Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 48

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Κατὰ τοῦ Μωάβ. Οὕτω λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· Οὐαὶ εἰς τὴν Νεβώ· διότι ἀπωλέσθη· ἡ Κιριαθαΐμ κατῃσχύνθη, ἐκυριεύθη· ἡ Μισγὰβ κατῃσχύνθη καὶ ἐτρόμαξε.
2δὲν θέλει εἶσθαι πλέον καύχημα εἰς τὸν Μωάβ· ἐν Ἑσεβὼν κακὸν ἐβουλεύθησαν ἐναντίον αὐτῆς· Ἔλθετε καὶ ἄς ἐξαλείψωμεν αὐτήν ἀπὸ τοῦ νὰ ἦναι ἔθνος· καὶ σύ, Μαδμέν, θέλεις κατεδαφισθῆ· μάχαιρα θέλει σὲ καταδιώξει.
3Φωνή κραυγῆς ἀπὸ Ὀροναΐμ, λεηλασία καὶ σύντριμμα μέγα.
4Ὁ Μωὰβ συνετρίβη· τὰ παιδία αὐτοῦ ἐξέπεμψαν κραυγήν.
5Διότι εἰς τὴν ἀνάβασιν τῆς Λουεὶθ θέλει ὑψωθῆ κλαυθμὸς ἐπὶ κλαυθμόν, ἐπειδή εἰς τὴν κατάβασιν τοῦ Ὀροναΐμ ἤκουσαν οἱ ἐχθροὶ κραυγήν συντρίμματος.
6Φύγετε, σώσατε τὴν ζωήν σας, καὶ γένεσθε ὡς ἀγριομυρίκη ἐν τῇ ἐρήμῳ.
7Διότι, ἐπειδή ἤλπισας ἐπὶ τὰ ὀχυρώματά σου καὶ ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς σου, καὶ σὺ αὐτὸς θέλεις πιασθῆ· καὶ ὁ Χεμὼς θέλει ἐξέλθει εἰς αἰχμαλωσίαν, οἱ ἱερεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ ὁμοῦ.
8Καὶ θέλει ἐλθεῖ ἐπὶ πᾶσαν πόλιν ὁ ἐξολοθρευτής, καὶ πόλις δὲν θέλει ἐκφύγει· ἡ κοιλὰς ὅτι θέλει ἀπολεσθῆ καὶ ἡ πεδινή θέλει ἀφανισθῆ, καθὼς εἶπε Κύριος.
9Δότε πτέρυγας εἰς τὸν Μωάβ, διὰ νὰ πετάξῃ καὶ νὰ ἐκφύγῃ· διότι αἱ πόλεις αὐτοῦ θέλουσιν ἐρημωθῆ, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ὁ κατοικῶν ἐν αὐταῖς.
10Ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου ἀμελῶς· καὶ ἐπικατάρατος ὁ ἀποσύρων τὴν μάχαιραν αὑτοῦ ἀπὸ αἵματος.
11Ὁ Μωὰβ ἐστάθη ἀτάραχος ἐκ νεότητος αὑτοῦ καὶ ἀνεπαύετο ἐπὶ τὴν τρυγίαν αὑτοῦ καὶ δὲν ἐξεκενώθη ἀπὸ ἀγγεῖον εἰς ἀγγεῖον οὐδὲ ὑπῆγεν εἰς αἰχμαλωσίαν· διὰ τοῦτο ἡ γεῦσις αὐτοῦ ἔμεινεν εἰς αὐτόν, καὶ ἡ ὀσμή αὐτοῦ δὲν μετεβλήθη.
12Διὰ τοῦτο, ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι, λέγει Κύριος, καὶ θέλω ἀποστείλει ἐπ᾿ αὐτὸν μετατοπιστὰς καὶ θέλουσι μετατοπίσει αὐτόν· καὶ θέλουσιν ἐκκενώσει τὰ ἀγγεῖα αὐτοῦ καὶ συντρίψει τοὺς πίθους αὐτοῦ.
13Καὶ ὁ Μωὰβ θέλει αἰσχυνθῆ διὰ τὸν Χεμώς, καθὼς σχύνθη ὁ οἶκος Ἰσραήλ διὰ τὴν Βαιθήλ τὴν ἐλπίδα αὑτῶν.
14Πῶς λέγετε, Ἡμεῖς εἴμεθα ἰσχυροὶ καὶ ἄνδρες δυνατοὶ εἰς πόλεμον;
15Ὁ Μωὰβ ἐλεηλατήθη, καὶ ἐπυρπολήθησαν αἱ πόλεις αὐτοῦ, καὶ οἱ ἐκλεκτοὶ νέοι αὐτοῦ κατέβησαν εἰς σφαγήν, λέγει ὁ Βασιλεύς, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα εἶναι ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων.
16Ἡ συμφορὰ τοῦ Μωὰβ πλησιάζει νὰ ἔλθῃ, καὶ ἡ θλῖψις αὐτοῦ σπεύδει σφόδρα.
17Πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ, θρηνήσατε αὐτόν· καὶ πάντες οἱ γνωρίζοντες τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εἴπατε, Πῶς συνετρίβη ἡ δυνατή ῥάβδος, ἡ ἔνδοξος βακτηρία.
18Θυγάτηρ, ἡ κατοικοῦσα ἐν Δαιβών, κατάβα ἀπὸ τῆς δόξης καὶ κάθησον ἐν ἀνύδρῳ· διότι ὁ λεηλάτης τοῦ Μωὰβ ἀναβαίνει ἐπὶ σὲ καὶ θέλει ἀφανίσει τὰ ὀχυρώματά σου.
19Ἡ κατοικοῦσα ἐν Ἀροήρ, στῆθι πλησίον τῆς ὁδοῦ καὶ παρατήρησον· ἐρώτησον τὸν φεύγοντα καὶ τὴν διασωζομένην καὶ εἰπέ, Τὶ ἔγεινεν;
20Ὁ Μωὰβ κατῃσχύνθη· διότι συνετρίβη· ὀλόλυξον καὶ βόησον. ἀναγγείλατε εἰς Ἀρνὼν ὅτι ὁ Μωὰβ ἐλεηλατήθη,
21καὶ κρίσις ἦλθεν ἐπὶ τὴν γῆν τῆς πεδινῆς, ἐπὶ Ὡλὼν καὶ ἐπὶ Ἰαασὰ καὶ ἐπὶ Μηφαάθ,
22καὶ ἐπὶ Δαιβὼν καὶ ἐπὶ Νεβὼ καὶ ἐπὶ Βαὶθ-δεβλαθαΐμ,
23καὶ ἐπὶ Κιριαθαΐμ καὶ ἐπὶ Βαὶθ-γαμοὺλ καὶ ἐπὶ Βαὶθ-μεών,
24καὶ ἐπὶ Κεριὼθ καὶ ἐπὶ Βοσόρρα καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις τῆς γῆς Μωάβ, τὰς μακρὰν καὶ τὰς ἐγγύς.
25Τὸ κέρας τοῦ Μωὰβ συνεθλάσθη καὶ ὁ βραχίων αὐτοῦ συνετρίβη, λέγει Κύριος.
26Μεθύσατε αὐτόν· διότι ἐμεγαλύνθη κατὰ τοῦ Κυρίου· καὶ ὁ Μωὰβ θέλει κυλισθῆ εἰς τὸν ἐμετὸν αὑτοῦ καὶ θέλει εἶσθαι εἰς γέλωτα καὶ αὐτός.
27Διότι μήπως ὁ Ἰσραήλ δὲν ἐστάθη γέλως εἰς σέ; μήπως εὑρέθη μεταξὺ κλεπτῶν; διότι ὁσάκις ὁμιλεῖς περὶ αὐτοῦ, σκιρτᾶς ὑπὸ χαρᾶς.
28Κάτοικοι τοῦ Μωάβ, καταλίπετε τὰς πόλεις καὶ κατοικήσατε ἐν πέτρᾳ καὶ γένεσθε ὡς περιστερὰ φωλεύουσα εἰς τὰ πλάγια τοῦ στόματος τοῦ σπηλαίου.
29Ἠκούσαμεν τὴν ὑπερηφανίαν τοῦ Μωάβ, τοῦ καθ᾿ ὑπερβολήν ὑπερηφάνου· τὴν ὑψηλοφροσύνην αὐτοῦ καὶ τὴν ἀλαζονείαν αὐτοῦ καὶ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἔπαρσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ.
30Ἐγὼ γνωρίζω τὴν μανίαν αὐτοῦ, λέγει Κύριος, πλήν οὐχὶ οὕτω· τὰ ψεύδη αὐτοῦ δὲν θέλουσι τελεσφορήσει.
31Διὰ τοῦτο θέλω ὀλολύξει διὰ τὸν Μωὰβ καὶ θέλω ἀναβοήσει διὰ ὅλον τὸν Μωάβ· θέλουσι θρηνολογήσει διὰ τοὺς ἄνδρας τῆς Κὶρ-ἔρες.
32Ἄμπελε τῆς Σιβμά, θέλω κλαύσει διὰ σὲ ὑπὲρ τὸν κλαυθμὸν τῆς Ἰαζήρ· τὰ κλήματά σου διεπέρασαν τὴν θάλασσαν, ἔφθασαν ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Ἰαζήρ· ὁ λεηλάτης ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸ θέρος σου καὶ ἐπὶ τὸν τρυγητὸν σου.
33Καὶ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις ἐξηλείφθη ἀπὸ τῆς καρποφόρου πεδιάδος καὶ ἀπὸ τῆς γῆς Μωάβ· καὶ ἀφαίρεσα τὸν οἶνον ἀπὸ τῶν ληνῶν· οὐδεὶς θέλει ληνοπατήσει ἀλαλάζων· ἀλαλαγμὸς δὲν θέλει ἀκουσθῆ.
34Διὰ τὴν κραυγήν τῆς Ἐσεβών, ἥτις ἔφθασεν ἕως Ἐλεαλή καὶ ἕως Ἰαάς, αὐτοὶ ἔδωκαν τὴν φωνήν αὑτῶν ἀπὸ Σηγὼρ ἕως Ὀροναΐμ ὡς δάμαλις τριετής· διότι καὶ τὰ ὕδατα τοῦ Νιμρεὶμ θέλουσιν ἐκλείψει.
35Καὶ θέλω παύσει ἐν τῷ Μωάβ, λέγει Κύριος, τὸν προσφέροντα ὁλοκαύτωμα εἰς τοὺς ὑψηλοὺς τόπους καὶ τὸν θυμιάζοντα εἰς τοὺς θεοὺς αὐτοῦ.
36Διὰ τοῦτο ἡ καρδία μου θέλει βομβήσει διὰ τὸν Μωὰβ ὡς αὐλὸς καὶ ἡ καρδία μου θέλει βομβήσει ὡς αὐλὸς διὰ τοὺς ἄνδρας τῆς Κὶρ-ἔρες· διότι τὰ ἀποκτηθέντα εἰς αὐτήν ἀγαθὰ ἀπωλέσθησαν.
37Διότι πᾶσα κεφαλή θέλει εἶσθαι φαλακρὰ καὶ πᾶς πώγων ἐξυρισμένος· ἐπὶ πάσας τὰς χεῖρας θέλουσιν εἶσθαι ἐντομαὶ καὶ ἐπὶ τὴν ὀσφὺν σάκκος.
38Ἐπὶ πάντα τὰ δώματα τοῦ Μωὰβ καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πλατείας αὐτοῦ θρῆνος θέλει εἶσθαι· διότι συνέτριψα τὸν Μωὰβ ὡς σκεῦος ἐν  δὲν ὑπάρχει χάρις, λέγει Κύριος.
39Ὀλολύξατε, λέγοντες, Πῶς συνετρίβη· πῶς ὁ Μωὰβ ἔστρεψε τὰ νῶτα ἐν καταισχύνῃ· οὕτως ὁ Μωὰβ θέλει εἶσθαι γέλως καὶ φρίκη εἰς πάντας τοὺς περὶ αὐτόν.
40Διότι οὕτω λέγει Κύριος· Ἰδού, θέλει πετάξει ὡς ἀετός, καὶ θέλει ἁπλώσει τὰς πτέρυγας αὑτοῦ ἐπὶ τὸν Μωάβ.
41Ἡ Κεριὼθ ἐκυριεύθη καὶ τὰ ὀχυρώματα ἐπιάσθησαν, καὶ αἱ καρδίαι τῶν ἰσχυρῶν τοῦ Μωὰβ θέλουσιν εἶσθαι κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὡς καρδία γυναικὸς κοιλοπονούσης.
42Καὶ ὁ Μωὰβ θέλει ἐξαλειφθῆ ἀπὸ τοῦ νὰ ἦναι λαός, διότι ἐμεγαλύνθη κατὰ τοῦ Κυρίου.
43Φόβος καὶ λάκκος καὶ παγὶς θέλουσιν εἶσθαι ἐπὶ σέ, κάτοικε τοῦ Μωάβ, λέγει Κύριος.
44Ὁ ἐκφυγὼν ἀπὸ τοῦ φόβου θέλει πέσει εἰς τὸν λάκκον, καὶ ὁ ἀναβὰς ἐκ τοῦ λάκκου θέλει πιασθῆ ἐν τῇ παγίδι· διότι θέλω φέρει ἐπ᾿ αὐτόν, ἐπὶ τὸν Μωάβ, τὸ ἔτος τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν, λέγει Κύριος.
45Οἱ φυγόντες ἐστάθησαν ὑπὸ τὴν σκιὰν τῆς Ἑσεβὼν ἠτονημένοι· πῦρ ὅμως θέλει ἐξέλθει ἐξ Ἑσεβὼν καὶ φλὸξ ἐκ μέσου τῆς Σηών, καὶ θέλει καταφάγει τὸ ὅριον τοῦ Μωὰβ καὶ τὴν ἀκρόπολιν τῶν θορυβούντων πολεμιστῶν.
46Οὐαὶ εἰς σέ, Μωάβ· ὁ λαὸς τοῦ Χεμὼς ἀπωλέσθη· διότι οἱ υἱοὶ σου ἐπιάσθησαν αἰχμάλωτοι καὶ αἱ θυγατέρες σου αἰχμάλωτοι.
47Ἀλλ᾿ ἐγὼ θέλω ἐπιστρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ Μωὰβ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει Κύριος. Μέχρι τούτου ἡ κρίσις τοῦ Μωάβ.Σχετικά με το Copyright: