Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 35

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ λόγος ὁ γενόμενος πρὸς τὸν Ἱερεμίαν παρὰ Κυρίου ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Ἰωακεὶμ υἱοῦ τοῦ Ἰωσίου, βασιλέως τοῦ Ἰούδα, λέγων,
2Ὕπαγε πρὸς τὸν οἶκον τῶν Ῥηχαβιτῶν καὶ λάλησον πρὸς αὐτοὺς καὶ φέρε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εἰς ἕν τῶν δωματίων, καὶ πότισον αὐτοὺς οἶνον.
3Τότε ἔλαβον Ἰααζανίαν, τὸν υἱὸν τοῦ Ἱερεμίου, υἱοῦ τοῦ Χαβασινία, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν οἶκον τῶν Ῥηχαβιτῶν,
4καὶ ἔφερα αὐτοὺς πρὸς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου, εἰς τὸ δωμάτιον τῶν υἱῶν τοῦ Ἀνάν, υἱοῦ τοῦ Ἰγδαλίου, ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον ἦτο πλησίον τοῦ δωματίου τῶν ἀρχόντων τοῦ ἐπὶ τοῦ δωματίου τοῦ Μαασίου υἱοῦ τοῦ Σαλλούμ, τοῦ φύλακος τῆς αὐλῆς·
5καὶ ἔθεσα ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν τοῦ οἴκου τῶν Ῥηχαβιτῶν ἀγγεῖα πλήρη οἴνου καὶ ποτήρια, καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς, Πίετε οἶνον.
6Καὶ εἶπον, Δὲν θέλομεν πίει οἶνον· διότι Ἰωναδάβ, ὁ υἱὸς τοῦ Ῥηχάβ, ὁ πατήρ ἡμῶν, προσέταξεν εἰς ἡμᾶς λέγων, Δὲν θέλετε πίει οἶνον, σεῖς καὶ οἱ υἱοὶ σας, εἰς τὸν αἰῶνα·
7οὐδὲ οἰκίαν θέλετε οἰκοδομήσει οὐδὲ σπέρμα θέλετε σπείρει οὐδὲ ἀμπελῶνα θέλετε φυτεύσει οὐδὲ θέλετε ἔχει· ἀλλ᾿ ἐν σκηναῖς θέλετε κατοικεῖ πάσας τὰς ἡμέρας σας, διὰ νὰ ζήσητε πολλὰς ἡμέρας ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν ᾗ παροικεῖτε.
8Καὶ ὑπηκούσαμεν εἰς τὴν φωνήν τοῦ Ἰωναδάβ, υἱοῦ τοῦ Ῥηχάβ, τοῦ πατρὸς ἡμῶν, κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν εἰς ἡμᾶς, νὰ μή πίωμεν οἶνον πάσας τὰς ἡμέρας ἡμῶν, ἡμεῖς, αἱ γυναῖκες ἡμῶν, οἱ υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ἡμῶν·
9μηδὲ νὰ οἰκοδομήσωμεν οἰκίας διὰ νὰ κατοικῶμεν· καὶ δὲν εἴχομεν ἀμπελῶνα ἤ ἀγρὸν ἤ σπέρμα·
10ἀλλὰ κατῳκήσαμεν ἐν σκηναῖς καὶ ὑπηκούσαμεν καὶ ἐπράξαμεν κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν εἰς ἡμᾶς Ἰωναδὰβ ὁ πατήρ ἡμῶν·
11ὅτε ὅμως Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος ἀνέβη εἰς τὸν τόπον, εἴπομεν, Ἔλθετε καὶ ἄς ὑπάγωμεν εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐξ αἰτίας τοῦ στρατεύματος τῶν Χαλδαίων καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ στρατεύματος τῶν Συρίων· καὶ κατοικοῦμεν ἐν Ἱερουσαλήμ.
12Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἱερεμίαν, λέγων,
13Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ὕπαγε καὶ εἰπὲ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Ἰούδα καὶ πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ, Δὲν θέλετε λάβει παιδείαν διὰ νὰ ἀκούητε τοὺς λόγους μου; λέγει Κύριος.
14Οἱ μὲν λόγοι τοῦ Ἰωναδάβ, υἱοῦ τοῦ Ῥηχάβ, ὅστις προσέταξεν εἰς τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ νὰ μή πίνωσιν οἶνον, ἐξετελέσθησαν· καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης δὲν πίνουσι, διότι ὑπακούουσιν εἰς τὴν προσταγήν τοῦ πατρὸς αὑτῶν· ἐγὼ δὲ ἐλάλησα πρὸς ἐσᾶς, ἐγειρόμενος πρωΐ καὶ λαλῶν, πλήν δὲν μοῦ ἠκούσατε.
15Καὶ ἀπέστειλα πρὸς ἐσᾶς πάντας τοὺς δούλους μου τοὺς προφήτας, ἐγειρόμενος πρωΐ καὶ ἀποστέλλων, λέγων, Ἐπιστρέψατε ἤδη ἕκαστος ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὑτοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ διορθώσατε τὰς πράξεις ὑμῶν καὶ μή ὑπάγετε ὀπίσω ἄλλων θεῶν διὰ νὰ λατρεύητε αὐτούς, καὶ θέλετε κατοικήσει ἐν τῇ γῇ, τὴν ὁποίαν ἔδωκα εἰς ἐσᾶς καὶ εἰς τοὺς πατέρας σας· ἀλλὰ δὲν ἐκλίνατε τὸ τίον σας καὶ δὲν μοῦ εἰσηκούσατε.
16Ἐπειδή οἱ υἱοὶ τοῦ Ἰωναδὰβ υἱοῦ τοῦ Ῥηχὰβ ἐξετέλεσαν τὴν προσταγήν τοῦ πατρὸς αὑτῶν, τὴν ὁποίαν προσέταξεν εἰς αὐτούς, ὁ δὲ λαὸς οὗτος δὲν μοῦ εἰσήκουσε,
17διὰ τοῦτο οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἰδού, θέλω φέρει ἐπὶ τὸν Ἰούδαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ πάντα τὰ κακά, τὰ ὁποῖα ἐλάλησα κατ᾿ αὐτῶν, διότι ἐλάλησα πρὸς αὐτοὺς καὶ δὲν ἤκουσαν, καὶ ἔκραξα πρὸς αὐτοὺς καὶ δὲν ἀπεκρίθησαν.
18Καὶ εἶπεν ὁ Ἱερεμίας πρὸς τὸν οἶκον τῶν Ῥηχαβιτῶν, Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἐπειδή ὑπηκούσατε εἰς τὴν προσταγήν Ἰωναδὰβ τοῦ πατρὸς σας καὶ ἐφυλάξατε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ ἐκάμετε κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν εἰς ἐσᾶς,
19διὰ τοῦτο οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· δὲν θέλει λείψει ἄνθρωπος ἀπὸ τοῦ Ἰωναδὰβ υἱοῦ τοῦ Ῥηχὰβ παριστάμενος ἐνώπιόν μου εἰς τὸν αἰῶνα.Σχετικά με το Copyright: