Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 16

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος τῶν υἱῶν Ἰωσήφ ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου πλησίον τῆς Ἱεριχώ, ἕως τῶν ὑδάτων τῆς Ἱεριχὼ κατὰ ἀνατολάς, πρὸς τὴν ἔρημον τὴν ἀναβαίνουσαν ἀπὸ τῆς Ἱεριχὼ διὰ τοῦ ὄρους Βαιθήλ,
2καὶ ἐκτείνεται ἀπὸ Βαιθήλ ἕως Λούζ, καὶ διαβαίνει διὰ τῶν ὁρίων τοῦ Ἀρχὶ-ἀταρώθ,
3καὶ καταβαίνει ἐκ δυσμῶν εἰς τὰ ὅρια τοῦ Ἰαφλαιτί, ἕως τῶν ὁρίων τῆς κάτω Βαὶθ-ρών, καὶ ἕως Γεζέρ, καὶ ἐξέρχεται εἰς τὴν θάλασσαν.
4Καὶ ἔλαβον τὴν κληρονομίαν αὑτῶν οἱ υἱοὶ Ἰωσήφ, ὁ Μανασσῆς καὶ ὁ Ἐφραΐμ.
5Καὶ τὰ ὅρια τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν ἦσαν ταῦτα· τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν πρὸς τὸ ἀνατολικὸν μέρος ἦσαν ἡ Ἀταρὼθ-ἀδάρ, ἕως τῆς ἄνω Βαὶθ-ρών·
6καὶ ἐξετείνοντο τὰ ὅρια πρὸς τὴν θάλασσαν εἰς Μιχμεθὰ κατὰ τὸ βόρειον· καὶ τὰ ὅρια ἔστρεφον κατὰ τὸ ἀνατολικὸν ἕως Ταανὰθ-σηλώ, καὶ ἐκεῖθεν διέβαινον κατὰ ἀνατολὰς εἰς Ἰανωχά·
7καὶ κατέβαινον ἀπὸ Ἰανωχὰ εἰς Ἀταρώθ, καὶ εἰς Νααράθ, καὶ ἤρχοντο εἰς τὴν Ἱεριχώ, καὶ ἐξήρχοντο εἰς τὸν Ἰορδάνην·
8τὰ ὅρια ἐξηκολούθησαν ἀπὸ Θαπφουὰ πρὸς δυσμὰς ἕως τοῦ χειμάρρου Κανά, καὶ εἶχον τὴν διέξοδον αὐτῶν πρὸς τὴν θάλασσαν. Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἐφραΐμ κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν.
9Ἦσαν καὶ πόλεις κεχωρισμέναι διὰ τοὺς υἱοὺς Ἐφραΐμ μεταξὺ τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν Μανασσῆ, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
10Καὶ δὲν ἐξεδίωξαν τοὺς Χαναναίους τοὺς κατοικοῦντας εἰς Γεζέρ· ἀλλ᾿ οἱ Χαναναῖοι κατοικοῦσι μεταξὺ τῶν Ἐφραϊμιτῶν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἔγειναν δοῦλοι ὑποτελεῖς.Σχετικά με το Copyright: