Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 41

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ὁ Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου, υἱοῦ τοῦ Ἐλισαμά, ἐκ τοῦ βασιλικοῦ σπέρματος καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως, καὶ δέκα ἄνδρες μετ᾿ αὐτοῦ, ἦλθον πρὸς τὸν Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικὰμ εἰς Μισπά· καὶ συνέφαγον ἐκεῖ ἄρτον ἐν Μισπά.
2Καὶ ἐσηκώθη Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου καὶ οἱ δέκα ἄνδρες οἱ ὄντες μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπάταξαν τὸν Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικὰμ υἱοῦ τοῦ Σαφὰν διὰ ῥομφαίας καὶ ἐθανάτωσαν αὐτόν, τὸν ὁποῖον ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος εἶχε καταστήσει ἐπὶ τὴν γῆν.
3Καὶ πάντας τοὺς Ἰουδαίους τοὺς ὄντας μετ᾿ αὐτοῦ, μετὰ τοῦ Γεδαλίου ἐν Μισπά, καὶ τοὺς Χαλδαίους τοὺς εὑρεθέντας ἐκεῖ, ἄνδρας πολεμιστάς, ἐπάταξεν ὁ Ἰσμαήλ.
4Καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν, ἀφοῦ ἐθανάτωσε τὸν Γεδαλίαν, καὶ οὐδεὶς εἶχε μάθει αὐτὸ,
5τότε τινὲς ἀπὸ Συχέμ, ἀπὸ Σηλὼ καὶ ἀπὸ Σαμαρείας, ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρισμένοι τοὺς πώγωνας καὶ διεσχισμένοι τὰ ἱμάτια καὶ μὲ ἐντομὰς εἰς τὸ σῶμα, ἤρχοντο μετὰ προσφορᾶς καὶ λιβανίου ἐν τῇ χειρὶ αὑτῶν, διὰ νὰ φέρωσιν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου.
6Καὶ ἐξῆλθεν Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν ἐκ Μισπά, κλαίων ἐνῷ ἐπορεύετο· καὶ ὅτε ἀπήντησεν αὐτούς, εἶπε πρὸς αὐτούς, Εἰσέλθετε πρὸς Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικάμ.
7Καὶ ὅτε ἦλθον εἰς τὸ μέσον τῆς πόλεως, Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου ἔσφαξεν αὐτοὺς καὶ ἔρριψεν εἰς τὸ μέσον τοῦ λάκκου, αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες οἱ μετ᾿ αὐτοῦ.
8Δέκα ὅμως ἄνδρες εὑρέθησαν μεταξὺ αὐτῶν καὶ εἶπον πρὸς τὸν Ἰσμαήλ, Μή μᾶς θανατώσῃς, διότι ἔχομεν θησαυροὺς ἐν τῷ ἀγρῷ, σῖτον καὶ κριθήν καὶ ἔλαιον καὶ μέλι. Οὕτως ἐκρατήθη καὶ δὲν ἐθανάτωσεν αὐτοὺς μεταξὺ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν.
9Ὁ δὲ λάκκος, εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Ἰσμαήλ ἔρριψε πάντα τὰ πτώματα τῶν ἀνδρῶν, τοὺς ὁποίους ἐπάταξεν ἐξ αἰτίας τοῦ Γεδαλίου, ἦτο ἐκεῖνος, τὸν ὁποῖον ὁ βασιλεὺς Ἀσὰ εἶχε κάμει ὑπὸ φόβου τοῦ Βαασὰ βασιλέως τοῦ Ἰσραήλ· τοῦτον ὁ Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου ἐγέμισεν ἀπὸ τῶν θανατωθέντων.
10Καὶ ἠχμαλώτισεν ὁ Ἰσμαήλ ἅπαν τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ τὸ ἐν Μισπά, τὰς θυγατέρας τοῦ βασιλέως καὶ πάντα τὸν λαὸν τὸν ἐναπολειφθέντα ἐν Μισπά, τὸν ὁποῖον Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ εἶχεν ἐμπιστευθῆ εἰς τὸν Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικάμ· καὶ ἠχμαλώτισεν αὐτὰ ὁ Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου καὶ ἀνεχώρησε, διὰ νὰ περάσῃ πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἀμμών.
11Καὶ ὅτε ἤκουσεν Ἰωανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Καρηὰ καὶ πάντες οἱ ἀρχηγοὶ τῶν στρατευμάτων οἱ μετ᾿ αὐτοῦ πάντα τὰ κακά, τὰ ὁποῖα ἔκαμεν Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου,
12ἔλαβον πάντας τοὺς ἄνδρας καὶ ὑπῆγαν νὰ πολεμήσωσι μὲ τὸν Ἰσμαήλ τὸν υἱὸν τοῦ Νεθανίου· καὶ εὕρηκαν αὐτὸν πλησίον τῶν πολλῶν ὑδάτων τῶν ἐν Γαβαών.
13Καὶ ὡς εἶδε πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετὰ τοῦ Ἰσμαήλ Ἰωανὰν τὸν υἱὸν τοῦ Καρηὰ καὶ πάντας τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν στρατευμάτων τῶν μετ᾿ αὐτοῦ, ἐχάρησαν.
14Καὶ ἐστράφησαν πᾶς ὁ λαός, τὸν ὁποῖον ὁ Ἰσμαήλ χμαλώτισεν ἀπὸ Μισπά, καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ὑπῆγαν μετὰ τοῦ Ἰωανὰν υἱοῦ τοῦ Καρηά.
15Ἀλλ᾿ ὁ Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου ἐξέφυγεν ἀπὸ τοῦ Ἰωανὰν μετὰ ὀκτὼ ἀνδρῶν καὶ ὑπῆγε πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἀμμών.
16Καὶ ἔλαβεν ὁ Ἰωανὰν ὁ υἱὸς τοῦ Καρηὰ καὶ πάντες οἱ ἀρχηγοὶ τῶν στρατευμάτων οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, ἅπαν τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ, τὸ ὁποῖον ἠλευθέρωσεν ἀπὸ τοῦ Ἰσμαήλ υἱοῦ τοῦ Νεθανίου, ἀπὸ Μισπά, ἀφοῦ ἐπάταξε Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικάμ, τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας τοῦ πολέμου καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία καὶ τοὺς εὐνούχους, τοὺς ὁποίους ἠχμαλώτισεν ἀπὸ Γαβαών,
17καὶ ὑπῆγαν καὶ κατῴκησαν ἐν τῇ κατοικίᾳ τοῦ Χιμάμ, τῇ πλησίον τῆς Βηθλεέμ, διὰ νὰ ὑπάγωσι νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὴν Αἴγυπτον,
18ἐξ αἰτίας τῶν Χαλδαίων· διότι ἐφοβήθησαν ἀπὸ αὐτούς, ἐπειδή ὁ Ἰσμαήλ ὁ υἱὸς τοῦ Νεθανίου ἐπάταξε τὸν Γεδαλίαν τὸν υἱὸν τοῦ Ἀχικάμ, τὸν ὁποῖον ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος κατέστησεν ἐπὶ τὴν γῆν.Σχετικά με το Copyright: