Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ Κύριος ἔδειξεν εἰς ἐμὲ καὶ ἰδού, δύο κάλαθοι σύκων κείμενοι ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ χμαλώτισε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος Ἰεχονίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωακείμ, βασιλέα τοῦ Ἰούδα, καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰούδα καὶ τοὺς ξυλουργοὺς καὶ τοὺς χαλκεῖς ἐξ Ἱερουσαλήμ καὶ ἔφερεν αὐτοὺς εἰς τὴν Βαβυλῶνα.
2Ὁ κάλαθος ὁ εἷς εἶχε σῦκα κάλλιστα, ὡς τὰ σῦκα τὰ πρώϊμα· ὁ δὲ κάλαθος ἄλλος σῦκα κάκιστα, τὰ ὁποῖα διὰ τὴν ἀχρειότητα δὲν ἐτρώγοντο.
3Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ἐμέ, Τί βλέπεις, Ἱερεμία; Καὶ εἶπα, Σῦκα· τὰ σῦκα τὰ καλὰ εἶναι κάλλιστα, τὰ δὲ κακὰ κάκιστα, ὥστε διὰ τὴν ἀχρειότητα δὲν τρώγονται.
4Πάλιν ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς ἐμὲ λέγων,
5Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Καθὼς τὰ καλὰ ταῦτα σῦκα, οὕτω θέλω ἐπιμεληθῆ τοὺς αἰχμαλωτισθέντας ἐκ τοῦ Ἰούδα, τοὺς ὁποίους ἐξαπέστειλα ἐκ τοῦ τόπου τούτου εἰς τὴν γῆν τῶν Χαλδαίων διὰ καλόν.
6Διότι θέλω ἐπιστηρίξει τοὺς ὀφθαλμοὺς μου ἐπ᾿ αὐτοὺς διὰ καλόν, καὶ θέλω ἀποκαταστήσει αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ ταύτῃ καὶ οἰκοδομήσει αὐτοὺς καὶ δὲν θέλω κατακρηνίσει, καὶ θέλω φυτεύσει αὐτοὺς καὶ δὲν θέλω ἐκριζώσει.
7Καὶ θέλω δώσει εἰς αὐτοὺς καρδίαν διὰ νὰ μὲ γνωρίσωσιν, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Κύριος· καὶ θέλουσιν εἶσθαι λαὸς μου καὶ ἐγὼ θέλω εἶσθαι Θεὸς αὐτῶν· διότι θέλουσιν ἐπιστρέψει εἰς ἐμὲ ἐξ ὅλης καρδίας αὑτῶν.
8Καὶ καθὼς τὰ σῦκα τὰ κακά, τὰ ὁποῖα διὰ τὴν ἀχρειότητα δὲν τρώγονται, οὕτω βεβαίως λέγει Κύριος, Οὕτω θέλω παραδώσει Σεδεκίαν τὸν βασιλέα τοῦ Ἰούδα καὶ τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς Ἱερουσαλήμ, τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ γῇ τῆς Αἰγύπτου·
9καὶ θέλω παραδώσει αὐτοὺς εἰς διασπορὰν εἰς πάντα τὰ βασίλεια τῆς γῆς πρὸς κακόν, εἰς ὄνειδος καὶ εἰς παροιμίαν, εἰς λοιδορίαν καὶ εἰς κατάραν, ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὅπου θέλω διώξει αὐτούς.
10Καὶ θέλω ἀποστείλει πρὸς αὐτοὺς τὴν μάχαιραν, τὴν πεῖναν καὶ τὸν λοιμόν, ἑωσοῦ ἀφανισθῶσιν ἐπάνωθεν ἀπὸ τῆς γῆς, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς τοὺς πατέρας αὐτῶν.Σχετικά με το Copyright: