Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 41

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἔπειτα μὲ ἔφερεν εἰς τὸν ναὸν καὶ ἐμέτρησε τὰ μέτωπα, ἕξ πήχας τὸ πλάτος ἐντεῦθεν καὶ ἕξ πήχας τὸ πλάτος ἐκεῖθεν, τὸ πλάτος τῆς σκηνῆς.
2Καὶ τὸ πλάτος τῆς εἰσόδου ἦτο δέκα πηχῶν· καὶ τὰ πλευρὰ τῆς θύρας πέντε πηχῶν ἐντεῦθεν καὶ πέντε πηχῶν ἐκεῖθεν· καὶ ἐμέτρησε τὸ μῆκος αὐτοῦ, τεσσαράκοντα πήχας, καὶ τὸ πλάτος εἴκοσι πήχας.
3Καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἐσώτερον καὶ ἐμέτρησε τὸ μέτωπον τῆς θύρας, δύο πήχας, καὶ τὴν θύραν, ἕξ πήχας, καὶ τὸ πλάτος τῆς θύρας, ἑπτὰ πήχας.
4Ἔπειτα ἐμέτρησε τὸ μῆκος τούτου, εἴκοσι πήχας, καὶ τὸ πλάτος εἴκοσι πήχας, ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ· καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, τοῦτο εἶναι τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
5Καὶ ἐμέτρησε τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου, ἕξ πήχας· καὶ τὸ πλάτος ἑκάστου τῶν εἰς τὰ πλάγια οἰκημάτων, τέσσαρας πήχας, κύκλῳ κύκλῳ τοῦ οἴκου κύκλῳ.
6Καὶ τὰ πλάγια οἰκήματα ἦσαν ἀνὰ τρία, οἴκημα ἐπὶ οἰκήματος, καὶ τριάκοντα κατὰ τάξιν· καὶ εἰσεχώρουν εἰς τὸν τοῖχον τοῦ ναοῦ, ἐκτισμένον κύκλῳ κύκλῳ διὰ τὰ πλάγια οἰκήματα, διὰ νὰ κρατῶνται στερεά, χωρὶς νὰ ἐπιστηρίζωνται ὅμως ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου.
7Καὶ ὁ οἶκος ἐπλατύνετο, καὶ ἦτο κλίμαξ ἑλικοειδής ἀναβαίνουσα εἰς τὰ πλάγια οἰκήματα· διότι ἡ ἑλικοειδής κλῖμαξ τοῦ οἴκου ἀνέβαινε πρὸς τὰ ἄνω κύκλῳ κύκλῳ τοῦ οἴκου· ὅθεν ὁ οἶκος ἐγίνετο πλατύτερος πρὸς τὰ ἄνω, καὶ οὕτως ηὔξανεν ἀπὸ τοῦ κατωτάτου πατώματος ἕως τοῦ ἀνωτάτου διὰ τῶν μέσων.
8Καὶ εἶδον τὸ ὕψος τοῦ οἴκου κύκλῳ κύκλῳ· τὰ θεμέλια τῶν πλαγίων οἰκημάτων ἦσαν εἷς ὁλόκληρος κάλαμος ἕξ πηχῶν διάστημα.
9Τὸ πλάτος τοῦ τοίχου διὰ τὰ ἔξωθεν πλάγια οἰκήματα ἦτο πέντε πηχῶν· καὶ τὸ ἐναπολειφθὲν κενὸν ἦτο ὁ τόπος τῶν ἔσωθεν πλαγίων οἰκημάτων.
10Καὶ μεταξὺ τῶν θαλάμων ἦτο διάστημα εἴκοσι πηχῶν κύκλῳ κύκλῳ, περὶ τὸν οἶκον.
11Καὶ αἱ θύραι τῶν πλαγίων οἰκημάτων ἦσαν πρὸς τὸ μέρος τὸ ἐναπολειφθὲν μία θύρα πρὸς βορρᾶν καὶ μία θύρα πρὸς νότον· καὶ τὸ πλάτος τοῦ ἐναπολειφθέντος μέρους ἦτο πέντε πηχῶν κύκλῳ κύκλῳ.
12Ἡ δὲ οἰκοδομή ἡ κατὰ πρόσωπον τοῦ κεχωρισμένου μέρους, πρὸς τὸ δυτικὸν πλάγιον, ἦτο ἑβδομήκοντα πηχῶν τὸ πλάτος· καὶ ὁ τοῖχος τῆς οἰκοδομῆς, πέντε πηχῶν τὸ πάχος κύκλῳ κύκλῳ· τὸ δὲ μῆκος αὐτῆς ἐνενήκοντα πηχῶν.
13Καὶ ἐμέτρησε τὸν τοῖχον, ἐξ ἑκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος· καὶ τὸ κεχωρισμένον μέρος καὶ τὴν οἰκοδομήν καὶ τοὺς τοίχους αὐτῆς, ἑκατὸν πηχῶν τὸ μῆκος·
14καὶ τὸ πλάτος τοῦ προσώπου τοῦ οἴκου καὶ τοῦ κεχωρισμένου μέρους πρὸς ἀνατολάς, ἑκατὸν πηχῶν.
15Καὶ ἐμέτρησε τὸ μήκος τῆς οἰκοδομῆς τῆς κατὰ πρόσωπον τοῦ κεχωρισμένου μέρους ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ τὰς στοὰς αὐτοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν, ἑκατὸν πηχῶν, καὶ τὸν ἐνδότερον ναὸν καὶ τὰ πρόθυρα τῆς αὐλῆς·
16τοὺς παραστάτας τῆς θύρας καὶ τὰ ἀόρατα παράθυρα καὶ τὰς στοὰς κύκλῳ κατὰ τὰ τρία αὐτῶν πατώματα, κατὰ πρόσωπον τῆς θύρας, ἐστρωμένα μὲ ξύλον κύκλῳ κύκλῳ· καὶ τὸ ἔδαφος ἕως τῶν παραθύρων καὶ τὰ παράθυρα ἦσαν ἐσκεπασμένα·
17ἕως ἐπάνωθεν τῆς θύρας καὶ ἕως τοῦ ἐσωτέρου οἴκου καὶ ἔξωθεν καὶ δι᾿ ὅλου τοῦ τοίχου κύκλῳ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, κατὰ τὰ μέτρα.
18Καὶ ἦτο εἰργασμένον μὲ χερουβεὶμ καὶ μὲ φοίνικας, ὥστε φοίνιξ ἦτο μεταξὺ χεροὺβ καὶ χερούβ, καὶ ἕκαστον χεροὺβ εἶχε δύο πρόσωπα·
19καὶ πρόσωπον ἀνθρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ἐντεῦθεν καὶ πρόσωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἐκεῖθεν· οὕτως ἦτο εἰργασμένον δι᾿ ὅλου τοῦ οἴκου κύκλῳ κύκλῳ.
20Ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἕως ἐπάνωθεν τῆς θύρας ἦσαν εἰργασμένα χερουβεὶμ καὶ φοίνικες καὶ εἰς τὸν τοῖχον τοῦ ναοῦ.
21Οἱ παραστάται τοῦ ναοῦ ἦσαν τετράγωνοι καὶ τὸ πρόσωπον τοῦ ἁγιαστηρίου, ἡ θέα τοῦ ἑνὸς ὡς ἡ θέα τοῦ ἄλλου.
22Τὸ ξύλινον θυσιαστήριον ἦτο τριῶν πηχῶν τὸ ὕψος, τὸ δὲ μῆκος αὐτοῦ δύο πηχῶν· καὶ τὰ κέρατα αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος αὐτοῦ καὶ οἱ τοῖχοι αὐτοῦ ἦσαν ἐκ ξύλου· καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Αὕτη εἶναι ἡ τράπεζα ἡ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
23Καὶ ὁ ναὸς καὶ τὸ ἁγιαστήριον εἶχον δύο θυρώματα.
24Καὶ τὰ θυρώματα εἶχον δύο φύλλα ἕκαστον, δύο στρεφόμενα φύλλα· δύο εἰς τὸ ἕν θύρωμα καὶ δύο φύλλα εἰς τὸ ἄλλο.
25Καὶ ἦσαν εἰργασμένα ἐπ᾿ αὐτῶν, ἐπὶ τῶν θυρωμάτων τοῦ ναοῦ, χερουβεὶμ καὶ φοίνικες, καθὼς ἦσαν εἰργαμένα ἐπὶ τῶν τοίχων· καὶ ἦσαν δοκοὶ ξύλιναι ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῆς στοᾶς ἔξωθεν.
26Καὶ ἦσαν παράθυρα ἀδιόρατα καὶ φοίνικες ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὰ πλάγια τῆς στοᾶς καὶ ἐπὶ τὰ πλάγια οἰκήματα τοῦ οἴκου καὶ δοκοὶ ξύλιναι.Σχετικά με το Copyright: