Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 47

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ μὲ ἐπέστρεψεν εἰς τὴν θύραν τοῦ οἴκου· καὶ ἰδού, ὕδατα ἐξερχόμενα κάτωθεν ἀπὸ τοῦ κατωφλίου τοῦ οἴκου πρὸς ἀνατολάς· διότι τὸ μέτωπον τοῦ οἴκου ἦτο πρὸς ἀνατολάς, καὶ τὰ ὕδατα κατέβαινον κάτωθεν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ πλαγίου τοῦ οἴκου, κατὰ τὸ νότιον τοῦ θυσιαστηρίου.
2Καὶ μὲ ἐξήγαγε διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν καὶ μὲ ἔφερε κύκλῳ διὰ τῆς ἔξωθεν ὁδοῦ πρὸς τὴν πύλην τὴν ἐξωτέραν, διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολάς· καὶ ἰδού, τὰ ὕδατα ἔρρεον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ πλαγίου.
3Καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅστις εἶχε τὸ μέτρον ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ, ἐξελθὼν πρὸς ἀνατολὰς ἐμέτρησε χιλίας πήχας καὶ μὲ διεβίβασε διὰ τῶν ὑδάτων· τὰ ὕδατα ἦσαν ἕως τῶν ἀστραγάλων.
4Καὶ ἐμέτρησε χιλίας καὶ μὲ διεβίβασε διὰ τῶν ὑδάτων· τὰ ὕδατα ἦσαν ἕως τῶν γονάτων. Πάλιν ἐμέτρησε χιλίας καὶ μὲ διεβίβασε· τὰ ὕδατα ἦσαν ἕως τῆς ὀσφύος.
5Ἔπειτα ἐμέτρησε χιλίας· καὶ ἦτο ποταμός, τὸν ὁποῖον δὲν ἠδυνάμην νὰ διαβῶ, διότι τὰ ὕδατα ἦσαν ὑψωμένα, ὕδατα κολυμβήματος, ποταμὸς ἀδιάβατος.
6Καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Εἶδες, υἱὲ ἀνθρώπου; Τότε μὲ ἔφερε καὶ μὲ ἐπέστρεψεν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ.
7Καὶ ὅτε ἐπέστρεψα, ἰδού, κατὰ τὸ χείλος τοῦ ποταμοῦ δένδρα πολλὰ σφόδρα, ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν.
8Καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Τὰ ὕδατα ταῦτα ἐξέρχονται πρὸς τὴν ἀνατολικήν γῆν καὶ καταβαίνουσιν εἰς τὴν πεδινήν καὶ εἰσέρχονται εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ὅταν ἐκχυθῶσιν εἰς τὴν θάλασσαν, τὰ ὕδατα αὐτῆς θέλουσιν ἰαθῆ.
9Καὶ πᾶν ἔμψυχον ἕρπον, εἰς ὅσα μέρη ἤθελον ἐπέλθει οὗτοι οἱ ποταμοί, θέλει ζῇ· καὶ θέλει εἶσθαι ἐκεῖ πλῆθος ἰχθύων πολὺ σφόδρα, ἐπειδή τὰ ὕδατα ταῦτα ἔρχονται ἐκεῖ· διότι θέλουσιν ἰαθῆ· καὶ θέλουσι ζῇ τὰ πάντα, ὅπου ὁ ποταμὸς ἔρχεται.
10Καὶ οἱ ἁλιεῖς θέλουσιν ἵστασθαι ἐπ᾿ αὐτήν ἀπὸ Ἔν-γαδδὶ ἕως Ἔν-ἐγλαΐμ· ἐκεῖ θέλουσιν ἐξαπλόνει τὰ δίκτυα· οἱ ἰχθύες αὐτῶν θέλουσιν εἶσθαι κατὰ τὰ εἴδη αὑτῶν ὡς οἱ ἰχθύες τῆς μεγάλης θαλάσσης, πολλοὶ σφόδρα.
11Οἱ ἑλώδεις ὅμως τόποι αὐτῆς καὶ οἱ βαλτώδεις αὐτῆς δὲν θέλουσιν ἰαθῆ· θέλουσιν εἶσθαι διωρισμένοι διὰ ἅλας.
12Πλησίον δὲ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τοῦ χείλους αὐτοῦ, ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, θέλουσιν αὐξάνεσθαι δένδρα παντὸς εἴδους διὰ τροφήν, τῶν ὁποίων τὰ φύλλα δὲν θέλουσι μαραίνεσθαι καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν δὲν θέλει ἐκλείψει· νέος καρπὸς θέλει γεννᾶσθαι καθ᾿ ἕκαστον μῆνα, διότι τὰ ὕδατα αὐτοῦ ἐξέρχονται ἀπὸ τοῦ ἁγιαστηρίου· καὶ ὁ καρπὸς αὐτῶν θέλει εἶσθαι διὰ τροφήν καὶ τὸ φύλλον αὐτῶν διὰ ἰατρείαν.
13Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι τὰ ὅρια, διὰ τῶν ὁποίων θέλετε κληρονομήσει τὴν γῆν κατὰ τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ· ὁ Ἰωσήφ θέλει ἔχει δύο μερίδας.
14Σεῖς δὲ θέλετε κληρονομήσει αὐτήν, ἕκαστος καθὼς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ· περὶ τῆς ὁποίας ὕψωσα τὴν χεῖρά μου ὅτι θέλω δώσει αὐτήν εἰς τοὺς πατέρας σας· καὶ ἡ γῆ αὕτη θέλει κληρωθῆ εἰς ἐσᾶς εἰς κληρονομίαν.
15Καὶ τοῦτο θέλει εἶσθαι τὸ ὅριον τῆς γῆς πρὸς τὸ βόρειον πλάγιον, ἀπὸ τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης, κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς Ἐθλών, καθὼς ὑπάγει τις εἰς Σεδάδ,
16Αἰμάθ, Βηρωθά, Σιβραΐμ, ἥτις εἶναι ἀναμέσον τοῦ ὁρίου τῆς Δαμασκοῦ καὶ τοῦ ὁρίου τῆς Αἰμάθ, Ἀσὰρ-ἁττιχών, ἡ πλησίον τῶν ὁρίων τῆς Αὐράν.
17Καὶ τὸ ὅριον ἀπὸ τῆς θαλάσσης θέλει εἶσθαι Ἀσὰρ-ἐνάν, τὸ ὅριον τῆς Δαμασκοῦ, καὶ τὸ βόρειον τὸ κατὰ βορρᾶν, καὶ τὸ ὅριον τῆς Αἰμάθ. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ βόρειον πλευρόν.
18Τὸ δὲ ἀνατολικὸν πλευρὸν θέλετε μετρήσει ἀπὸ Αὐρὰν καὶ ἀπὸ Δαμασκοῦ καὶ ἀπὸ Γαλαὰδ καὶ ἀπὸ τῆς γῆς τοῦ Ἰσραήλ κατὰ τὸν Ἰορδάνην, ἀπὸ τοῦ ὁρίου τοῦ πρὸς τὴν θάλασσαν τὴν ἀνατολικήν. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἀνατολικὸν πλευρόν.
19Τὸ δὲ μεσημβρινὸν πλευρὸν πρὸς νότον, ἀπὸ Θαμὰρ ἕως τῶν ὑδάτων τῆς Μεριβὰ Κάδης, κατὰ τὴν ἔκτασιν τοῦ χειμάρρου ἕως τῆς μεγάλης θαλάσσης. Καὶ τοῦτο εἶναι τὸ νότιον πλευρὸν πρὸς μεσημβρίαν.
20Τὸ δὲ δυτικὸν πλευρὸν θέλει εἶσθαι ἡ μεγάλη θάλασσα ἀπὸ τοῦ ὁρίου, ἑωσοῦ ἔλθῃ τις κατέναντι τῆς Αἰμάθ. Τοῦτο εἶναι τὸ δυτικὸν πλευρόν.
21Οὕτω θέλετε διαιρέσει τὴν γῆν ταύτην μεταξὺ σας κατὰ τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.
22Καὶ θέλετε κληρώσει αὐτήν εἰς ἑαυτοὺς διὰ κληρονομίαν, μετὰ τῶν ξένων τῶν παροικούντων μεταξὺ σας, ὅσοι γεννήσωσιν υἱοὺς ἐν μέσῳ σας· καὶ θέλουσιν εἶσθαι εἰς ἐσᾶς ὡς αὐτόχθονες μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· θέλουσιν ἔχει μεθ᾿ ὑμῶν κληρονομίαν μεταξὺ τῶν φυλῶν Ἰσραήλ.
23Καὶ εἰς ἥν τινα φυλήν παροικῇ ὁ ξένος, ἐκεῖ θέλετε δώσει εἰς αὐτὸν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, λέγει Κύριος ὁ Θεός.Σχετικά με το Copyright: