Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οὗτοι δὲ εἶναι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, τοὺς ὁποίους ἐπάταξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ κατεκυρίευσαν τὴν γῆν αὐτῶν, εἰς τὸ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου, ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Ἀρνὼν ἕως τοῦ ὄρους Ἀερμών, καὶ πᾶσαν τὴν πεδινήν πρὸς ἀνατολάς·
2τὸν Σηὼν βασιλέα τῶν Ἀμορραίων, τὸν κατοικοῦντα ἐν Ἑσεβών, τὸν δεσπόζοντα ἀπὸ Ἀροήρ τῆς παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ Ἀρνών, καὶ τὸ μέσον τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὸ ἥμισυ τῆς Γαλαὰδ ἕως τοῦ ποταμοῦ Ἰαβόκ, τοῦ ὁρίου τῶν υἱῶν Ἀμμών·
3καὶ ἀπὸ τῆς πεδινῆς ἕως τῆς θαλάσσης Χιννερὼθ πρὸς ἀνατολάς, καὶ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς πεδιάδος, τῆς ἁλμυρᾶς θαλάσσης πρὸς ἀνατολάς, κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν πρὸς Βαὶθ-ἰεσιμώθ, καὶ ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ μέρους ὑπὸ τὴν Ἀσδὼθ-φασγά·
4καὶ τὰ ὅρια τοῦ Ὤγ, βασιλέως τῆς Βασάν, τοῦ ἐναπολειφθέντος ἐκ τῶν γιγάντων καὶ κατοικοῦντος ἐν Ἀσταρὼθ καὶ ἐν Ἐδρεΐ·
5ὅστις ἐξουσίαζεν ἐν τῷ ὄρει Ἀερμὼν καὶ ἐν Σαλχὰ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Βασάν, ἕως τῶν ὁρίων τῶν Γεσσουριτῶν καὶ τῶν Μααχαθιτῶν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἡμίσεως τῆς Γαλαάδ, ὁρίου τοῦ Σηὼν βασιλέως τῆς Ἑσεβών.
6Τούτους ἐπάταξεν ὁ Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ· καὶ ἔδωκε τὴν γῆν αὐτῶν ὁ Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου κληρονομίαν εἰς τοὺς Ῥουβηνίτας καὶ εἰς τοὺς Γαδίτας καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ.
7Καὶ οὗτοι εἶναι οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, τοὺς ὁποίους ἐπάταξεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου πρὸς δυσμάς, ἀπὸ Βάαλ-γὰδ ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ Λιβάνου, καὶ ἕως τοῦ ὅρους Ἀλάκ, τοῦ ἀναβαίνοντος εἰς Σηείρ· καὶ ἔδωκεν αὐτήν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ κληρονομίαν, κατὰ τὸν διαμερισμὸν αὐτῶν·
8εἰς τὰ ὄρη καὶ εἰς τὰς κοιλάδας καὶ εἰς τὰς πεδιάδας καὶ εἰς Ἀσδὼθ καὶ εἰς τὴν ἔρημον καὶ εἰς τὸ μέρος τὸ μεσημβρινόν· τοὺς Χετταίους, τοὺς Ἀμορραίους καὶ τοὺς Χαναναίους, τοὺς Φερεζαίους, τοὺς Εὐαίους καὶ τοὺς Ἰεβουσαίους·
9τὸν βασιλέα τῆς Ἱεριχώ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Γαί, τῆς παρὰ τὴν Βαιθήλ, ἕνα·
10τὸν βασιλέα τῆς Ἱερουσαλήμ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Χεβρών, ἕνα·
11τὸν βασιλέα τῆς Ἰαρμούθ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Λαχείς, ἕνα.
12τὸν βασιλέα τῆς Ἐγλών, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Γεζέρ, ἕνα·
13τὸν βασιλέα τῆς Δεβείρ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Γεδέρ, ἕνα·
14τὸν βασιλέα τῆς Ὁρμά, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Ἀράδ, ἕνα.
15τὸν βασιλέα τῆς Λιβνά, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Ὀδολλάμ, ἕνα·
16τὸν βασιλέα τῆς Μακκηδά, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Βαιθήλ, ἕνα·
17τὸν βασιλέα τῆς Θαπφουά, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Ἐφέρ, ἕνα·
18τὸν βασιλέα τῆς Ἀφέκ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Λασαρών, ἕνα.
19τὸν βασιλέα τῆς Μαδών, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Ἀσώρ, ἕνα.
20τὸν βασιλέα τῆς Σιμβρών-μερών, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Ἀχσάφ, ἕνα·
21τὸν βασιλέα τῆς Θαανάχ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Μεγιδδώ, ἕνα·
22τὸν βασιλέα τῆς Κέδες, ἕνα· τὸν βασιλέα τῆς Ἰοκνεὰμ ἐν Καρμέλ, ἕνα·
23τὸν βασιλέα τῆς Δὼρ ἐν Νάφαθ-δὼρ, ἕνα· τὸν βασιλέα τῶν ἐθνῶν ἐν Γαλγάλοις, ἕνα·
24τὸν βασιλέα τῆς Θερσά, ἕνα. Πάντες οἱ βασιλεῖς, τριάκοντα καὶ εἷς.Σχετικά με το Copyright: