Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 39

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἐν τῷ ἐννάτῳ ἔτει τοῦ Σεδεκίου βασιλέως τοῦ Ἰούδα, τὸν δέκατον μῆνα, ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα αὐτοῦ κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ ἐπολιόρκουν αὐτήν.
2Ἐν δὲ τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει τοῦ Σεδεκίου, τὸν τέταρτον μῆνα, τὴν ἐννάτην τοῦ μηνός, ἐπορθήθη ἡ πόλις.
3Καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος εἰσῆλθον καὶ ἐκάθησαν ἐν τῇ μεσαίᾳ πύλῃ, Νεργὰλ-σαρεσέρ, Σαμγὰρ-νεβώ, Σαρσεχείμ, Ῥὰβ-σαρείς, Νεργὰλ-σαρεσέρ, Ῥὰβ-μὰγ καὶ πάντες οἱ λοιποὶ ἄρχοντες τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος.
4Καὶ ὡς εἶδεν αὐτοὺς Σεδεκίας ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰούδα καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου, ἔφυγον καὶ ἐξῆλθον τὴν νύκτα ἐκ τῆς πόλεως διὰ τῆς ὁδοῦ τοῦ κήπου τοῦ βασιλέως, διὰ τῆς πύλης τῆς μεταξὺ τῶν δύο τειχῶν· καὶ ἐξῆλθε διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πεδιάδος.
5Τὸ δὲ στράτευμα τῶν Χαλδαίων κατεδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ἔφθασαν τὸν Σεδεκίαν εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Ἱεριχώ· καὶ συνέλαβον αὐτὸν καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ναβουχοδονόσορ βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος εἰς Ῥιβλά, ἐν γῇ Αἰμάθ, καὶ ἐπρόφερε καταδίκην ἐπ᾿ αὐτόν.
6Καὶ ἔσφαξεν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς τοῦ Σεδεκίου ἐν Ῥιβλὰ ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τοῦ Ἰούδα ἔσφαξεν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος.
7Καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Σεδεκίου ἐξετύφλωσε καὶ ἔδεσεν αὐτὸν μὲ δύο χαλκίνας ἁλύσεις, διὰ νὰ φέρῃ αὐτὸν εἰς τὴν Βαβυλῶνα.
8Καὶ τὴν οἰκίαν τοῦ βασιλέως καὶ τὰς οἰκίας τοῦ λαοῦ κατέκαυσαν οἱ Χαλδαῖοι ἐν πυρί, καὶ τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ κατηδάφισαν.
9Τὸ δὲ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς προσφυγόντας, οἵτινες προσέφυγον εἰς αὐτόν, καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ τὸ ἐναπολειφθὲν ἔφερεν αἰχμάλωτον εἰς Βαβυλῶνα Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ.
10Ἐκ δὲ τοῦ λαοῦ τοὺς πτωχοὺς τοὺς μή ἔχοντας μηδὲν ἀφῆκεν ὁ Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ ἐν τῇ γῇ τοῦ Ἰούδα καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτοὺς ἀμπελῶνας καὶ ἀγροὺς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.
11Καὶ ἔδωκε διαταγήν Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος περὶ τοῦ Ἱερεμίου εἰς τὸν Νεβουζαραδὰν τὸν ἀρχισωματοφύλακα, λέγων,
12Λάβε αὐτὸν καὶ ἐπιμελήθητι αὐτοῦ καὶ μή κάμῃς εἰς αὐτὸν κακόν· ἀλλ᾿ ὅπως λαλήσῃ πρὸς σέ, οὕτω κάμε εἰς αὐτόν.
13Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ καὶ ὁ Νεβουσαζβάν, ὁ Ῥὰβ-σαρεὶς καὶ ὁ Νεργὰλ-σαρεσέρ, ὁ Ῥὰβ-μὰγ καὶ πάντες οἱ ἄρχοντες τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος,
14ἀπέστειλαν καὶ ἔλαβον τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς φυλακῆς καὶ παρέδωκαν αὐτὸν εἰς τὸν Γεδαλίαν, υἱὸν τοῦ Ἀχικὰμ υἱοῦ τοῦ Σαφάν, διὰ νὰ φέρῃ αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ· καὶ κατῴκησε μεταξὺ τοῦ λαοῦ.
15Καὶ ἔγεινε λόγος Κυρίου πρὸς τὸν Ἱερεμίαν, ἐνῷ ἦτο κεκλεισμένος ἐν τῇ αὐλῇ τῆς φυλακῆς, λέγων,
16Ὕπαγε καὶ λάλησον πρὸς Ἀβδὲ-μέλεχ τὸν Αἰθίοπα, λέγων, Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Ἰδού, ἐγὼ θέλω φέρει τοὺς λόγους μου ἐπὶ τὴν πόλιν ταύτην διὰ κακὸν καὶ οὐχὶ διὰ καλόν· καὶ θέλουσιν ἐκτελεσθῆ ἐνώπιόν σου τὴν ἡμέραν ἐκείνην.
17Θέλω ὅμως σὲ σώσει ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, καὶ δὲν θέλεις παραδοθῆ εἰς τὴν χεῖρα τῶν ἀνθρώπων, τῶν ὁποίων σὺ φοβεῖσαι τὸ πρόσωπον,
18διότι ἐξάπαντος θέλω σὲ σώσει καὶ δὲν θέλεις πέσει διὰ μαχαίρας, ἀλλ᾿ ἡ ζωή σου θέλει εἶσθαι ὡς λάφυρον εἰς σέ, ἐπειδή πέποιθας ἐπ᾿ ἐμέ, λέγει Κύριος.Σχετικά με το Copyright: