Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 2

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἀπέστειλεν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή ἐκ Σιττεὶμ δύο ἄνδρας νὰ κατασκοπεύσωσι κρυφίως, λέγων, Ὑπάγετε, ἴδετε τὴν γῆν καὶ τὴν Ἱεριχώ. Οἱ δὲ ὑπῆγον καὶ εἰσῆλθον εἰς οἰκίαν γυναικὸς πόρνης, ὀνομαζομένης Ῥαάβ, καὶ κατέλυσαν ἐκεῖ.
2Ἀπήγγειλαν δὲ πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Ἱεριχώ, λέγοντες, Ἰδού, ἦλθον ἐνταῦθα τὴν νύκτα ἄνδρες ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, διὰ νὰ κατασκοπεύσωσι τὴν γῆν.
3Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεύς τῆς Ἱεριχὼ πρὸς τὴν Ῥαάβ, λέγων, Ἐξάγαγε τοὺς ἄνδρας τοὺς εἰσελθόντας πρὸς σέ, οἵτινες εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν σου· διότι ἦλθον νὰ κατασκοπεύσωσι πᾶσαν τὴν γῆν.
4Καὶ λαβοῦσα ἡ γυνή τοὺς δύο ἄνδρας ἔκρυψεν αὐτοὺς καὶ εἶπε, Ναὶ μὲν εἰσῆλθον πρὸς ἐμὲ οἱ ἄνδρες καὶ δὲν ἐξεύρω πόθεν ἦσαν·
5ἐνῷ δὲ ἔμελλε νὰ κλεισθῇ ἡ πύλη, ὅτε ἐσκότασεν, οἱ ἄνδρες ἐξῆλθον· δὲν ἐξεύρω ποῦ ὑπῆγον οἱ ἄνδρες· τρέξατε ταχέως κατόπιν αὐτῶν, διότι θέλετε προφθάσει αὐτούς.
6Αὐτή ὅμως εἶχεν ἀναβιβάσει αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα καὶ σκεπάσει αὐτοὺς μέ λινοκαλάμην, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐστοιβαγμένην ἐπὶ τοῦ δώματος.
7Καὶ οἱ ἄνδρες ἔτρεξαν κατόπιν αὐτῶν διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς πρὸς τὸν Ἰορδάνην, μέχρι τῶν διαβάσεων· καὶ εὐθὺς ἀφοῦ ἀνεχώρησαν οἱ τρέχοντες κατόπιν αὐτῶν, ἐκλείσθη ἡ πύλη.
8Καὶ πρὶν ἐκεῖνοι πλαγιάσωσιν, αὐτή ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τὸ δῶμα.
9Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς ἄνδρας, Γνωρίζω ὅτι ὁ Κύριος ἔδωκεν εἰς ἐσᾶς τὴν γῆν· καὶ ὅτι ὁ τρόμος σας ἐπέπεσεν ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ὅτι πάντες οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἐνεκρώθησαν ἐκ τοῦ φόβου σας·
10ἐπειδή ἠκούσαμεν πῶς ὁ Κύριος ἐξήρανε τὰ ὕδατα τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης ἔμπροσθέν σας, ὅτε ἐξήλθετε ἐξ Αἰγύπτου· καὶ τί ἐκάμετε εἰς τοὺς δύο βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων, τοὺς πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν Σηὼν καὶ εἰς τὸν Ὤγ, τοὺς ὁποίους ἐξωλοθρεύσατε·
11καὶ καθὼς ἠκούσαμεν, διελύθη ἡ καρδία ἡμῶν, καὶ δὲν ἔμεινε πλέον πνοή εἰς οὐδένα ἐκ τοῦ φόβου σας· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σας, αὐτὸς εἶναι Θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω.
12Καὶ τώρα, ὁμόσατέ μοι, παρακαλῶ, εἰς τὸν Κύριον ὅτι, καθὼς ἐγὼ ἔκαμα ἔλεος εἰς ἐσᾶς, θέλετε κάμει καὶ σεῖς ἔλεος εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ πατρὸς μου· καὶ δότε εἰς ἐμὲ σημεῖον πίστεως,
13ὅτι θέλετε φυλάξει τὴν ζωήν εἰς τὸν πατέρα μου καὶ εἰς τὴν μητέρα μου καὶ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς μου καὶ εἰς τὰς ἀδελφὰς μου καὶ πάντα ὅσα ἔχουσι, καὶ θέλετε σώσει τὴν ζωήν ἡμῶν ἐκ τοῦ θανάτου.
14Καὶ ἀπεκρίθησαν πρὸς αὐτήν οἱ ἄνδρες, Ἡ ζωή ἡμῶν εἰς θάνατον ἄς παραδοθῇ ἀντὶ τῆς ἰδικῆς σας, ἄν μόνον δέν φανερώσητε ταύτην τὴν ὑπόθεσιν ἡμῶν, ἐὰν ἡμεῖς, ὅταν ὁ Κύριος παραδώσῃ εἰς ἡμᾶς τὴν γῆν, δὲν δείξωμεν ἔλεος καὶ πίστιν εἰς σέ.
15Τότε κατεβίβασεν αὐτοὺς μὲ σχοινίον διὰ τῆς θυρίδος· διότι ἡ οἰκία αὐτῆς ἦτο ἐν τῷ τείχει τῆς πόλεως καὶ ἐν τῷ τείχει κατῴκει.
16Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἀπέλθετε εἰς τὴν ὀρεινήν, διὰ νὰ μή σᾶς συναντήσωσιν οἱ καταδιώκοντες· καὶ κρύφθητε ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας, ἑωσοῦ ἐπιστρέψωσιν οἱ καταδιώκοντες· καὶ ἔπειτα θέλετε ὑπάγει εἰς τὴν ὁδὸν σας.
17Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν οἱ ἄνδρες, Οὕτω θέλομεν εἶσθαι καθαροὶ ἀπὸ τοῦ ὅρκου σου τούτου, τὸν ὁποῖον ἔκαμες ἡμᾶς νὰ ὁμόσωμεν·
18ἰδού, ὅταν ἡμεῖς εἰσερχώμεθα εἰς τὴν γῆν, θέλεις δέσει τὸ σχοινίον τούτου τοῦ κοκκίνου νήματος εἰς τὴν θυρίδα, ἀπὸ τῆς ὁποίας κατεβίβασας ἡμᾶς· καὶ τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου καὶ τοὺς ἀδελφοὺς σου καὶ πᾶσαν τὴν οἰκογένειαν τοῦ πατρὸς σου, θέλεις συνάξει πρὸς σεαυτήν εἰς τὴν οἰκίαν·
19καὶ πᾶς ὅστις ἐξέλθῃ ἐκ τῆς θύρας τῆς οἰκίας σου, τὸ αἷμα αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἡμεῖς δὲ θέλομεν εἶσθαι καθαροί· ὅστις δὲ μένῃ μετὰ σοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, τὸ αἷμα αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἡμῶν, ἐὰν τις βάλῃ χεῖρα ἐπ᾿ αὐτόν·
20ἀλλ᾿ ἐὰν φανερώσῃς τὴν ὑπόθεσιν ἡμῶν ταύτην, τότε θέλομεν εἶσθαι λελυμένοι ἀπὸ τοῦ ὅρκου σου, τὸν ὁποῖον ἔκαμες ἡμᾶς νὰ ὁμόσωμεν.
21Καὶ εἶπε, Κατὰ τοὺς λόγους σας, οὕτως, ἄς γείνῃ. Καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς, καὶ ἀνεχώρησαν· αὐτή δὲ ἔδεσε τὸ κόκκινον σχοινίον εἰς τὴν θυρίδα.
22Καὶ ἀνεχώρησαν καὶ ἦλθον εἰς τὴν ὀρεινήν καὶ ἔμειναν ἐκεῖ τρεῖς ἡμέρας, ἑωσοῦ ἐπέστρεψαν οἱ καταδιώκοντες· καὶ ἐζήτησαν αὐτοὺς οἱ καταδιώκοντες καθ᾿ ὅλην τὴν ὁδόν, πλήν δέν εὕρηκαν.
23Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ δύο ἄνδρες καὶ κατέβησαν ἐκ τοῦ ὄρους καὶ διέβησαν καὶ ἦλθον πρὸς Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή, καὶ διηγήθησαν πρὸς αὐτὸν πάντα ὅσα συνέβησαν εἰς αὐτούς.
24Καὶ εἶπον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Βεβαίως ὁ Κύριος παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν πᾶσαν τὴν γῆν· καὶ μάλιστα πάντες οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου ἐνεκρώθησαν ἐκ τοῦ φόβου ἡμῶν.Σχετικά με το Copyright: