Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 27

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς βασιλείας τοῦ Ἰωακείμ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἔγεινεν ὁ λόγος οὗτος πρὸς τὸν Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου, λέγων,
2Οὕτω λέγει Κύριος πρὸς ἐμέ· Κάμε εἰς σεαυτὸν δεσμὰ καὶ ζυγοὺς καὶ ἐπίθες αὐτὰ ἐπὶ τὸν τράχηλόν σου·
3καὶ πέμψον αὐτὰ πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ Ἐδὼμ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τοῦ Μωὰβ καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Τύρου καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Σιδῶνος, διὰ χειρὸς τῶν μηνυτῶν τῶν ἐρχομένων εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ πρὸς τὸν Σεδεκίαν βασιλέα τοῦ Ἰούδα·
4καὶ πρόσταξον αὐτοὺς νὰ εἴπωσι πρὸς τοὺς κυρίους αὑτῶν, Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Οὕτω θέλετε εἰπεῖ πρὸς τοὺς κυρίους ὑμῶν·
5Ἐγὼ ἔκαμον τὴν γῆν, τὸν ἄνθρωπον καὶ τὰ ζῷα τὰ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, διὰ τῆς δυνάμεώς μου τῆς μεγάλης καὶ διὰ τοῦ βραχίονός μου τοῦ ἐξηπλωμένου· καὶ ἔδωκα αὐτήν εἰς ὅντινα ηὐδόκησα.
6Καὶ τώρα ἐγὼ ἔδωκα πάντας τούτους τοὺς τόπους εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, τοῦ δούλου μου· καὶ αὐτὰ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ ἔδωκα εἰς αὐτὸν διὰ νὰ ὑπηρετῶσιν αὐτόν.
7Καὶ πάντα τὰ ἔθνη θέλουσι δουλεύσει εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἰς τὸν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ἑωσοῦ ἔλθη ὁ καιρὸς τῆς γῆς καὶ αὐτοῦ, καὶ ἔθνη πολλὰ καὶ βασιλεῖς μεγάλοι θέλουσι καταδουλώσει αὐτόν.
8Καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὸ βασίλειον, τὸ ὁποῖον δὲν θέλει δουλεύσει εἰς αὐτὸν τὸν Ναβουχοδονόσορ, τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, καὶ τὸ ὁποῖον δὲν θέλει βάλει τὸν τράχηλον αὑτοῦ ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, τὸ ἔθνος ἐκεῖνο θέλω τιμωρήσει, λέγει Κύριος, ἐν μαχαίρᾳ καὶ ἐν πείνῃ καὶ ἐν λοιμῷ, ἑωσοῦ ἐξολοθρεύσω αὐτὸ διὰ χειρὸς ἐκείνου.
9Καὶ σεῖς, μή ἀκούετε τοὺς προφήτας σας μήτε τοὺς μάντεις σας μήτε τοὺς ἐνυπνιαστὰς σας μήτε τοὺς οἰωνοσκόπους σας μήτε τοὺς μάγους σας, οἵτινες λαλοῦσι πρὸς ἐσᾶς, λέγοντες, Δὲν θέλετε δουλεύσει εἰς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος·
10διότι αὐτοὶ προφητεύουσι ψεῦδος πρὸς ἐσᾶς, διὰ νὰ σᾶς ἀπομακρύνωσιν ἀπὸ τῆς γῆς σας, καὶ διὰ νὰ σᾶς διώξω καὶ νὰ ἀπολεσθῆτε.
11τὸ δὲ ἔθνος, τὸ ὁποῖον ὑποβάλῃ τὸν τράχηλον αὑτοῦ ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος καὶ δουλεύσῃ εἰς αὐτόν, ἐκεῖνο θέλω ἀφήσει νὰ μένῃ ἀκόμη ἐν τῇ γῆ αὑτοῦ, λέγει Κύριος· καὶ θέλει ἐργάζεσθαι αὐτήν καὶ κατοικεῖ ἐν αὐτῇ.
12Ἐλάλησα καὶ πρὸς τὸν Σεδεκίαν βασιλέα τοῦ Ἰούδα κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους, λέγων, Φέρετε τοὺς τραχήλους σας ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος καὶ δουλεύσατε εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ θέλετε ζήσει.
13Διὰ τί θέλετε νὰ ἀποθάνητε, σὺ καὶ ὁ λαὸς σου, ἐν μαχαίρᾳ, ἐν πείνῃ καὶ ἐν λοιμῷ, καθὼς ὁ Κύριος ἐλάλησε κατὰ τοῦ ἔθνους, τὸ ὁποῖον δὲν δουλεύσῃ εἰς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος;
14Διὰ τοῦτο, μή ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν, οἵτινες λαλοῦσι πρὸς ἐσᾶς, λέγοντες· Δὲν θέλετε δουλεύσει εἰς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος· διότι αὐτοὶ προφητεύουσιν εἰς ἐσᾶς ψεῦδος.
15Διότι ἐγὼ δὲν ἀπέστειλα αὐτούς, λέγει Κύριος, καὶ αὐτοὶ προφητεύουσι ψευδῶς ἐν τῷ ὀνόματί μου· διὰ νὰ σᾶς διώξω καὶ νὰ ἀπολεσθῆτε, σεῖς καὶ οἱ προφῆται οἱ προφητεύοντες πρὸς ἐσᾶς.
16Ἐλάλησα καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς πάντα τοῦτον τὸν λαὸν λέγων, Οὕτω λέγει Κύριος· Μή ἀκούετε τοὺς λόγους τῶν προφητῶν σας, οἵτινες προφητεύουσι πρὸς ἐσᾶς, λέγοντες, Ἰδού, τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου θέλουσιν ἐπανακομισθῆ ἐντὸς ὀλίγου ἀπὸ τῆς Βαβυλῶνος· διότι αὐτοὶ προφητεύουσι ψεῦδος πρὸς ἐσᾶς.
17Μή ἀκούετε αὐτούς· δουλεύσατε εἰς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος καὶ θέλετε ζήσει· διὰ τί ἡ πόλις αὕτη νὰ ἐρημωθῇ;
18Ἐὰν δὲ αὐτοὶ ἦναι προφῆται καὶ ἐὰν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἦναι μετ᾿ αὐτῶν, ἄς ἱκετεύσωσι τώρα τὸν Κύριον τῶν δυνάμεων, ὥστε τὰ σκεύη τὰ ἐναπολειφθέντα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰούδα καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ νὰ μή ὑπάγωσιν εἰς τὴν Βαβυλῶνα.
19Διότι οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων περὶ τῶν στύλων καὶ περὶ τῆς θαλάσσης καὶ περὶ τῶν βάσεων καὶ περὶ τοῦ ὑπολοίπου τῶν σκευῶν τῶν ἐναπολειφθέντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ,
20τὰ ὁποῖα Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος δὲν ἔλαβεν, ὅτε ἔφερεν αἰχμάλωτον τὸν Ἰεχονίαν, υἱὸν τοῦ Ἰωακεὶμ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, ἀπὸ Ἱερουσαλήμ εἰς Βαβυλῶνα καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ·
21μάλιστα οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, περὶ τῶν σκευῶν τῶν ἐναπολειφθέντων ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου καὶ τῷ οἴκῳ τοῦ βασιλέως τοῦ Ἰούδα καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ·
22αὐτὰ θέλουσι μετακομισθῆ εἰς τὴν Βαβυλῶνα καὶ θέλουσιν εἶσθαι ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας καθ᾿ ἥν θέλω ἐπισκεφθῆ αὐτά, λέγει Κύριος· τότε θέλω ἐπαναφέρει αὐτὰ καὶ ἀποκαταστήσει αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τοῦτον.Σχετικά με το Copyright: