Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 26

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωακεὶμ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἔγεινεν ὁ λόγος οὗτος παρὰ Κυρίου, λέγων,
2Οὕτω λέγει Κύριος· Στῆθι ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ λάλησον πρὸς πάσας τὰς πόλεις τοῦ Ἰούδα τὰς ἐρχομένας διὰ νὰ προσκυνήσωσιν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου, πάντας τοὺς λόγους, τοὺς ὁποίους προσέταξα εἰς σὲ νὰ λαλήσῃς πρὸς αὐτούς· μή ἀφαιρέσῃς λόγον.
3Ἴσως θέλουσιν ἀκούσει καὶ ἐπιστρέψει ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὑτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ μετανοήσω περὶ τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον βουλεύομαι νὰ κάμω εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν ἔργων αὐτῶν.
4Καὶ θέλεις εἰπεῖ πρὸς αὐτούς, Οὕτω λέγει Κύριος· Ἐὰν δὲν μοῦ ἀκούσητε, ὥστε νὰ περιπατῆτε ἐν τῷ νόμῳ μου, τὸν ὁποῖον ἔθεσα ἔμπροσθέν σας,
5νὰ ὑπακούητε εἰς τοὺς λόγους τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν, τοὺς ὁποίους ἀπέστειλα πρὸς ἐσᾶς ἐγειρόμενος πρωΐ καὶ ἀποστέλλων, πλήν σεῖς δὲν ἠκούσατε,
6τότε θέλω καταστήσει τὸν οἶκον τοῦτον ὡς τὴν Σηλώ, καὶ τὴν πόλιν ταύτην θέλω καταστήσει κατάραν εἰς πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς.
7Καὶ ἤκουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προφῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς τὸν Ἱερεμίαν, λαλοῦντα τοὺς λόγους τούτους ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου.
8Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἱερεμίας ἔπαυσε λαλῶν πάντα ὅσα προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος νὰ λαλήσῃ πρὸς πάντα τὸν λαόν, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προφῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς συνέλαβον αὐτὸν λέγοντες, Θέλεις ἐξάπαντος θανατωθῆ·
9διὰ τί προεφήτευσας ἐν ὀνόματι Κυρίου λέγων, Ὁ οἶκος οὗτος θέλει εἶσθαι ὡς ἡ Σηλὼ καὶ ἡ πόλις αὕτη θέλει ἐρημωθῆ· ὥστε νὰ μή ἦναι ὁ κατοικῶν; Καὶ πᾶς ὁ λαὸς συνήχθη κατὰ τοῦ Ἱερεμίου ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου.
10Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰούδα τὰ πράγματα ταῦτα, ἀνέβησαν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ ἐκάθησαν ἐν τῇ εἰσόδῳ τῆς νέας πύλης τοῦ Κυρίου.
11Τότε οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προφῆται ἐλάλησαν πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν λέγοντες, Κρίσις θανάτου πρέπει εἰς τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, διότι προεφήτευσε κατὰ τῆς πόλεως ταύτης, ὡς ἠκούσατε μὲ τὰ ὦτά σας.
12Καὶ ἐλάλησεν ὁ Ἱερεμίας πρὸς πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ πρὸς πάντα τὸν λαὸν λέγων, Ὁ Κύριος μὲ ἀπέστειλε διὰ νὰ προφητεύσω κατὰ τοῦ οἴκου τούτου καὶ κατὰ τῆς πόλεως ταύτης πάντας τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους ἠκούσατε.
13Διὰ τοῦτο τώρα διορθώσατε τὰς ὁδοὺς ὑμῶν καὶ τὰς πράξεις ὑμῶν καὶ ὑπακούσατε εἰς τὴν φωνήν Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν· καὶ ὁ Κύριος θέλει μετανοήσει περὶ τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον ἐλάλησε καθ᾿ ὑμῶν.
14Ἐγὼ δέ, ἰδού, εἶμαι ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν· κάμετε εἰς ἐμέ, ὅπως εἶναι καλὸν καὶ ὅπως ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν.
15Πλήν ἐξεύρετε μετὰ βεβαιότητος, ὅτι ἐὰν μὲ θανατώσητε, αἷμα ἀθῶον θέλετε βεβαίως φέρει ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἐπὶ τοὺς κατοίκους αὐτῆς· διότι τῇ ἀληθείᾳ ὁ Κύριος μὲ ἀπέστειλε πρὸς ὑμᾶς, διὰ νὰ λαλήσω εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν πάντας τοὺς λόγους τούτους.
16Τότε οἱ ἄρχοντες καὶ ἅπας ὁ λαὸς εἶπον πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς προφήτας, Δὲν ὑπάρχει κρίσις θανάτου εἰς τὸν ἄνθρωπον τοῦτον· διότι ἐν τῷ ὀνόματι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐλάλησε πρὸς ἡμᾶς.
17Τότε ἐσηκώθησαν τινὲς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ τόπου καὶ ἐλάλησαν πρὸς ἅπασαν τὴν συναγωγήν τοῦ λαοῦ, λέγοντες,
18Ὁ Μιχαίας ὁ Μωρασθίτης προεφήτευεν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἐζεκίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα καὶ ἐλάλησε πρὸς πάντα τὸν λαὸν τοῦ Ἰούδα λέγων, Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων· Ἡ Σιὼν θέλει ἀροτριασθῆ ὡς ἀγρός, καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει γείνει σωροὶ λίθων καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου ὡς ὑψηλοὶ τόποι δρυμοῦ.
19Μήπως ὁ Ἐζεκίας ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα καὶ πᾶς ὁ Ἰούδας ἐθανάτωσαν αὐτόν; δὲν ἐφοβήθη τὸν Κύριον καὶ παρεκάλεσε τὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ Κύριος μετενόησε περὶ τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον ἐλάλησε κατ᾿ αὐτῶν; Ἡμεῖς λοιπὸν ἠθέλομεν προξενήσει μέγα κακὸν κατὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
20Καὶ προσέτι ὑπῆρξεν ἄνθρωπος προφητεύων ἐν ὀνόματι Κυρίου, Οὐρίας ὁ υἱὸς τοῦ Σεμαΐου ἀπὸ Κιριὰθ-ἰαρείμ, καὶ προεφήτευσε κατὰ τῆς πόλεως ταύτης καὶ κατὰ τῆς γῆς ταύτης κατὰ πάντας τοὺς λόγους τοῦ Ἱερεμίου.
21Καὶ ὅτε ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἰωακεὶμ καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τοὺς λόγους αὐτοῦ, ὁ βασιλεὺς ἐζήτει νὰ θανατώσῃ αὐτόν· ἀκούσας δὲ ὁ Οὐρίας ἐφοβήθη καὶ ἔφυγε καὶ ὑπῆγεν εἰς τὴν Αἴγυπτον.
22Καὶ ἀπέστειλεν Ἰωακεὶμ ὁ βασιλεὺς ἄνδρας εἰς τὴν Αἴγυπτον, τὸν Ἐλναθὰν υἱὸν τοῦ Ἀχβὼρ καὶ ἄνδρας μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν Αἴγυπτον·
23καὶ ἐξήγαγον τὸν Οὐρίαν ἐκ τῆς Αἰγύπτου καὶ ἔφεραν αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα Ἰωακείμ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἔρριψε τὸ πτῶμα αὐτοῦ εἰς τοὺς τάφους τοῦ ὄχλου.
24Πλήν ἡ χεὶρ τοῦ Ἀχικὰμ υἱοῦ τοῦ Σαφὰν ἦτο μετὰ τοῦ Ἱερεμία, διὰ νὰ μή παραδώσωσιν αὐτὸν εἰς τὴν χεῖρα τοῦ λαοῦ ὥστε νὰ θανατώσωσιν αὐτόν.Σχετικά με το Copyright: