Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 15

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Ὁ δὲ κλῆρος τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰούδα κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν ἦτο εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰδουμαίας· ἡ ἔρημος Σὶν ἡ πρὸς νότον ἦτο τὸ ἄκρον τὸ μεσημβρινόν.
2Καὶ τὰ μεσημβρινὰ αὐτῶν ὅρια ἦσαν ἀπὸ τῶν παραλίων τῆς ἁλμυρᾶς θαλάσσης, ἀπὸ τοῦ κόλπου τοῦ βλέποντος πρὸς μεσημβρίαν·
3καὶ ἐξετείνοντο πρὸς τὸ μεσημβρινὸν μέρος εἰς τὴν ἀνάβασιν Ἀκραββίμ, καὶ διέβαινον εἰς Σὶν καὶ ἀνέβαινον ἀπὸ μεσημβρίας εἰς Κάδης-βαρνή, καὶ διέβαινον τὴν Ἑσρὼν καὶ ἀνέβαινον εἰς Ἀδδὰρ καὶ ἔστρεφον πρὸς Καρκαά·
4καὶ διέβαινον εἰς Ἀσμὼν καὶ ἐξήρχοντο ἕως τοῦ χειμάρρου τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἐτελείονον τὰ ὅρια εἰς τὴν θάλασσαν· ταῦτα θέλουσιν εἶσθαι τὰ μεσημβρινὰ ὅριά σας.
5Τὸ δὲ ἀνατολικὸν ὅριον ἦτο ἡ θάλασσα ἡ ἁλμυρά, ἕως ἄκρου τοῦ Ἰορδάνου. Καὶ τὸ ὅριον κατὰ τὸ βόρειον μέρος ἤρχετο ἀπὸ τοῦ κόλπου τῆς θαλάσσης κατὰ τὸ ἄκρον τοῦ Ἰορδάνου·
6καὶ ἀνέβαινε τὸ ὅριον ἕως Βαὶθ-ὀγλά, καὶ διέβαινεν ἀπὸ βορρᾶ τῆς Βαὶθ-ἀραβά· καὶ ἀνέβαινε τὸ ὅριον ἕως τοῦ λίθου τοῦ Βοὰν υἱοῦ τοῦ Ῥουβήν·
7καὶ ἀνέβαινε τό ὅριον πρὸς Δεβεὶρ ἀπὸ τῆς κοιλάδος Ἀχώρ, καὶ ἐξετείνετο πρὸς βορρᾶν βλέπον εἰς Γάλγαλα, τὴν κατέναντι τῆς ἀναβάσεως Ἀδουμμίμ, ἥτις εἶναι πρὸς τὸ μεσημβρινὸν τοῦ ποταμοῦ· ἔπειτα διέβαινε τὸ ὅριον ἐπὶ τὰ ὕδατα τοῦ Ἔν-σεμές, καὶ ἐξήρχετο εἰς Ἔν-ρωγήλ·
8καὶ ἀνέβαινε τὸ ὅριον διὰ τῆς φάραγγος τοῦ υἱοῦ τοῦ Ἐννὸμ κατὰ τὸ μεσημβρινὸν πλάγιον τῆς Ἰεβούς· αὕτη εἶναι ἡ Ἱερουσαλήμ· καὶ ἀνέβαινε τὸ ὅριον εἰς τὴν κορυφήν τοῦ ὅρους, τοῦ κατέναντι τῆς φάραγγος Ἐννὸμ πρὸς δυσμάς, ἥτις εἶναι εἰς τὸ τέλος τῆς κοιλάδος τῶν Ῥαφαεὶμ πρὸς βορρᾶν·
9καὶ διέβαινε τὸ ὅριον ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ ὅρους ἕως τῆς πηγῆς τῶν ὑδάτων Νεφθωά, καὶ ἐξήρχετο εἰς τὰς κωμοπόλεις τοῦ ὄρους Ἐφρών· καὶ διευθύνετο τὸ ὅριον εἰς Βααλά, ἥτις εἶναι ἡ Κιριὰθ-ἰαρείμ·
10καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον ἀπὸ Βααλὰ πρὸς δυσμὰς εἰς τὸ ὄρος Σηείρ, καὶ διέβαινεν εἰς τὸ πλάγιον τοῦ ὄρους Ἰαρείμ, ὅπου εἶναι ἡ Χασαλών, πρὸς βορρᾶν· καὶ κατέβαινεν εἰς τὴν Βαὶθ-σεμὲς καὶ διέβαινεν εἰς Θαμνά·
11ἔπειτα ἐξήρχετο τὸ ὅριον εἰς τὸ πλάγιον τῆς Ἀκκαρὼν πρὸς βορρᾶν· καὶ διευθύνετο τὸ ὅριον εἰς Σικρών, καὶ διέβαινεν εἰς τὸ ὄρος τῆς Βααλά, καὶ ἐξήρχετο εἰς Ἰαβνήλ, καὶ ἔκαμνε τὸ ὅριον διέξοδον εἰς τὴν θάλασσαν.
12Καὶ τὸ ὅριον τὸ δυτικὸν ἦτο ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ τὰ παράλια. Ταῦτα εἶναι τὰ ὅρια τῶν υἱῶν Ἰούδα κύκλῳ, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.
13Καὶ εἰς τὸν Χάλεβ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεφοννή ἔδωκε μερίδιον μεταξὺ τῶν υἱῶν Ἰούδα, κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Κυρίου τὴν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, τὴν πόλιν τοῦ Ἀρβὰ πατρὸς τοῦ Ἀνάκ, ἥτις εἶναι ἡ Χεβρών.
14Καὶ ἐξεδίωξεν ἐκεῖθεν ὁ Χάλεβ τοὺς τρεῖς υἱοὺς τοῦ Ἀνάκ, τὸν Σεσαΐ καὶ τὸν Ἀχιμὰν καὶ τὸν Θαλμαΐ, τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἀνάκ.
15Καὶ ἐκεῖθεν ἀνέβη ἐπὶ τοὺς κατοίκους τῆς Δεβείρ· τὸ δὲ ὄνομα τῆς Δεβεὶρ πρότερον ἦτο Κιριὰθ-σεφέρ.
16Καὶ εἶπεν ὁ Χάλεβ, Ὅστις πατάξῃ τὴν Κιριὰθ-σεφὲρ καὶ κυριεύσῃ αὐτήν, θέλω δώσει εἰς τοῦτον Ἀχσὰν τὴν θυγατέρα μου εἰς γυναῖκα.
17Καὶ ἐκυρίευσεν αὐτήν Γοθονιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Κενὲζ ἀδελφὸς τοῦ Χάλεβ· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸν Ἀχσὰν τὴν θυγατέρα αὑτοῦ εἰς γυναῖκα.
18Καὶ αὐτή, ὅτε ἀπήρχετο, παρεκίνησεν αὐτὸν νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἀγρόν· καὶ κατέβη ἀπὸ τοῦ ὄνου, καὶ εἶπε πρὸς αὐτήν ὁ Χάλεβ, Τί θέλεις;
19Ἡ δὲ εἶπε, Δὸς μοι εὐλογίαν· ἐπειδή ἔδωκας εἰς ἐμὲ γῆν μεσημβρινήν, δὸς μοι καὶ πηγὰς ὑδάτων. Καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτήν τὰς ἄνω πηγὰς καὶ τὰς κάτω πηγάς.
20Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰούδα κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.
21Καὶ ἦσαν αἱ ἔσχαται πόλεις τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰούδα πρὸς τὰ ὅρια τῆς Ἐδὼμ πρὸς μεσημβρίαν, Καβσεήλ, καὶ Ἐδέρ, καὶ Ἰαγούρ,
22καὶ Κινά, καὶ Διμωνά, καὶ Ἀδαδά,
23καὶ Κέδες, καὶ Ἀσώρ, καὶ Ἰθνάν,
24Ζίφ, καὶ Τελέμ, καὶ Βαλώθ,
25καὶ Ἁσώρ, Ἁδαττά, καὶ Κιριὼθ-ἐσρών, ἡ καὶ Ἁσώρ,
26Ἀμάμ, καὶ Σεμά, καὶ Μωλαδά,
27καὶ Ἀσὰρ-γαδδά, καὶ Ἐσεμών, καὶ Βαὶθ-φαλέθ,
28καὶ Ἀσὰρ-σουάλ, καὶ Βήρ-σαβεέ, καὶ Βιζιοθιά,
29Βααλά, καὶ Ἰείμ, καὶ Ἀσέμ,
30καὶ Ἐλθωλάδ, καὶ Χεσίλ, καὶ Ὁρμά,
31καὶ Σικλάγ, καὶ Μαδμαννά, καὶ Σανσαννά,
32καὶ Λεβαώθ, καὶ Σιλεείμ, καὶ Ἀείν, καὶ Ῥιμμών· πᾶσαι αἱ πόλεις εἴκοσι ἐννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
33Ἐν τῇ πεδινῇ ἦσαν Ἐσθαόλ, καὶ Σαραά, καὶ Ἀσνά,
34καὶ Ζανωά, καὶ Ἔν-γαννίμ, Θαπφουά, καὶ Ἠνάμ,
35Ἰαρμούθ, καὶ Ὀδολλάμ, Σωχώ, καὶ Ἀζηκά,
36καὶ Σαγαρείμ, καὶ Ἀδιθαείμ, καὶ Γεδηρά, καὶ αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν, πόλεις δεκατέσσαρες, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
37Σενάν, καὶ Ἀδασά, καὶ Μάγδαλ-γάδ,
38καὶ Διλαάν, καὶ Μισπά, καὶ Ἰοκθεήλ,
39Λαχείς, καὶ Βασκάθ, καὶ Ἐγλών,
40καὶ Χαββών, καὶ Λαμάς, καὶ Χιθλείς,
41καὶ Γεδηρώθ, Βαὶθ-δαγών, καὶ Νααμά, καὶ Μακκηδά, πόλεις δεκαέξ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
42Λιβνά, καὶ Ἐθέρ, καὶ Ἀσάν,
43καὶ Ἰεφθά, καὶ Ἀσνά, καὶ Νεσίβ,
44καὶ Κεειλά, καὶ Ἀχζίβ, καὶ Μαρησά, πόλεις ἐννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
45Ἀκκαρών, καὶ αἱ κωμοπόλεις αὐτῆς, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς·
46ἀπὸ τῆς Ἀκκαρών ἕως τῆς θαλάσσης, πᾶσαι αἱ πλησίον τῆς Ἀζώτου, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
47Ἄζωτος, αἱ κωμοπόλεις αὐτῆς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, Γάζα, αἱ κωμοπόλεις αὐτῆς καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς, ἕως τοῦ χειμάρρου τῆς Αἰγύπτου, καὶ ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη τὸ ὅριον.
48Καὶ ἐν τῇ ὀρεινῇ, Σαμείρ, καὶ Ἰαθείρ, καὶ Σωχώ,
49καὶ Δαννά, καὶ Κιριὰθ-σαννά, ἥτις εἶναι ἡ Δεβείρ,
50καὶ Ἀνάβ, καὶ Ἐσθεμώ, καὶ Ἀνείμ,
51καὶ Γεσέν, καὶ Ὡλών, καὶ Γιλώ, πόλεις ἕνδεκα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
52Ἀράβ, καὶ Δουμά, καὶ Ἐσάν,
53καὶ Ἰανούμ, καὶ Βαὶθ-θαπφουά, καὶ Ἀφεκά,
54καὶ Χουματά, καὶ Κιριὰθ-ἀρβά, ἥτις εἶναι ἡ Χεβρών, καὶ Σιώρ, πόλεις ἐννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
55Μαών, Καρμέλ, καὶ Ζίφ, καὶ Ἰουτά,
56καὶ Ἰεζραέλ, καὶ Ἰοκδεάμ, καὶ Ζανωά,
57Ἀκαΐν, Γαβαά, καὶ Θαμνά, πόλεις δέκα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
58Ἀλούλ, Βαὶθ-σούρ, καὶ Γεδώρ,
59καὶ Μααράθ, καὶ Βαὶθ-ἀνώθ, καὶ Ἐλτεκών, πόλεις ἕξ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
60Κιριὰθ-βαάλ, ἥτις εἶναι ἡ Κιριὰθ-ἰαρείμ, καὶ Ῥαββά, πόλεις δύο, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
61Ἐν τῇ ἐρήμῳ, Βαὶθ-ἀραβά, Μιδδίν, καὶ Σεχαχά,
62καὶ Νιβσάν, καὶ ἡ πόλις τοῦ ἅλατος, καὶ Ἔν-γαδδί, πόλεις ἕξ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
63τοὺς δὲ Ἰεβουσαίους, τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἱερουσαλήμ, οἱ υἱοὶ Ἰούδα δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ἐκδιώξωσιν αὐτούς· ἀλλὰ κατοικοῦσιν οἱ Ἰεβουσαῖοι μετὰ τῶν υἱῶν Ἰούδα ἐν τῇ Ἱερουσαλήμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.Σχετικά με το Copyright: