Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 47

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ὁ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν τὸν προφήτην, κατὰ τῶν Φιλισταίων, πρὶν πατάξῃ τὴν Γάζαν ὁ Φαραώ.
2Οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, ὕδατα ἀναβαίνουσιν ἀπὸ βορρᾶ, καὶ θέλουσιν εἶσθαι χείμαρρος πλημμυρῶν, καὶ θέλουσι πλημμυρήσει τὴν γῆν καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, τὴν πόλιν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ· τότε οἱ ἄνθρωποι θέλουσιν ἀναβοήσει καὶ πάντες οἱ κάτοικοι τῆς γῆς θέλουσιν ὀλολύξει.
3Ὑπὸ τοῦ κρότου τῶν πατημάτων τῶν ὅπλων τῶν ῥωμαλέων αὐτοῦ ἵππων, ὑπὸ τοῦ σεισμοῦ τῶν ἁμαξῶν αὐτοῦ, ὑπὸ τοῦ ἤχου τῶν τροχῶν αὐτοῦ, οἱ πατέρες δὲν θέλουσι στραφῆ πρὸς τὰ τέκνα διὰ τὴν ἀτονίαν τῶν χειρῶν,
4ἐξ αἰτίας τῆς ἡμέρας τῆς ἐπερχομένης διὰ νὰ ἀπολέσῃ πάντας τοὺς Φιλισταίους, νὰ ἐκκόψῃ ἀπὸ τῆς Τύρου καὶ τῆς Σιδῶνος πάντα ἐναπολειφθέντα βοηθόν· διότι ὁ Κύριος θέλει ἀφανίσει τοὺς Φιλισταίους, τὸ ὑπόλοιπον τῆς νήσου Καφθόρ.
5Φαλάκρωμα ἦλθεν ἐπὶ τὴν Γάζαν· ἡ Ἀσκάλων ἀπωλέσθη μετὰ τοῦ ὑπολοίπου τῆς κοιλάδος αὐτῶν. Ἕως πότε θέλεις κάμνει ἐντομὰς εἰς σεαυτήν;
6Ὦ μάχαιρα τοῦ Κυρίου, ἕως πότε δὲν θέλεις ἡσυχάσει; εἴσελθε εἰς τὴν θήκην σου, ἀναπαύθητι καὶ ἡσύχασον.
7Πῶς νὰ ἡσυχάσῃς; διότι ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς αὐτήν παραγγελίαν κατὰ τῆς Ἀσκάλωνος καὶ κατὰ τῆς παραθαλασσίου· ἐκεῖ διώρισεν αὐτήν.Σχετικά με το Copyright: