Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λάβε εἰς σεαυτὸν μάχαιραν κοπτεράν· θέλεις λάβει εἰς σεαυτὸν ξυράφιον κουρέως καὶ θέλεις περάσει αὐτὸ ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. Λάβε ἔπειτα εἰς σεαυτὸν πλάστιγγας ζυγίων καὶ διαίρεσον αὐτά.
2Τὸ τρίτον θέλεις καύσει ἐν πυρὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς πόλεως, ἐνῷ αἱ ἡμέραι τῆς πολιορκίας συμπληροῦνται· καὶ τὸ τρίτον θέλεις λάβει καὶ κατακόψει κύκλῳ αὐτῆς ἐν μαχαίρᾳ· καὶ τὸ τρίτον θέλεις διασκορπίσει εἰς τὸν ἀέρα· καὶ ἐγὼ θέλω γυμνώσει μάχαιραν ὄπισθεν αὐτῶν.
3Καὶ ἐκ τούτων θέλεις λάβει ἔτι ὀλίγας τινὰς καὶ δέσει αὐτὰς εἰς τὰ κράσπεδά σου.
4Ἔπειτα λάβε ἔτι ἐκ τούτων καὶ ῥίψον αὐτὰς εἰς τὸ μέσον τοῦ πυρὸς καὶ κατάκαυσον αὐτὰς ἐν πυρί· ἐντεῦθεν θέλει ἐξέλθει πῦρ εἰς πάντα τὸν οἶκον Ἰσραήλ.
5Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Αὕτη εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ· ἐγὼ ἔθεσα αὐτήν ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν καὶ τῶν πέριξ αὐτῆς τόπων.
6Ἀλλ᾿ αὐτή μετήλλαξε τὰς κρίσεις μου εἰς ἀνομίαν χειρότερα παρὰ τὰ ἔθνη, καὶ τὰ διατάγματά μου χειρότερα παρὰ τοὺς τόπους τοὺς πέριξ αὐτῆς· διότι ἀπέρριψαν τὰς κρίσεις μου καὶ τὰ διατάγματά μου· δὲν περιεπάτησαν ἐν αὐτοῖς.
7Ὅθεν οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἐπειδή σεῖς ὑπερέβητε τὰ ἔθνη τὰ πέριξ ὑμῶν καὶ δὲν περιεπατήσατε ἐν τοῖς διατάγμασί μου καὶ τὰς κρίσεις μου δὲν ἐξετελέσατε ἀλλ᾿ οὐδὲ κατὰ τὰς κρίσεις τῶν ἐθνῶν τῶν πέριξ ὑμῶν ἐπράξατε,
8διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Ἰδού, καὶ ἐγὼ εἶμαι ἐναντίον σου καὶ θέλω ἐκτελέσει κρίσεις ἐν μέσῳ σου ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν.
9Καὶ θέλω κάμει εἰς σὲ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον δὲν ἔκαμον, οὐδὲ θέλω κάμει ποτὲ ὅμοιον τούτου, διὰ πάντα τὰ βδελύγματά σου.
10Διὰ τοῦτο οἱ πατέρες θέλουσι φάγει τὰ τέκνα αὑτῶν ἐν μέσῳ σου καὶ τὰ τέκνα θέλουσι φάγει τοὺς πατέρας αὑτῶν· καὶ θέλω ἐκτελέσει κρίσεις εἰς σέ· ἅπαν δὲ τὸ ὑπόλοιπόν σου θέλω διασκορπίσει εἰς πάντα ἄνεμον.
11Διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ἐξάπαντος, ἐπειδή σὺ ἐμίανας τὰ ἅγιά μου μὲ πάσας τὰς μιαρὰς πράξεις σου καὶ μὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου, καὶ ἐγὼ λοιπὸν θέλω σὲ συντρίψει· καὶ ὁ ὀφθαλμὸς μου δὲν θέλει φεισθῆ, καὶ ἐγὼ δὲν θέλω σὲ ἐλεήσει.
12Τὸ τρίτον σου θέλουσιν ἀποθάνει ὑπὸ λοιμοῦ καὶ θέλουσιν ἀναλωθῆ ἐν μέσῳ σου ὑπὸ πείνης· καὶ τὸ τρίτον θέλουσι πέσει κύκλῳ σου ὑπὸ ῥομφαίας· τὸ δὲ ἄλλο τρίτον θέλω διασκορπίσει εἰς πάντα ἄνεμον καὶ θέλω γυμνώσει μάχαιραν ὄπισθεν αὐτῶν.
13Καὶ θέλει συντελεσθῆ ὁ θυμὸς μου καὶ θέλω ἀναπαύσει τὴν ὀργήν μου ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ θέλω εὐχαριστηθῆ· καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα ἐν τῷ ζήλῳ μου, ὅταν συντελέσω κατ᾿ αὐτῶν τὴν ὀργήν μου.
14Καὶ θέλω σὲ καταστήσει ἔρημον καὶ ὄνειδος μεταξὺ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ σου, ἐνώπιον παντὸς διαβαίνοντος.
15Καὶ θέλεις εἶσθαι ὄνειδος καὶ παίγνιον, διδασκαλία καὶ θάμβος, εἰς τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ σου, ὅταν ἐκτελέσω κρίσεις εἰς σὲ ἐν θυμῷ καὶ ἐν ὀργῇ καὶ μετ᾿ ἐπιτιμήσεων ὀργῆς· ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα.
16Ὅταν ἐξαποστείλω ἐπ᾿ αὐτοὺς τὰ κακὰ βέλη τῆς πείνης τὰ ἐξολοθρευτικά, τὰ ὁποῖα θέλω ἐξαποστείλει διὰ νὰ σᾶς ἐξολοθρεύσω, θέλω ἐπαυξήσει ἔτι τὴν πεῖναν εἰς ἐσᾶς καὶ θέλω συντρίψει εἰς ἐσᾶς τὸ ὑποστήριγμα τοῦ ἄρτου.
17Καὶ θέλω ἐξαποστείλει ἐφ᾿ ὑμᾶς πεῖναν καὶ θηρία κακὰ καὶ θέλουσι σὲ ὀρφανίσει, καὶ λοιμὸς καὶ αἷμα θέλουσι περάσει διὰ σοῦ, καὶ θέλω φέρει ῥομφαίαν ἐπὶ σέ· ἐγὼ ὁ Κύριος ἐλάλησα.Σχετικά με το Copyright: