Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 19

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐξῆλθεν ὁ δεύτερος κλῆρος εἰς τὸν Συμεών, εἰς τὴν φυλήν τῶν υἱῶν Συμεὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ ἦτο ἡ κληρονομία αὐτῶν ἐντὸς τῆς κληρονομίας τῶν υἱῶν Ἰούδα.
2Καὶ ἔλαβον εἰς κληρονομίαν αὑτῶν Βήρ-σαβεέ, καὶ Σαβεέ, καὶ Μωλαδά,
3καὶ Ἀσὰρ-σουάλ, καὶ Βαλά, καὶ Ἀσέμ,
4καὶ Ἐλθωλάδ, καὶ Βεθούλ, καὶ Ὁρμά,
5καὶ Σικλάγ, καὶ Βαὶθ-μαρκαβώθ, καὶ Ἁσὰρ-σουσά,
6καὶ Βαὶθ-λεβαώθ, καὶ Σαρουέν, πόλεις δεκατρεῖς, καὶ τὰς κώμας αὐτῶν.
7Ἀείν, Ῥεμμών, καὶ Ἐθέρ, καὶ Ἀσάν, πόλεις τέσσαρας, καὶ τὰς κώμας αὐτῶν·
8καὶ πάσας τὰς κώμας τὰς πέριξ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βαλὰθ-βήρ, ἥτις εἶναι ἡ Ῥαμὰθ κατὰ μεσημβρίαν. Αὕτη εἶναι κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Συμεὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
9Ἐκ τοῦ μεριδίου τῶν υἱῶν Ἰούδα ἐδόθη ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν Συμεών, διότι τὸ μερίδιον τῶν υἱῶν Ἰούδα ἦτο παραπολὺ μεγάλον δι᾿ αὐτούς· ὅθεν οἱ υἱοὶ Συμεὼν ἔλαβον τὴν κληρονομίαν αὑτῶν ἐντὸς τῆς κληρονομίας ἐκείνων.
10Καὶ ἐξῆλθεν ὁ τρίτος κλῆρος εἰς τοὺς υἱοὺς Ζαβουλὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν· καὶ τὸ ὅριον τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἦτο ἕως Σαρείδ·
11καὶ ἀνέβαινε τὸ ὅριον αὐτῶν πρὸς τὴν θάλασσαν καὶ τὴν Μαραλά, καὶ ἤρχετο εἰς τὴν Δαβασαίθ, καὶ ἔφθανε πρὸς τὸν χείμαρρον τὸν κατέναντι Ἰοκνεάμ·
12καὶ ἔστρεφεν ἀπὸ τῆς Σαρείδ, κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου πρὸς τὸ ὅριον τῆς Κισλὼθ-θαβώρ, καὶ ἐξήρχετο εἰς Δαβρὰθ, καὶ ἀνέβαινεν εἰς Ἰαφιά·
13καὶ ἐκεῖθεν ἐξετείνετο πρὸς ἀνατολὰς εἰς Γιθθὰ-ἐφέρ, εἰς Ἰττὰ-κασίν, καὶ ἐξήρχετο εἰς Ῥεμμὼν-μεθωὰρ πρὸς Νεά·
14καὶ περιήρχετο τὸ ὅριον κατὰ τὸ βόρειον εἰς Ἀνναθών, καὶ ἐτελείονεν εἰς τὴν κοιλάδα Ἰεφθαήλ·
15καὶ περιελάμβανε τὴν Καττάθ, καὶ Νααλάλ, καὶ Σιμβρών, καὶ Ἰδαλά, καὶ Βηθλεέμ· πόλεις δώδεκα, καὶ τὰς κώμας αὐτῶν.
16Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῶν υἱῶν Ζαβουλὼν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
17Ἐξῆλθεν ὁ τέταρτος κλῆρος εἰς τὸν Ἰσσάχαρ, εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσσάχαρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
18Καὶ ἦτο τὸ ὅριον αὐτῶν Ἰεζραέλ, καὶ Κεσουλώθ, καὶ Σουνήμ,
19καὶ Ἀφεραΐμ, καὶ Σαιών, καὶ Ἀναχαράθ,
20καὶ Ῥαββίθ, καὶ Κισιών, καὶ Ἀβές,
21καὶ Ῥαιμέθ, καὶ Ἔν-γαννίμ, καὶ Ἔν-ἀδδὰ καὶ Βαὶθ-φασής·
22καὶ ἔφθανε τὸ ὅριον εἰς Θαβώρ, καὶ Σαχασειμά, καὶ Βαὶθ-σεμές, καὶ τὸ ὅριον αὐτῶν ἐτελείονεν εἰς τὸν Ἰορδάνην· πόλεις δεκαέξ, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
23Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰσσάχαρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
24Καὶ ἐξῆλθεν ὁ πέμπτος κλῆρος εἰς τὴν φυλήν τῶν υἱῶν Ἀσήρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
25Καὶ ἦτο τὸ ὅριον αὐτῶν Χελκάθ, καὶ Ἁλεί, καὶ Βετέν, καὶ Ἀχσάφ,
26καὶ Ἀλαμμέλεχ, καὶ Ἀμάδ, καὶ Μισάλ· καὶ ἔφθανεν εἰς Καρμὲλ πρὸς δυσμὰς καὶ εἰς Σιχὼρ-λιβνάθ·
27καὶ ἔστρεφε πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου εἰς τὴν Βαὶθ-δαγών, καὶ ἔφθανεν εἰς Ζαβουλὼν καὶ εἰς τὴν κοιλάδα Ἰεφθαήλ πρὸς τὸ βόρειον τῆς Βαὶθ-ἐμέκ, καὶ Ναϊήλ, καὶ ἐξήρχετο εἰς τὴν Χαβοὺλ κατὰ τὰ ἀριστερά,
28καὶ Χεβρών, καὶ Ῥεώβ, καὶ Ἀμμών, καὶ Κανά, ἕως Σιδῶνος τῆς μεγάλης·
29καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον εἰς τὴν Ῥαμά, καὶ ἕως τῆς ὀχυρᾶς πόλεως Τύρου, καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον εἰς τὴν Ὁσά, καὶ ἐτελείονεν εἰς τὴν θάλασσαν κατὰ τὸ μέρος τοῦ Ἀχζίβ·
30καὶ Ἀμμά, καὶ Ἀφέκ, καὶ Ῥεώβ· πόλεις εἰκοσιδύο, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
31Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἀσήρ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
32Ἐξῆλθεν ὁ ἕκτος κλῆρος εἰς τοὺς υἱοὺς Νεφθαλί, εἰς τοὺς υἱοὺς Νεφθαλὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
33Καὶ ἦτο τὸ ὅριον αὐτῶν ἀπὸ Ἑλέφ, ἀπὸ Ἀλλὸν πλησίον Σαανανείμ, καὶ Ἀδαμί, Νεκέβ, καὶ Ἰαβνήλ, ἕως Λακκούμ, καὶ ἐτελείονεν εἰς τὸν Ἰορδάνην.
34καὶ ἔστρεφε τὸ ὅριον ἀπὸ δυσμῶν εἰς Ἀζνὼθ-θαβώρ, καὶ ἐκεῖθεν ἐξήρχετο εἰς Οὐκκώκ, καὶ ἔφθανεν εἰς Ζαβουλὼν κατὰ μεσημβρίαν, καὶ ἔφθανεν εἰς Ἀσήρ κατὰ δυσμὰς καὶ εἰς Ἰούδα κατὰ ἀνατολὰς ἡλίου ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου.
35Καὶ ἦσαν αἱ τετειχισμέναι πόλεις Σηδδίμ, Σέρ, καὶ Ἁμμάθ, Ῥακκάθ, καὶ Χιννερώθ,
36καὶ Ἀδαμά, καὶ Ῥαμά, καὶ Ἀσώρ,
37καὶ Κέδες, καὶ Ἐδρεΐ, καὶ Ἔν-ἀσώρ,
38καὶ Ἰρών, καὶ Μιγδαλήλ, Ὡρέμ, καὶ Βαὶθ-ἀνάθ, καὶ Βαὶθ-σεμές· πόλεις δεκαεννέα, καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
39Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Νεφθαλὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
40Ἐξῆλθεν ὁ ἕβδομος κλῆρος εἰς τὴν φυλήν τῶν υἱῶν Δὰν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν.
41Καὶ ἦτο τὸ ὅριον τῆς κληρονομίας αὐτῶν Σαραά, καὶ Ἐσθαόλ, καὶ Ἴρ-σεμές,
42καὶ Σαλαβείν, καὶ Αἰαλών, καὶ Ἰεθλά,
43καὶ Αἰλών, καὶ Θαμναθά, καὶ Ἀκκαρών,
44καὶ Ἐλθεκώ, καὶ Γιββεθών, καὶ Βααλάθ,
45καὶ Ἰούδ, καὶ Βανή-βαράκ, καὶ Γὰθ-ριμμών,
46καὶ Μὲ-ἰαρκών, καὶ Ῥακκών, μετὰ τοῦ ὁρίου τοῦ κατέναντι τῆς Ἰόππης.
47Τὸ δὲ ὅριον τῶν υἱῶν Δὰν παρετάθη ὑπ᾿ αὐτῶν· διὰ τοῦτο οἱ υἱοὶ Δὰν ἀνέβησαν νὰ πολεμήσωσι τὴν Λεσὲμ καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν καὶ ἐπάταξαν αὐτήν ἐν στόματι μαχαίρας, καὶ ἐξουσίασαν αὐτήν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ· καὶ νόμασαν αὐτήν Λεσὲμ Δάν, κατὰ τὸ ὄνομα Δὰν τοῦ πατρὸς αὑτῶν.
48Αὕτη εἶναι ἡ κληρονομία τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Δὰν κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν, αἱ πόλεις αὗται καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
49Ἀφοῦ δὲ ἐτελείωσαν μεριζόμενοι τὴν γῆν κατὰ τὰ ὅρια αὐτῆς, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἔδωκαν μεταξὺ αὐτῶν κληρονομίαν εἰς τὸν Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή·
50κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου ἔδωκαν εἰς αὐτὸν τὴν πόλιν, τὴν ὁποίαν ἐζήτησε, τὴν Θαμνὰθ-σαρὰχ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ· καὶ ἔκτισε τὴν πόλιν καὶ κατῴκησεν ἐν αὐτῇ.
51Αὗται εἶναι αἱ κληρονομίαι, τὰς ὁποίας Ἐλεάζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ διεμοίρασαν διὰ κλήρων ἐν Σηλώ, ἐνώπιον τοῦ Κυρίου παρὰ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου. Καὶ ἐτελείωσαν τὸν διαμερισμὸν τῆς γῆς.Σχετικά με το Copyright: