Μοιραστείτε

 

Ιερεμίας 52

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ἑνὸς καὶ εἴκοσι ἐτῶν ἡλικίας ἦτο ὁ Σεδεκίας ὅτε ἐβασίλευσε, καὶ ἐβασίλευσεν ἕνδεκα ἔτη ἐν Ἱερουσαλήμ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἦτο Ἀμουτάλ, θυγάτηρ τοῦ Ἱερεμίου ἀπὸ Λιβνά.
2Καὶ ἔπραξε πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἔπραξεν ὁ Ἰωαχείμ.
3Διότι ἀπὸ τοῦ θυμοῦ τοῦ Κυρίου τοῦ γενομένου κατὰ Ἱερουσαλήμ καὶ Ἰούδα, ἑωσοῦ ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ, ὁ Σεδεκίας ἀπεστάτησε κατὰ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος.
4Καὶ ἐν τῷ ἐνάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, τὸν δέκατον μῆνα, τὴν δεκάτην τοῦ μηνός, ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, αὐτὸς καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα αὐτοῦ, ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐναντίον αὐτῆς καὶ ᾠκοδόμησαν περιτείχισμα κατ᾿ αὐτῆς κύκλῳ.
5Καὶ ἡ πόλις ἐπολιορκεῖτο μέχρι τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους τοῦ βασιλέως Σεδεκίου.
6Ἐν τῷ τετάρτῳ μηνί, τὴν ἐνάτην τοῦ μηνός, ἡ πεῖνα ἐκραταιώθη ἐν τῇ πόλει καὶ δὲν ὑπῆρχεν ἄρτος διὰ τὸν λαὸν τοῦ τόπου.
7Καὶ ἐξεπορθήθη ἡ πόλις καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου ἔφυγον καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως τὴν νύκτα, διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης τῆς μεταξὺ τῶν δύο τειχῶν, τῆς πλησίον τοῦ βασιλικοῦ κήπου· οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἦσαν πλησίον τῆς πόλεως κύκλῳ, καὶ ὑπῆγον κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πεδιάδος.
8Τὸ δὲ στράτευμα τῶν Χαλδαίων κατεδίωξεν ὀπίσω τοῦ βασιλέως καὶ ἔφθασαν τὸν Σεδεκίαν εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Ἱεριχώ· καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα αὐτοῦ διεσκορπίσθη ἀπὸ πλησίον αὐτοῦ.
9Καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἀνήγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος εἰς Ῥιβλὰ ἐν τῇ γῇ Αἰμὰθ καὶ ἐπρόφερε καταδίκην ἐπ᾿ αὐτόν.
10Καὶ ἔσφαξεν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος τοὺς υἱοὺς τοῦ Σεδεκίου ἔμπροσθεν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἔσφαξεν ἔτι καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ἰούδα ἐν Ῥιβλά.
11Καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ Σεδεκίου ἐξετύφλωσε, καὶ ἔδεσεν αὐτὸν μὲ δύο χαλκίνας ἁλύσεις· καὶ ἔφερεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος εἰς Βαβυλῶνα καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς οἶκον φυλακῆς ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου αὐτοῦ.
12Ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ μηνί, τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνός, τοῦ δεκάτου ἐννάτου ἔτους τοῦ Ναβουχοδονόσορ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος ἦλθεν ἐπὶ Ἱερουσαλήμ Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ, ὁ παριστάμενος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος,
13καὶ κατέκαυσε τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ πάντας τοὺς οἴκους τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ πάντα μέγαν οἶκον κατέκαυσεν ἐν πυρί.
14Καὶ ἅπαν τὸ στράτευμα τῶν Χαλδαίων, τὸ μετὰ τοῦ ἀρχισωματοφύλακος, κατεκρήμνισαν πάντα τὰ τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ κύκλῳ.
15Καὶ ἐκ τῶν πτωχῶν τοῦ λαοῦ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ τὸ ἐναπολειφθὲν ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς φυγόντας, οἵτινες προσέφυγον πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος, καὶ τὸ ἐναπολειφθὲν τοῦ πλήθους, μετῴκισε Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ.
16Ἐκ τῶν πτωχῶν ὅμως τῆς γῆς ἀφῆκε Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ διὰ ἀμπελουργοὺς καὶ διὰ γεωργούς.
17Καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκίνους τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου καὶ τὰς βάσεις καὶ τὴν χαλκίνην θάλασσαν τὴν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου κατέκοψαν οἱ Χαλδαῖοι, καὶ μετεκόμισαν ὅλον τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰς τὴν Βαβυλῶνα.
18Ἔλαβον δὲ καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰ πτυάρια καὶ τὰ λυχνοψάλιδα καὶ τὰς λεκάνας καὶ τὰ θυμιατήρια καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χάλκινα, διὰ τῶν ὁποίων ἔκαμνον τὴν ὑπηρεσίαν.
19Ἔλαβε προσέτι ὁ ἀρχισωματοφύλαξ καὶ τοὺς κρατῆρας καὶ τὰ πυροδοχεῖα, καὶ τὰς λεκάνας καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς λυχνίας καὶ τὰ θυμιατήρια καὶ τὰς φιάλας, ὅσα ἦσαν χρυσὰ καὶ ὅσα ἀργυρά·
20τοὺς δύο στύλους, τὴν μίαν θάλασσαν καὶ τοὺς δώδεκα χαλκίνους μόσχους τοὺς ἀντὶ βάσεων, τὰ ὁποῖα ἔκαμεν ὁ βασιλεὺς Σολομὼν διὰ τὸν οἶκον τοῦ Κυρίου· ὁ χαλκὸς πάντων τούτων τῶν σκευῶν ἦτο ἀζύγιστος.
21Περὶ δὲ τῶν στύλων, τὸ ὕψος τοῦ ἑνὸς στύλου ἦτο δεκαοκτὼ πηχῶν, καὶ ζώνη πηχῶν δώδεκα περιεκύκλονεν αὐτόν, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ δακτύλων τεσσάρων· ἦτο κενός.
22Καὶ τὸ κιονόκρανον τὸ ἐπ᾿ αὐτοῦ χάλκινον· τὸ δὲ ὕψος τοῦ ἑνὸς κιονοκράνου πέντε πηχῶν καὶ τὸ δικτυωτὸν καὶ τὰ ῥόδια ἐπὶ τοῦ κιονοκράνου κύκλῳ, τὰ πάντα χάλκινα· τὰ αὐτὰ εἶχε καὶ ὁ δεύτερος στύλος μετὰ τῶν ῥοδίων.
23Καὶ ἦσαν ἐνενήκοντα ἕξ ῥόδια κρεμάμενα· πάντα τὰ ῥόδια τὰ ἐπὶ τοῦ δικτυωτοῦ ἦσαν ἑκατὸν κύκλῳ.
24Καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ Σεραΐαν τὸν πρῶτον ἱερέα καὶ Σοφονίαν τὸν δεύτερον ἱερέα καὶ τοὺς τρεῖς θυρωρούς·
25καὶ ἐκ τῆς πόλεως ἔλαβεν ἕνα εὐνοῦχον, ὅστις ἦτο ἐπιστάτῃς ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ ἑπτὰ ἄνδρας ἐκ τῶν παρισταμένων ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως, τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει, καὶ τὸν γραμματέα τὸν ἄρχοντα τῶν στρατευμάτων, ὅστις ἔκαμνε τὴν στρατολογίαν τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, καὶ ἑξήκοντα ἄνδρας ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, τοὺς εὑρεθέντας ἐν μέσῳ τῆς πόλεως.
26Καὶ λαβών αὐτοὺς Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ ἔφερεν αὐτοὺς πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Βαβυλῶνος εἰς Ῥιβλά.
27Καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος καὶ ἐθανάτωσεν αὐτοὺς ἐν Ῥιβλά, ἐν τῇ γῇ Αἰμάθ. Οὕτω μετῳκίσθη ὁ Ἰούδας ἀπὸ τῆς γῆς αὑτοῦ.
28Οὗτος εἶναι ὁ λαός, τὸν ὁποῖον μετῴκισεν ὁ Ναβουχοδονόσορ, ἐν τῷ ἑβδόμῳ ἔτει, τρεῖς χιλιάδας καὶ εἰκοσιτρεῖς Ἰουδαίους·
29ἐν τῷ δεκάτῳ ὀγδόῳ ἔτει τοῦ Ναβουχοδονόσορ μετῴκισεν αὐτὸς ἀπὸ Ἱερουσαλήμ ὀκτακοσίας τριάκοντα δύο ψυχάς·
30ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ ἔτει τοῦ Ναβουχοδονόσορ μετῴκισε Νεβουζαραδὰν ὁ ἀρχισωματοφύλαξ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἑπτακοσίας τεσσαράκοντα πέντε ψυχάς· πᾶσαι αἱ ψυχαὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑξακόσιαι.
31Ἐν δὲ τῷ τριακοστῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς μετοικεσίας τοῦ Ἰωακεὶμ βασιλέως τοῦ Ἰούδα, τὸν δωδέκατον μῆνα, τὴν εἰκοστήν πέμπτην τοῦ μηνός, Εὐεὶλ-μερωδὰχ ὁ βασιλεὺς τῆς Βαβυλῶνος, κατὰ τὸ ἔτος καθ᾿ ὅ ἐβασίλευσεν, ἀνύψωσε τὴν κεφαλήν τοῦ Ἰωακεὶμ βασιλέως τοῦ Ἰούδα καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου τῆς φυλακῆς,
32καὶ ἐλάλησεν εὐμενῶς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἔθεσε τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνωθεν τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων τῶν μετ᾿ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.
33Καὶ ἤλλαξε τὰ ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτοῦ· καὶ ἔτρωγεν ἄρτον πάντοτε μετ᾿ αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὑτοῦ.
34Καὶ τὸ σιτηρέσιον αὐτοῦ ἦτο παντοτεινὸν σιτηρέσιον διδόμενον εἰς αὐτὸν παρὰ τοῦ βασιλέως τῆς Βαβυλῶνος, ἡμερήσιος χορηγία μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ θανάτου αὐτοῦ, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.Σχετικά με το Copyright: