρον; διὰ νὰ ἁρπάσῃς ἀργύριον καὶ χρυσίον, διὰ νὰ λάβῃς κτήνη καὶ ἀγαθά, διὰ νὰ κάμῃς λείαν μεγάλην;
14Διὰ τοῦτο, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον καὶ εἰπὲ πρὸς τὸν Γώγ, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὅτε ὁ λαὸς μου Ἰσραήλ θέλει κατοικεῖ ἐν ἀσφαλείᾳ, σὺ δὲν θέλεις μάθει τοῦτο;
15Καὶ θέλεις ἐλθεῖ ἐκ τοῦ τόπου σου, ἐκ τῶν ἐσχάτων τοῦ βορρᾶ, σὺ καὶ πολλοὶ λαοὶ μετὰ σοῦ, ἅπαντες ἀναβάται ἵππων, πλῆθος μέγα καὶ δύναμις πολλή·
16καὶ θέλεις ἀναβῆ ἐναντίον τοῦ λαοῦ μου Ἰσραήλ ὡς νέφος, διὰ νὰ σκεπάσῃς τὴν γῆν· τοῦτο θέλει εἶσθαι ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις· καὶ θέλω σὲ φέρει ἐναντίον τῆς γῆς μου, διὰ νὰ μὲ γνωρίσωσι τὰ ἔθνη, ὅταν ἁγιασθῶ ἐν σοί, Γώγ, ἐνώπιον αὐτῶν.
17Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Σὺ εἶσαι ἐκεῖνος, περὶ τοῦ ὁποίου ἐλάλησα ἐν ταῖς ἀρχαίαις ἡμέραις, διὰ τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσραήλ, οἵτινες προεφήτευσαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις διὰ πολλῶν ἐτῶν, ὅτι ἔμελλον νὰ σὲ φέρω ἐναντίον αὐτῶν;
18Ἀλλ᾿ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ καθ᾿ ἥν ὁ Γὼγ ἔλθῃ ἐναντίον τῆς γῆς Ἰσραήλ, ἡ ὀργή μου θέλει ἀναβῆ ἐπὶ τὸ πρόσωπόν μου, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
19Διότι ἐν τῷ ζήλῳ μου, ἐν τῷ πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα, Ἐξάπαντος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ θέλει εἶσθαι σεισμὸς μέγας ἐν γῇ Ἰσραήλ·
20καὶ οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς γῆς θέλουσι σεισθῆ ἀπὸ τῆς παρουσίας μου· καὶ τὰ ὄρη θέλουσιν ἀνατραπῆ καὶ οἱ πύργοι θέλουσι πέσει καὶ πᾶν τεῖχος θέλει κατεδαφισθῆ.
21Καὶ θέλω καλέσει ἐναντίον αὐτοῦ μάχαιραν κατὰ πάντα τὰ ὄρη μου, λέγει Κύριος ὁ Θεός· ἡ μάχαιρα ἑκάστου ἀνθρώπου θέλει εἶσθαι κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ.
22Καὶ θέλω ἐλθεῖ εἰς κρίσιν ἐναντίον αὐτοῦ ἐν λοιμῷ καὶ ἐν αἵματι· καὶ θέλω βρέξει ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπὶ τὰ τάγματα αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὸν πολὺν λαὸν τὸν μετ᾿ αὐτοῦ βροχήν κατακλυσμοῦ καὶ λίθους χαλάζης, πῦρ καὶ θεῖον.
23Καὶ θέλω μεγαλυνθῆ καὶ ἁγιασθῆ, καὶ θέλω γνωρισθῆ ἐνώπιον πολλῶν ἐθνῶν καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: