Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ὡς ἤκουσεν Ἀδωνισεδὲκ ὁ βασιλεύς τῆς Ἱερουσαλήμ ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐκυρίευσε τὴν Γαὶ καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτήν, ὅτι, καθὼς ἔκαμεν εἰς τὴν Ἱεριχὼ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς, οὕτως ἔκαμεν εἰς τὴν Γαὶ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς, καὶ ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Γαβαὼν ἔκαμον εἰρήνην μετὰ τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἔμενον μεταξὺ αὐτῶν,
2ἐφοβήθησαν σφόδρα· διότι ἦτο πόλις μεγάλη ἡ Γαβαών, ὡς μία τῶν βασιλικῶν πόλεων, καὶ διότι ἦτο μεγαλητέρα τῆς Γαί, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες αὐτῆς δυνατοί.
3Διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν Ἀδωνισεδὲκ ὁ βασιλεὺς τῆς Ἱερουσαλήμ πρὸς τὸν Ὡὰμ βασιλέα τῆς Χεβρών, καὶ πρὸς τὸν Πιρὰμ βασιλέα τῆς Ἰαρμούθ, καὶ πρὸς τὸν Ἰαφιὰ βασιλέα τῆς Λαχείς, καὶ πρὸς τὸν Δεβεὶρ βασιλέα τῆς Ἐγλών, λέγων,
4Ἀνάβητε πρὸς ἐμὲ καὶ βοηθήσατέ μοι, διὰ νὰ πατάξωμεν τὴν Γαβαών· διότι ἔκαμεν εἰρήνην μετὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
5Καὶ συναχθέντες οἱ πέντε βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων, ὁ βασιλεὺς τῆς Ἱερουσαλήμ, ὁ βασιλεὺς τῆς Χεβρών, ὁ βασιλεὺς τῆς Ἰαρμούθ, ὁ βασιλεὺς τῆς Λαχείς, ὁ βασιλεὺς τῆς Ἐγλών, ἀνέβησαν, αὐτοὶ καὶ πάντα τὰ στρατεύματα αὐτῶν, καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἔμπροσθεν τῆς Γαβαὼν καὶ ἐπολέμουν ἐναντίον αὐτῆς.
6Καὶ οἱ Γαβαωνῖται ἀπέστειλαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ στρατόπεδον εἰς Γάλγαλα, λέγοντες, Μή ἀποσύρῃς τὴν χεῖρά σου ἀπὸ τῶν δούλων σου· ἀνάβα πρὸς ἡμᾶς ταχέως καὶ σῶσον ἡμᾶς καὶ βοήθησον ἡμᾶς· διότι συνήχθησαν ἐναντίον ἡμῶν πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων, οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρεινήν.
7Καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Γαλγάλων, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστής μετ᾿ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ δυνατοὶ ἐν ἰσχύϊ.
8Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Μή φοβηθῇς αὐτούς· διότι παρέδωκα αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά σου· δὲν θέλει σταθῆ ἔμπροσθέν σου οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν.
9Ἦλθε λοιπὸν ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς ἐξαίφνης, ἀναβὰς ἀπὸ Γαλγάλων δι᾿ ὅλης τῆς νυκτός.
10Καὶ κατετρόπωσεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν σφαγῇ μεγάλῃ ἐν Γαβαών, καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς εἰς τὴν ὁδὸν τὴν ἀναβαίνουσαν πρὸς Βαὶθ-ρών, καὶ κατέκοπτον αὐτοὺς ἕως Ἀζηκὰ καὶ ἕως Μακκηδά.
11Καὶ ἐνῷ, φεύγοντες ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ, ἦσαν ἐν τῇ καταβάσει τῆς Βαὶθ-ρών, ὁ Κύριος ἔρριψεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατ᾿ αὐτῶν λίθους μεγάλους ἕως Ἀζηκά, καὶ ἀπέθανον· περισσότεροι ἦσαν οἱ ἀποθανόντες ἐκ τῶν λίθων τῆς χαλάζης, παρ᾿ ὅσους οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατέκοψαν ἐν μαχαίρᾳ.
12Τότε ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν Κύριον, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ὁ Κύριος παρέδωκε τοὺς Ἀμορραίους ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ εἶπεν ἐνώπιον τοῦ Ἰσραήλ, Στῆθι, ἥλιε, ἐπὶ τὴν Γαβαών, καὶ σύ, σελήνη, ἐπὶ τὴν φάραγγα Αἰαλών.
13Καὶ ὁ ἥλιος ἐστάθη καὶ ἡ σελήνη ἔμεινεν, ἑωσοῦ ὁ λαὸς ἐξεδικήθη τοὺς ἐχθροὺς αὑτοῦ. Δὲν εἶναι τοῦτο γεγραμμένον ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Ἰασήρ; Καὶ ἐστάθη ὁ ἥλιος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ δὲν ἔσπευσε νὰ δύσῃ ἕως μιᾶς ὁλοκλήρου ἡμέρας.
14Καὶ τοιαύτη ἡμέρα δὲν ὑπῆρξεν οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον, ὥστε ὁ Κύριος νὰ ἀκούσῃ φωνήν ἀνθρώπου· διότι ὁ Κύριος ἐπολέμει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ.
15Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, εἰς τὸ στρατόπεδον εἰς Γάλγαλα.
16Οἱ δὲ πέντε βασιλεῖς οὗτοι ἔφυγον καὶ ἐκρύφθησαν εἰς σπήλαιον ἐν Μακκηδά.
17Καὶ ἀνήγγειλαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγοντες, οἱ πέντε βασιλεῖς εὑρέθησαν κεκρυμμένοι εἰς σπήλαιον ἐν Μακκηδά.
18Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Κυλίσατε λίθους μεγάλους εἰς τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου, καὶ καταστήσατε ἀνθρώπους πλησίον αὐτοῦ διὰ νὰ φυλάττωσιν αὐτούς·
19καὶ σεῖς μή στέκεσθε· καταδιώκετε τοὺς ἐχθροὺς σας καὶ πατάξατε τὸ ὄπισθεν αὐτῶν· μή ἀφήσητε αὐτοὺς νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὰς πόλεις αὑτῶν· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σας παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σας.
20Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐτελείωσαν φονεύοντες αὐτοὺς ἐν σφαγῇ μεγάλῃ σφόδρα, ἑωσοῦ ἐξωλοθρεύθησαν, οἱ λοιποὶ ἐξ αὐτῶν, ὅσοι διεσώθησαν, εἰσῆλθον εἰς χυρωμένας πόλεις.
21Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐπέστρεψεν εἰς τὸ στρατόπεδον πρὸς τὸν Ἰησοῦν εἰς Μακκηδὰ ἐν εἰρήνῃ· οὐδεὶς ἐκίνησε τὴν γλῶσσαν αὑτοῦ κατὰ τινος ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
22Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Ἀνοίξατε τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου καὶ ἐξαγάγετε πρὸς ἐμὲ τοὺς πέντε βασιλεῖς ἐκείνους ἐκ τοῦ σπηλαίου.
23Καὶ ἔκαμον οὕτω καὶ ἐξήγαγον πρὸς αὐτὸν τοὺς πέντε βασιλεῖς ἐκείνους ἐκ τοῦ σπηλαίου, τὸν βασιλέα τῆς Ἰερουσαλήμ, τὸν βασιλέα τῆς Χεβρών, τὸν βασιλέα τῆς Ἰαρμούθ, τὸν βασιλέα τῆς Λαχείς, τὸν βασιλέα τῆς Ἐγλών.
24Καὶ ἀφοῦ ἐξήγαγον πρὸς τὸν Ἰησοῦν τοὺς βασιλεῖς ἐκείνους, ἐκάλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς ἄνδρας τοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πολεμιστῶν τοὺς ἐλθόντας μετ᾿ αὐτοῦ, Πλησιάσατε, βάλετε τοὺς πόδας σας ἐπὶ τοὺς τραχήλους τῶν βασιλέων τούτων. Καὶ αὐτοὶ ἐπλησίασαν καὶ ἔβαλον τοὺς πόδας αὑτῶν ἐπὶ τοὺς τραχήλους αὐτῶν.
25Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, Μή φοβεῖσθε μηδὲ δειλιᾶτε· ἀνδρίζεσθε καὶ ἐνδυναμοῦσθε· ἐπειδή οὕτω θέλει κάμει ὁ Κύριος εἰς πάντας τοὺς ἐχθροὺς σας, κατὰ τῶν ὁποίων μάχεσθε.
26Καὶ μετὰ ταῦτα ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐθανάτωσεν αὐτοὺς καὶ ἐκρέμασεν αὐτοὺς εἰς πέντε ξύλα· καὶ ἐκρέμοντο εἰς τὰ ξύλα ἕως ἑσπέρας.
27Περὶ δὲ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου, προσέταξεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ κατεβίβασαν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ξύλων καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς εἰς τὸ σπήλαιον, ὅπου εἶχον κρυφθῆ, καὶ ἐκύλισαν λίθους μεγάλους εἰς τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου, οἵτινες μένουσιν ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας.
28Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐκυρίευσεν ὁ Ἰησοῦς τὴν Μακκηδά, καὶ ἐπάταξεν ἐν στόματι μαχαίρας αὐτήν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς· ἐξωλόθρευσεν αὐτοὺς καὶ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ· δὲν ἀφῆκεν ὑπόλοιπον· καὶ ἔκαμεν εἰς τὸν βασιλέα τῆς Μακκηδά, καθὼς ἔκαμεν εἰς τὸν βασιλέα τῆς Ἱεριχώ.
29Καὶ διέβη ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐκ Μακκηδὰ εἰς Λιβνὰ καὶ ἐπολέμει τὴν Λιβνά.
30Καὶ παρέδωκεν ὁ Κύριος καὶ αὐτήν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἐπάταξεν ἐν στόματι μαχαίρας αὐτήν καὶ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ· δὲν ἀφῆκεν ἐν αὐτῇ ὑπόλοιπον· καὶ ἔκαμεν εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς, καθὼς ἔκαμεν εἰς τὸν βασιλέα τῆς Ἱεριχώ.
31Καὶ διέβη ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐκ Λιβνὰ εἰς Λαχείς, καὶ ἐστρατοπέδευσε κατέναντι αὐτῆς καὶ ἐπολέμει αὐτήν.
32Καὶ παρέδωκεν ὁ Κύριος τὴν Λαχεὶς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐκυρίευσεν αὐτήν τὴν δευτέραν ἡμέραν, καὶ ἐπάταξεν ἐν στόματι μαχαίρας αὐτήν καὶ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ, κατὰ πάντα ὅσα ἔκαμεν εἰς τὴν Λιβνά.
33Τότε ἀνέβη Ὠρὰμ ὁ βασιλεὺς τῆς Γεζὲρ διὰ νὰ βοηθήσῃ τὴν Λαχείς· καὶ ὁ Ἰησοῦς ἐπάταξεν αὐτὸν καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἑωσοῦ δὲν ἀφῆκεν εἰς αὐτὸν ὑπόλοιπον.
34Καὶ διέβη ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐκ Λαχεὶς εἰς Ἐγλών, καὶ ἐστρατοπέδευσαν κατέναντι αὐτῆς καὶ ἐπολέμουν αὐτήν·
35καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἐπάταξαν αὐτήν ἐν στόματι μαχαίρας· καὶ ἐξωλόθρευσεν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ, κατὰ πάντα ὅσα ἔκαμεν εἰς τὴν Λαχείς.
36Καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, ἐξ Ἐγλὼν εἰς Χεβρών, καὶ ἐπολέμουν αὐτήν·
37καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν καὶ ἐπάταξαν ἐν στόματι μαχαίρας αὐτήν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς καὶ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ· δὲν ἀφῆκεν ὑπόλοιπον· κατὰ πάντα ὅσα ἔκαμεν εἰς τὴν Ἐγλών· καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτήν καὶ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ.
38Καὶ ἔστρεψεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ· εἰς Δεβεὶρ καὶ ἐπολέμουν αὐτήν·
39καὶ ἐκυρίευσεν αὐτήν καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς καὶ πάσας τὰς πόλεις αὐτῆς· καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἐξωλόθρευσαν πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ, δὲν ἀφῆκεν ὑπόλοιπον· καθὼς ἔκαμεν εἰς τὴν Χεβρών, οὕτως ἔκαμεν εἰς τὴν Δεβεὶρ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς· καὶ καθὼς ἔκαμεν εἰς τὴν Λιβνὰ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς.
40Οὕτως ἐπάταξεν ὁ Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ὀρεινήν καὶ τὴν μεσημβρινήν καὶ τὴν πεδινήν καὶ τὴν Ἀσδὼθ καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν· δὲν ἀφῆκεν ὑπόλοιπον, ἀλλ᾿ ἐξωλόθρευσε πᾶν τὸ ἔχον πνοήν, καθὼς προσέταξε Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ.
41Καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Κάδης-βαρνή ἕως Γάζης, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γεσέν, ἕως Γαβαών.
42Καὶ πάντας τούτους τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν γῆν αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς ἐκυρίευσε διὰ μιᾶς, διότι Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ ἐπολέμει ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ.
43Καὶ ἐπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς Ἰσραήλ μετ᾿ αὐτοῦ, εἰς τὸ στρατόπεδον εἰς Γάλγαλα.Σχετικά με το Copyright: