Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 45

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ὅταν κληρόνητε τὴν γῆν εἰς κληρονομίαν, θέλετε χωρίσει μερίδα εἰς τὸν Κύριον, μερίδα ἁγίαν ἐκ τῆς γῆς· τὸ μῆκος θέλει εἶσθαι μῆκος εἰκοσιπέντε χιλιάδων καλάμων καὶ τὸ πλάτος δέκα χιλιάδων· τοῦτο θέλει εἶσθαι ἅγιον κατὰ πάντα τὰ ὅρια αὑτοῦ κύκλῳ.
2Ἐκ τούτου θέλουσιν εἶσθαι διὰ τὸ ἁγιαστήριον πεντακόσιαι κατὰ μῆκος μὲ πεντακοσίας κατὰ πλάτος, τετράγωνον κύκλῳ, καὶ πεντήκοντα πῆχαι κύκλῳ διὰ τὰ προάστεια αὐτοῦ.
3Κατὰ τοῦτο λοιπὸν τὸ μέτρον θέλεις μετρήσει μῆκος εἰκοσιπέντε χιλιάδων καὶ πλάτος δέκα χιλιάδων, καὶ ἐν τούτῳ θέλει εἶσθαι τὸ ἁγιαστήριον, τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
4Τοῦτο θέλει εἶσθαι ἐκ τῆς γῆς, ἁγία μερὶς διὰ τοὺς ἱερεῖς, τοὺς λειτουργοῦντας ἐν τῷ ἁγιαστηρίῳ, τοὺς πλησιάζοντας διὰ νὰ λειτουργῶσιν εἰς τὸν Κύριον· καὶ θέλει εἶσθαι εἰς αὐτοὺς τόπος διὰ οἰκίας καὶ τόπος ἅγιος διὰ τὸ ἁγιαστήριον.
5Καὶ εἰκοσιπέντε χιλιάδας μήκους καὶ δέκα χιλιάδας πλάτους θέλουσιν ἔχει οἱ Λευΐται δι᾿ ἑαυτούς, οἱ ὑπηρέται τοῦ οἴκου, διὰ ἰδιοκτησίαν μετὰ εἴκοσι θαλάμων.
6Καὶ θέλετε δώσει διὰ ἰδιοκτησίαν τῆς πόλεως πέντε χιλιάδας πλάτους καὶ εἰκοσιπέντε χιλιάδας μήκους πλησίον τῆς ἁγίας μερίδος· τοῦτο θέλει εἶσθαι δι᾿ ἅπαντα τὸν οἶκον Ἰσραήλ·
7καὶ διὰ τὸν ἄρχοντα θέλει εἶσθαι μερὶς ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν τῆς ἁγίας μερίδος καὶ τῆς ἰδιοκτησίας τῆς πόλεως, κατὰ πρόσωπον τῆς ἁγίας μερίδος καὶ κατὰ πρόσωπον τῆς ἰδιοκτησίας τῆς πόλεως, ἀπὸ τοῦ δυτικοῦ πρὸς δυσμὰς καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ πρὸς ἀνατολάς· καὶ τὸ μῆκος θέλει εἶσθαι πλησίον μιᾶς ἑκάστης τῶν μερίδων, ἀπὸ τοῦ δυτικοῦ ὁρίου πρὸς τὸ ἀνατολικὸν ὅριον.
8Εἰς γῆν θέλει εἶσθαι εἰς αὐτὸν ἡ ἰδιοκτησία, ἐν τῷ Ἰσραήλ· καὶ οἱ ἄρχοντές μου δὲν θέλουσι πλέον καταβλίβει τὸν λαὸν μου· τὸ ὑπόλοιπον δὲ τῆς γῆς θέλουσι δώσει εἰς τὸν οἶκον Ἰσραήλ κατὰ τὰς φυλὰς αὐτῶν.
9Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἀρκεῖ εἰς ἐσᾶς, ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ· ἀπομακρύνατε τὴν βίαν καὶ ἁρπαγήν καὶ κάμνετε κρίσιν καὶ δικαιοσύνην· σηκώσατε τὰς καταδυναστείας σας ἀπὸ τοῦ λαοῦ μου, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
10Δικαίαν πλάστιγγα θέλετε ἔχει καὶ δίκαιον ἐφὰ καὶ δίκαιον βάθ.
11Τὸ ἐφὰ καὶ τὸ βὰθ θέλουσιν εἶσθαι τοῦ αὐτοῦ μέτρου, ὥστε τὸ βὰθ νὰ περιλαμβάνῃ τὸ δέκατον τοῦ χομὸρ καὶ τὸ ἐφὰ τὸ δέκατον τοῦ χομόρ· τὸ μέτρον αὐτοῦ θέλει εἶσθαι κατὰ τὸ χομόρ.
12Καὶ ὁ σίκλος θέλει εἶσθαι εἴκοσι γερά· εἴκοσι σίκλοι, εἰκοσιπέντε σίκλοι, δεκαπέντε σίκλοι, θέλει εἶσθαι ἡ μνᾶ σας.
13Ἡ ὑψουμένη προσφορά, τὴν ὁποίαν θέλετε προσφέρει, εἶναι αὕτη· Τὸ ἕκτον τοῦ ἐφὰ ἑνὸς χομὸρ σίτου· καὶ θέλετε δίδει τὸ ἕκτον τοῦ ἐφὰ ἑνὸς χομόρ κριθῆς.
14Περὶ δὲ τοῦ διατάγματος τοῦ ἐλαίου, ἑνὸς βὰθ ἐλαίου, θέλετε προσφέρει τὸ δέκατον τοῦ βὰθ διὰ ἕν κὸρ, τὸ ὁποῖον εἶναι ἕν χομὸρ ἐκ δέκα βάθ· διότι δέκα βὰθ εἶναι ἕν χομόρ.
15Καὶ ἐκ τοῦ ποιμνίου ἕν πρόβατον ἀπὸ τῶν διακοσίων, ἀπὸ τῶν παχειῶν βοσκῶν τοῦ Ἰσραήλ, διὰ προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων καὶ διὰ ὁλοκαύτωμα καὶ διὰ εἰρηνικὰς προσφοράς, διὰ νὰ κάμνῃ ἐξιλέωσιν ὑπὲρ αὐτῶν, λέγει Κύριος ὁ Θεός.
16Πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς θέλει δίδει ταύτην τὴν ὑψουμένην προσφορὰν εἰς τὸν ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ.
17Εἰς δὲ τὸν ἄρχοντα ἀνήκει νὰ δίδῃ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς ἐξ ἀλφίτων προσφορὰς καὶ τὰς σπονδάς, ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ἐν ταῖς νεομηνίαις καὶ ἐν τοῖς σάββασι κατὰ πάσας τὰς πανηγύρεις τοῦ οἴκου Ἰσραήλ· αὐτὸς θέλει ἑτοιμάζει τὴν περὶ ἁμαρτίας προσφορὰν καὶ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα καὶ τὰς εἰρηνικὰς προσφοράς, διὰ νὰ κάμνῃ ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ οἴκου Ἰσραήλ.
18Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός, θέλεις λαμβάνει μόσχον βοὸς ἄμωμον καὶ θέλεις καθαρίζει τὸ ἁγιαστήριον·
19καὶ ὁ ἱερεὺς θέλει λαμβάνει ἀπὸ τοῦ αἵματος τῆς περὶ ἁμαρτίας προσφορᾶς καὶ θέλει θέτει ἐπὶ τοὺς παραστάτας τοῦ οἴκου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς ὀφρύος τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπὶ τοὺς παραστάτας τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς.
20Καὶ οὕτω θέλεις κάμνει τῇ ἑβδόμῃ τοῦ μηνὸς ὑπὲρ παντὸς ἁμαρτάνοντος ἐξ ἀγνοίας καὶ ὑπὲρ τοῦ ἁπλοῦ· οὕτω θέλετε κάμνει ἐξιλέωσιν ὑπὲρ τοῦ οἴκου.
21Ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, τῇ δεκάτῃ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, θέλει εἶσθαι εἰς ἐσᾶς τὸ πάσχα, ἑορτή ἑπτὰ ἡμερῶν· ἄζυμα θέλουσι τρώγει.
22Καὶ κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὁ ἄρχων θέλει ἑτοιμάζει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς γῆς μόσχον διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας.
23Καὶ ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις τῆς ἑορτῆς θέλει κάμνει ὁλοκαυτώματα εἰς τὸν Κύριον, ἑπτὰ μόσχους καὶ ἑπτὰ κριοὺς ἀμώμους καθ᾿ ἡμέραν ἐν ταῖς ἑπτὰ ἡμέραις, καὶ τράγον ἐξ αἰγῶν καθ᾿ ἡμέραν διὰ προσφορὰν περὶ ἁμαρτίας.
24Καὶ θέλει ἑτοιμάζει προσφορὰν ἐξ ἀλφίτων ἑνὸς ἐφὰ διὰ τὸν μόσχον καὶ ἑνὸς ἐφὰ διὰ τὸν κριὸν καὶ ἑνὸς ἵν ἐλαίου εἰς τὸ ἐφά.
25Ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνί, τῇ δεκάτῃ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνός, θέλει κάμνει ἐν τῇ ἑορτῇ κατὰ τὰ αὐτὰ ἑπτὰ ἡμέρας, κατὰ τὴν προσφορὰν τὴν περὶ ἁμαρτίας, κατὰ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ κατὰ τὴν ἐξ ἀλφίτων προσφορὰν καὶ κατὰ τὸ ἔλαιον.Σχετικά με το Copyright: