Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 11

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ὡς ἤκουσεν Ἰαβεὶν ὁ βασιλεὺς τῆς Ἀσώρ, ἀπέστειλε πρὸς τὸν Ἰωβὰβ βασιλέα τῆς Μαδὼν καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Σιμβρὼν καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ἀχσάφ,
2καὶ πρὸς τοὺς βασιλεῖς τοὺς πρὸς βορρᾶν, εἰς τὴν ὀρεινήν καὶ εἰς τὴν πεδινήν, κατέναντι τῆς Χιννερώθ, καὶ εἰς τὴν κοιλάδα καὶ εἰς Νάφαθ-δὼρ πρὸς δυσμάς,
3καὶ πρὸς τοὺς Χαναναίους τοὺς πρὸς ἀνατολὰς καὶ δυσμάς, καὶ πρὸς τοὺς Ἀμορραίους καὶ τοὺς Χετταίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς Ἰεβουσαίους τοὺς ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ πρὸς τοὺς Εὐαίους τοὺς ὑπὸ τὴν Ἀερμὼν ἐν τῇ γῇ Μισπά.
4Καὶ ἐξῆλθον, αὐτοὶ καὶ πάντα τὰ στρατεύματα αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν, λαὸς πολὺς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ πλῆθος, μεθ᾿ ἵππων καὶ ἁμαξῶν πολλῶν σφόδρα.
5Καὶ συναχθέντες πάντες οὗτοι οἱ βασιλεῖς, ἦλθον καὶ ἐστρατοπέδευσαν ὁμοῦ πλησίον τῶν ὑδάτων Μερώμ, διὰ νὰ πολεμήσωσι τὸν Ἰσραήλ.
6Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Μή φοβηθῇς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· διότι αὔριον, περὶ τὴν ὥραν ταύτην, ἐγὼ θέλω παραδώσει αὐτοὺς πάντας πεφονευμένους ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ· τοὺς ἵππους αὐτῶν θέλεις νευροκοπήσει καὶ τὰς ἁμάξας αὐτῶν θέλεις κατακαύσει ἐν πυρί.
7Καὶ ὑπῆγεν ἐξαίφνης ὁ Ἰησοῦς, καὶ πᾶς ὁ πολεμιστής λαὸς μετ᾿ αὐτοῦ, ἐναντίον αὐτῶν εἰς τὰ ὕδατα Μερώμ, καὶ ἐπέπεσον ἐπ᾿ αὐτούς.
8Καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Κύριος εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως τῆς μεγάλης Σιδῶνος· καὶ ἕως Μισρεφὼθ-μαΐμ καὶ ἕως τῆς κοιλάδος Μισπὰ πρὸς ἀνατολάς· καὶ ἐπάταξαν αὐτούς, ἑωσοῦ δὲν ἀφῆκαν εἰς αὐτοὺς ὑπόλοιπον.
9Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰησοῦς εἰς αὐτοὺς καθὼς προσέταξεν εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος· τοὺς ἵππους αὐτῶν ἐνευροκόπησε καὶ τὰς ἁμάξας αὐτῶν κατέκαυσεν ἐν πυρί.
10Καὶ ἔστρεψεν ὁ Ἰησοῦς κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ἐκυρίευσε τὴν Ἀσὼρ καὶ ἐπάταξε τὸν βασιλέα αὐτῆς ἐν μαχαίρᾳ· διότι ἡ Ἀσὼρ ἦτο πρότερον ἡ πρωτεύουσα πασῶν τῶν βασιλειῶν τούτων.
11Καὶ πάσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐν αὐτῇ ἐπάταξαν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ ἐξωλόθρευσαν αὐτούς· δὲν ἔμεινεν οὐδὲν ἔχον πνοήν· καὶ τὴν Ἀσὼρ κατέκαυσεν ἐν πυρί.
12Καὶ πάσας τὰς πόλεις τῶν βασιλέων ἐκείνων καὶ πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν συνέλαβεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας· ἐξωλόθρευσεν αὐτούς, καθὼς προσέταξε Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου.
13Πάσας δὲ τὰς πόλεις, ὅσαι ἔμενον μετὰ τῶν προχωμάτων αὑτῶν, δὲν ἔκαυσεν αὐτὰς ὁ Ἰσραήλ, ἐκτὸς μόνην τὴν Ἀσὼρ κατέκαυσεν ὁ Ἰησοῦς.
14Καὶ πάντα τὰ λάφυρα τῶν πόλεων τούτων καὶ τὰ κτήνη ἐλαφυραγώγησαν εἰς ἑαυτοὺς οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ· τοὺς δὲ ἀνθρώπους πάντας ἐπάταξαν ἐν στόματι μαχαίρας, ἑωσοῦ ἐξωλόθρευσαν αὐτούς· δὲν ἀφῆκαν οὐδὲν ἔχον πνοήν.
15Καθὼς προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν τὸν δοῦλον αὑτοῦ, οὕτω προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς τὸν Ἰησοῦν, καὶ οὕτως ἔκαμεν ὁ Ἰησοῦς· δὲν παρέβη οὐδὲν ἐκ πάντων ὅσα προσέταξεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Μωϋσῆν.
16Καὶ ἐκυρίευσεν ὁ Ἰησοῦς πᾶσαν ἐκείνην τὴν γῆν, τὴν ὀρεινήν, καὶ πᾶσαν τὴν μεσημβρινήν, καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Γεσέν, καὶ τὴν κοιλάδα καὶ τὴν πεδινήν, καὶ τὸ ὄρος τοῦ Ἰσραήλ καὶ τὴν κοιλάδα αὐτοῦ,
17ἀπὸ τοῦ ὄρους Ἀλάκ, τοῦ ἀναβαίνοντος πρὸς τὴν Σηείρ, ἕως Βάαλ-γὰδ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Λιβάνου, ὑπὸ τὸ ὄρος Ἀερμών· καὶ συνέλαβε πάντας τοὺς βασιλεῖς αὐτῶν καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ ἐθανάτωσεν αὐτούς.
18Πολὺν καιρὸν ἐπολέμει ὁ Ἰησοῦς πρὸς πάντας τούτους τοὺς βασιλεῖς.
19Δὲν ἦτο πόλις ἥτις ἔκαμεν εἰρήνην μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἐκτὸς τῶν Εὐαίων τῶν κατοικούντων ἐν Γαβαών· πάσας ἐκυρίευσαν ἐν πολέμῳ·
20διότι παρὰ Κυρίου ἔγεινε τό νὰ σκληρυνθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, νὰ ἔλθωσιν εἰς μάχην κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, διὰ νὰ ἐξολοθρευθῶσι, νὰ μή γείνῃ εἰς αὐτοὺς ἔλεος, ἀλλὰ νὰ ἐξαφανισθῶσι, καθὼς ὁ Κύριος προσέταξεν εἰς τὸν Μωϋσῆν.
21Καὶ ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, καὶ ἠφάνισε τοὺς Ἀνακεὶμ ἀπὸ τῶν ὀρέων, ἀπὸ Χεβρών, ἀπὸ Δεβείρ, ἀπὸ Ἀνὰβ καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ὀρέων τοῦ Ἰούδα καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ὀρέων τοῦ Ἰσραήλ· ἐξωλόθρευσεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν πόλεων αὐτῶν.
22Δὲν ἔμεινον Ἀνακεὶμ ἐν τῇ γῇ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ· μόνον ἐν τῇ Γάζῃ, ἐν τῇ Γὰθ καὶ ἐν τῇ Ἀζώτῳ ἔμεινον.
23Καὶ ἐκυρίευσεν ὁ Ἰησοῦς πᾶσαν τὴν γῆν κατὰ πάντα ὅσα εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν· καὶ ἔδωκεν αὐτήν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸν Ἰσραήλ κληρονομίαν, κατὰ τὸν διαμερισμὸν αὐτῶν εἰς τὰς φυλὰς αὐτῶν. Καὶ ἡ γῆ ἡσύχασεν ἀπὸ τοῦ πολέμου.Σχετικά με το Copyright: