Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 42

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ μὲ ἐξήγαγεν εἰς τὴν αὐλήν τὴν ἐξωτέραν κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν πρὸς βορρᾶν· καὶ μὲ ἔφερεν εἰς τὸν θάλαμον τὸν ἀπέναντι τοῦ κεχωρισμένου μέρους κατὰ τὸν κατὰ πρόσωπον τῆς οἰκοδομῆς, πρὸς βορρᾶν.
2κατὰ πρόσωπον τοῦ μήκους, τὸ ὁποῖον ἦτο ἑκατὸν πηχῶν, ἦτο ἡ βόρειος θύρα, τὸ δὲ πλάτος πεντήκοντα πηχῶν.
3Ἀπέναντι τῶν εἴκοσι πηχῶν, αἵτινες ἦσαν διὰ τὴν ἐσωτέραν αὐλήν, καὶ ἀπέναντι τοῦ λιθοστρώτου τοῦ διὰ τὴν ἐξωτέραν αὐλήν, ἦτο στοὰ ἀντικρὺ στοᾶς τριπλή.
4Καὶ κατὰ πρόσωπον τῶν θαλάμων ἦτο περίπατος δέκα πηχῶν τὸ πλάτος, καὶ πρὸς τὰ ἔσω ὁδὸς μιᾶς πήχης· καὶ αἱ θύραι αὐτῶν ἦσαν πρὸς βορρᾶν.
5Οἱ δὲ ἀνώτατοι θάλαμοι ἦσαν στενώτεροι, ἐπειδή αἱ κάτω στοαὶ καὶ αἱ μεσαῖαι τῆς οἰκοδομῆς ἐξεῖχον μᾶλλον παρὰ ἐκείνους.
6Διότι οὗτοι ἦσαν εἰς τρία πατώματα, δὲν εἶχον ὅμως στύλους ὡς τοὺς στύλους τῶν αὐλῶν· διὰ τοῦτο ἡ οἰκοδομή ἐστενοῦτο μᾶλλον παρὰ τὸ κατώτατον καὶ τὸ μεσαῖον ἀπὸ τῆς γῆς.
7Καὶ ὁ τοῖχος ὁ ἔξωθεν ἀπέναντι τῶν θαλάμων, πρὸς τὴν ἐξωτέραν αὐλήν κατὰ πρόσωπον τῶν θαλάμων, εἶχε μῆκος πεντήκοντα πηχῶν.
8Διότι τὸ μῆκος τῶν θαλάμων τῶν ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ αὐλῇ ἦτο πεντήκοντα πηχῶν· καὶ ἰδού, κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ ἦσαν ἑκατὸν πῆχαι.
9Κάτωθεν δὲ τῶν θαλάμων τούτων ἦτο ἡ εἴσοδος κατὰ ἀνατολάς, καθὼς ὑπάγει τις πρὸς αὐτοὺς ἀπὸ τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας.
10Οἱ θάλαμοι ἦσαν εἰς τὸ πάχος τοῦ τοίχου τῆς αὐλῆς πρὸς ἀνατολάς, κατὰ πρόσωπον τοῦ κεχωρισμένου μέρους καὶ κατὰ πρόσωπον τῆς οἰκοδομῆς.
11Καὶ ἡ ὁδὸς ἡ κατὰ πρόσωπον αὐτῶν ἦτο κατὰ τὴν θέαν τῶν θαλάμων τῶν πρὸς βορρᾶν· εἶχον ἴσον μῆκος μὲ ἐκείνους, ἴσον πλάτος μὲ ἐκείνους· καὶ πᾶσαι αἱ ἔξοδοι αὐτῶν ἦσαν καὶ κατὰ τὰς διατάξεις ἐκείνων καὶ κατὰ τὰς θύρας ἐκείνων.
12Καὶ κατὰ τὰς θύρας τῶν θαλάμων τῶν πρὸς νότον ἦτο θύρα εἰς τὴν ἀρχήν τῆς ὁδοῦ, τῆς ὁδοῦ κατ᾿ εὐθεῖαν ἀπέναντι τοῦ τοίχου πρὸς ἀνατολάς, καθὼς ἐμβαίνει τις πρὸς αὐτά.
13Καὶ είπε πρὸς ἐμέ, Οἱ βόρειοι θάλαμοι καὶ οἱ νότιοι θάλαμοι οἱ κατὰ πρόσωπον τοῦ κεχωρισμένου μέρους, οὗτοι εἶναι θάλαμοι ἅγιοι, ὅπου οἱ ἱερεῖς οἱ πλησιάζοντες εἰς τὸν Κύριον θέλουσι τρώγει τὰ ἁγιώτατα· ἐκεῖ θέλουσι θέτει τὰ ἁγιώτατα καὶ τὴν προσφορὰν τὴν ἐξ ἀλφίτων καὶ τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν καὶ τὴν περὶ ἀνομίας προσφορὰν, διότι ὁ τόπος εἶναι ἅγιος.
14Ὅταν οἱ ἱερεῖς εἰσέρχωνται ἐκεῖ, δὲν θέλουσιν ἐξέρχεσθαι ἀπὸ τοῦ ἁγίου τόπου εἰς τὴν αὐλήν τὴν ἐξωτέραν, ἀλλ᾿ ἐκεῖ θέλουσιν ἀποθέτει τὰ ἐνδύματα αὑτῶν, μὲ τὰ ὁποῖα λειτουργοῦσι, διότι εἶναι ἅγια· καὶ θέλουσιν ἐνδύεσθαι ἄλλα ἐνδύματα, καὶ τότε θέλουσι πλησιάζει εἰς ὅ, τι εἶναι τοῦ λαοῦ.
15Ἀφοῦ δὲ ἐτελείωσε τὰ μέτρα τοῦ ἔσωθεν οἴκου, μὲ ἐξήγαγε πρὸς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἐμέτρησεν αὐτὸν κύκλῳ κύκλῳ.
16Ἐμέτρησε τὴν ἀνατολικήν πλευρὰν μὲ τὸ καλάμινον μέτρον, πεντακοσίους καλάμους, μὲ τὸ καλάμινον μέτρον κύκλῳ.
17Ἐμέτρησε τὴν βόρειον πλευράν, πεντακοσίους καλάμους, μὲ τὸ καλάμινον μέτρον κύκλῳ.
18Ἐμέτρησε τὴν νότιον πλευράν, πεντακοσίους καλάμους, μὲ τὸ καλάμινον μέτρον.
19Ἐστράφη ἔπειτα πρὸς τὴν δυτικήν πλευρὰν καὶ ἐμέτρησε πεντακοσίους καλάμους μὲ τὸ καλάμινον μέτρον.
20Ἐμέτρησεν αὐτὸν κατὰ τὰς τέσσαρας πλευράς· εἶχε τοῖχον κύκλῳ κύκλῳ, πεντακοσίων καλάμων τὸ μῆκος καὶ πεντακοσίων τὸ πλάτος, διὰ νὰ κάμνῃ χώρισμα μεταξὺ τοῦ ἁγίου καὶ τοῦ βεβήλου τόπου.Σχετικά με το Copyright: