Μοιραστείτε

 

Ιεζεκιήλ 7

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμέ, λέγων,
2Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, ἄκουσον· οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς πρὸς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ. Τέλος, τὸ τέλος ἦλθεν ἐπὶ τὰ τέσσαρα ἄκρα τῆς γῆς.
3Τὸ τέλος ἦλθε τώρα ἐπὶ σὲ καὶ θέλω ἀποστείλει ἐπὶ σὲ τὴν ὀργήν μου καὶ θέλω σὲ κρίνει κατὰ τὰς ὁδοὺς σου καὶ θέλω ἀνταποδώσει ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου.
4Καὶ ὁ ὀφθαλμὸς μου δὲν θέλει σὲ φεισθῆ καὶ δὲν θέλω ἐλεήσει· ἀλλὰ θέλω ἀνταποδώσει ἐπὶ σὲ τὰς ὁδοὺς σου, καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐν μέσῳ σου τὰ βδελύγματά σου· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.
5Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεός· Κακόν, ἕν κακόν, ἰδού, ἔρχεται·
6τέλος ἦλθε, τὸ τέλος ἦλθεν· ἐξηγέρθη κατὰ σοῦ· ἰδού, ἔφθασεν.
7Ἡ πρωΐα ἦλθεν ἐπὶ σέ, κάτοικε τῆς γῆς· ὁ καιρὸς ἦλθεν, ἡ ἡμέρα τῆς καταστροφῆς ἐπλησίασε καὶ οὐχὶ ἀγαλλίασις τῶν ὀρέων.
8Τώρα εὐθὺς θέλω ἐκχέει τὴν ὀργήν μου ἐπὶ σὲ καὶ θέλω συντελέσει τὸν θυμὸν μου ἐπὶ σέ· καὶ θέλω σὲ κρίνει κατὰ τὰς ὁδοὺς σου καὶ ἀνταποδώσει ἐπὶ σὲ πάντα τὰ βδελύγματά σου.
9Καὶ ὁ ὀφθαλμὸς μου δὲν θέλει φεισθῆ καὶ δὲν θέλω ἐλεήσει· κατὰ τὰς ὁδοὺς σου θέλω σοὶ ἀνταποδώσει, καὶ θέλουσιν εἶσθαι τὰ βδελύγματά σου ἐν μέσῳ σου· καὶ θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος ὁ πατάσσων.
10Ἰδού, ἡ ἡμέρα, ἰδού, ἦλθεν· ἡ πρωΐα ἐφάνη· ἡ ῥάβδος ἤνθησεν· ἡ ὑπερηφανία ἐβλάστησεν.
11Ἡ βία ηὐξήνθη εἰς ῥάβδον ἀνομίας· οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν θέλει μείνει οὔτε ἐκ τοῦ πλήθους αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν θορυβούντων ἐξ αὐτῶν· καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει ὁ πενθῶν δι᾿αὐτούς.
12Ὁ καιρὸς ἦλθεν, ἡ ἡμέρα ἐπλησίασεν· ἄς μή χαίρῃ ὁ ἀγοράζων καὶ ἄς μή θρηνῇ ὁ πωλῶν, διότι εἶναι ὀργή ἐπὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτῆς.
13Διότι ὁ πωλητής δὲν θέλει ἐπιστρέψει εἰς τὸ πωληθέν, ἄν καὶ εὑρίσκηται ἔτι μεταξὺ τῶν ζώντων· ἐπειδή ἡ ὄρασις ἡ περὶ παντὸς τοῦ πλήθους αὐτῶν δὲν θέλει στραφῆ ὀπίσω· καὶ οὐδεὶς θέλει στερεώσει ἑαυτόν, τοῦ ὁποίου ἡ ζωή εἶναι ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ.
14Ἐσάλπισαν ἐν σάλπιγγι καὶ ἡτοιμάσθησαν τὰ πάντα· πλήν οὐδεὶς ὑπάγει εἰς τὸν πόλεμον, διότι ἡ ὀργή μου εἶναι ἐπὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτῆς.
15Ἡ μάχαιρα εἶναι ἔξωθεν καὶ ὁ λοιμὸς καὶ ἡ πεῖνα ἔσωθεν· ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ θέλει τελευτήσει ἐν μαχαίρᾳ, τὸν δὲ ἐν τῇ πόλει, ἡ πεῖνα καὶ ὁ λοιμὸς θέλουσι καταφάγει αὐτόν.
16Καὶ ὅσοι ἐξ αὐτῶν ἐκφύγωσι, θέλουσι διασωθῆ καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ τῶν ὀρέων ὡς αἱ περιστεραὶ τῶν κοιλάδων, θρηνοῦντες πάντες οὗτοι, ἕκαστος διὰ τὰς ἀνομίας αὑτοῦ.
17Πᾶσαι αἱ χεῖρες θέλουσι παραλυθῆ καὶ πάντα τὰ γόνατα θέλουσι ῥεύσει ὡς ὕδωρ.
18Καὶ θέλουσι περιζωσθῆ σάκκον καὶ φρίκη θέλει καλύψει αὐτούς· καὶ αἰσχύνη θέλει εἶσθαι ἐπὶ πάντα τὰ πρόσωπα καὶ φαλάκρωμα ἐπὶ πάσας τὰς κεφαλὰς αὐτῶν.
19Τὸ ἀργύριον αὑτῶν θέλουσι ῥίψει εἰς τὰς ὁδούς, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν θέλει εἶσθαι ὡς ἀκαθαρσία· τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν δὲν θέλουσι δυνηθῆ νὰ λυτρώσωσιν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ὀργῆς τοῦ Κυρίου· δὲν θέλουσι χορτάσει τὰς ψυχὰς αὑτῶν καὶ δὲν θέλουσι γεμίσει τὰς κοιλίας αὑτῶν, διότι ἔγεινε τὸ πρόσκομμα τῆς ἀνομίας αὐτῶν.
20Ἐπειδή τὴν δόξαν τοῦ στολισμοῦ αὑτῶν, μετεχειρίσθησαν αὐτήν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ἔκαμον ἐξ αὐτῆς τὰς εἰκόνας τῶν βδελυγμάτων αὑτῶν, τὰ μισητὰ αὑτῶν· διὰ τοῦτο ἐγὼ καθιστῶ αὐτήν εἰς αὐτοὺς ἀκαθαρσίαν.
21Καὶ θέλω παραδώσει αὐτήν εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων διάρπαγμα καὶ εἰς τοὺς ἀσεβεῖς τῆς γῆς λάφυρον, καὶ θέλουσι βεβηλώσει αὐτήν.
22Καὶ θέλω ἀποστρέψει τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ θέλουσι βεβηλώσει τὸ ἄδυτόν μου· καὶ οἱ λεηλάται θέλουσιν ἐμβῆ εἰς αὐτὸ καὶ βεβηλώσει αὐτό.
23Κάμε ἅλυσον, διότι ἡ γῆ εἶναι πλήρης ἀπὸ κρίσεως αἱμάτων καὶ ἡ πόλις πλήρης καταδυναστείας.
24Διὰ τοῦτο θέλω φέρει τοὺς κακίστους τῶν ἐθνῶν καὶ θέλουσι κληρονομήσει τὰς οἰκίας αὐτῶν· καὶ θέλω καταβάλει τὴν ἔπαρσιν τῶν ἰσχυρῶν· καὶ τὰ ἅγια αὐτῶν θέλουσι βεβηλωθῆ.
25Ολεθρος ἐπέρχεται· καὶ θέλουσι ζητήσει εἰρήνην καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει.
26Συμφορὰ ἐπὶ συμφορὰν θέλει ἔρχεσθαι καὶ ἀγγελία θέλει φθάνει ἐπ᾿ ἀγγελίαν· τότε θέλουσι ζητήσει παρὰ προφήτου ὄρασιν· καὶ θέλει χαθῆ ὁ νόμος ἀπὸ τοῦ ἱερέως καὶ ἡ βουλή ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων.
27Ὁ βασιλεὺς θέλει πενθήσει καὶ ὁ ἄρχων θέλει ἐνδυθῆ ἀφανισμὸν καὶ αἱ χεῖρες τοῦ λαοῦ τῆς γῆς θέλουσι παραλυθῆ· κατὰ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν θέλω κάμει εἰς αὐτοὺς καὶ κατὰ τὰς κρίσεις αὐτῶν θέλω κρίνει αὐτούς, καὶ θέλουσι γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος.Σχετικά με το Copyright: