Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 21

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ προσῆλθον οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πατριῶν τῶν Λευϊτῶν πρὸς Ἐλεάζαρ τὸν ἱερέα καὶ πρὸς Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ναυή καὶ πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν πατριῶν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ,
2καὶ εἶπον πρὸς αὐτοὺς ἐν Σηλὼ ἐν τῇ γῇ Χαναὰν λέγοντες, Ὁ Κύριος προσέταξε διά τοῦ Μωϋσέως νὰ δοθῶσιν εἰς ἡμᾶς πόλεις νὰ κατοικῶμεν, καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν διὰ τὰ κτήνη ἡμῶν.
3Καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τοὺς Λευΐτας ἐκ τῆς κληρονομίας αὑτῶν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὰς πόλεις ταύτας καὶ τά περίχωρα αὐτῶν.
4Καὶ ἐξῆλθεν ὁ κλῆρος εἰς τὰς συγγενείας τῶν Κααθιτῶν· καὶ οἱ υἱοὶ Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως, οἱ ἐκ τῶν Λευϊτῶν, ἔλαβον διὰ κλῆρον ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Συμεών, καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμὶν δεκατρεῖς πόλεις.
5Οἱ δὲ υἱοὶ Καὰθ οἱ ἐπίλοιποι ἔλαβον διὰ κλῆρον ἐκ τῶν συγγενειῶν τῆς φυλῆς Ἐφραΐμ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Δὰν καὶ ἐκ τοῦ ἡμίσεως τῆς φυλῆς Μανασσῆ, δέκα πόλεις.
6Καὶ οἱ υἱοὶ Γηρσὼν ἔλαβον διὰ κλήρου ἐκ τῶν συγγενειῶν τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ἀσήρ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλὶ καὶ ἐκ τοῦ ἡμίσεως τῆς φυλῆς Μανασσῆ ἐν Βασάν, δεκατρεῖς πόλεις.
7Οἱ υἱοὶ Μεραρὶ κατὰ τὰς συγγενείας αὑτῶν ἔλαβον ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβήν καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλών, δώδεκα πόλεις.
8Καὶ ἔδωκαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ διὰ κλήρου εἰς τοὺς Λευΐτας τὰς πόλεις ταύτας καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν, καθὼς ὁ Κύριος προσέταξε διὰ τοῦ Μωϋσέως.
9Καὶ ἔδωκαν ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Ἰούδα καὶ ἐκ τῆς φυλῆς τῶν υἱῶν Συμεὼν τὰς πόλεις ταύτας, αἵτινες ἀναφέρονται ἐνταῦθα κατ᾿ ὄνομα·
10καὶ ἔλαβον αὐτὰς οἱ υἱοὶ τοῦ Ἀαρών, οἱ ἐκ τῶν συγγενειῶν τῶν Κααθιτῶν, οἱ ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Λευΐ· διότι τούτων ἦτο ὁ πρῶτος κλῆρος.
11Καὶ ἔδωκαν εἰς αὐτοὺς τὴν πόλιν τοῦ Ἀρβὰ πατρὸς τοῦ Ἀνάκ, ἥτις εἶναι ἡ Χεβρών, ἐν τῇ ὀρεινῇ τοῦ Ἰούδα, καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς κύκλῳ.
12Τοὺς δὲ ἀγροὺς τῆς πόλεως καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἔδωκαν εἰς Χάλεβ τὸν υἱὸν τοῦ Ἰεφοννή, εἰς ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ.
13Καὶ ἔδωκαν εἰς τοὺς υἱοὺς Ἀαρὼν τοῦ ἱερέως τὴν πόλιν τοῦ καταφυγίου διὰ τὸν φονέα, τὴν Χεβρὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Λιβνὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
14καὶ τὴν Ἰαθεὶρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἐσθεμωὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
15καὶ τὴν Ὡλὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Δεβεὶρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
16καὶ τὴν Ἀεὶν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἰουτὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Βαὶθ-σεμὲς καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις ἐννέα ἐκ τῶν δύο τούτων φυλῶν·
17καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Βενιαμίν, τὴν Γαβαὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Γαβαὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
18τὴν Ἀναθὼθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἀλμὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας.
19Πᾶσαι αἱ πόλεις τῶν υἱῶν τοῦ Ἀαρὼν τῶν ἱερέων, πόλεις δεκατρεῖς καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν.
20Καὶ αἱ συγγένειαι τῶν υἱῶν τοῦ Καὰθ τῶν Λευϊτῶν, τῶν ἐπιλοίπων ἐκ τῶν υἱῶν Καάθ, ἔλαβον τὰς πόλεις τοῦ κλήρου αὐτῶν ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Ἐφραΐμ.
21Καὶ ἔδωκαν εἰς αὐτοὺς τὴν πόλιν τοῦ καταφυγίου διὰ τὸν φονέα, τὴν Συχὲμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, καὶ τὴν Γεζὲρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
22καὶ τὴν Κιβσαεὶμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Βαὶθ-ρὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας·
23καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Δάν, τὴν Ἐλθεκὼ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Γιββεθὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
24τὴν Αἰαλὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Γὰθ-ριμμὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας·
25καὶ ἐκ τοῦ ἡμίσεως τῆς φυλῆς τοῦ Μανασσῆ, τὴν Θαανὰχ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Γὰθ-ριμμὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις δύο.
26Πᾶσαι αἱ πόλεις ἦσαν δέκα, καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν, διὰ τὰς συγγενείας τῶν ἐπιλοίπων υἱῶν τοῦ Καάθ.
27Εἰς δὲ τοὺς υἱοὺς Γηρσών, ἐκ τῶν συγγενειῶν τῶν Λευϊτῶν, ἔδωκαν ἐκ τοῦ ἄλλου ἡμίσεως τῆς φυλῆς Μανασσῆ, τὴν πόλιν τοῦ καταφυγίου διὰ τὸν φονέα, τὴν Γωλὰν ἐν Βασὰν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Βεεσθερὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις δύο·
28καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰσσάχαρ, τὴν Κισιὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Δαβρὰθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
29τὴν Ἰαρμούθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Ἔν-γαννὶμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας·
30καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ἀσήρ, τὴν Μισαὰλ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Ἀβδὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
31τὴν Χελκὰθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ῥεὼβ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας·
32καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλί, τὴν πόλιν τοῦ καταφυγίου διὰ τὸν φονέα, τὴν Κέδες ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἁμμὼθ-δὼρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Καρθὰν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τρεῖς.
33Πᾶσαι αἱ πόλεις τῶν Γηρσωνιτῶν, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, ἦσαν πόλεις δεκατρεῖς καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν.
34Εἰς δὲ τὰς συγγενείας τῶν υἱῶν Μεραρί, τῶν ἐπιλοίπων ἐκ τῶν Λευϊτῶν, ἔδωκαν ἐκ τῆς φυλῆς Ζαβουλών, τὴν Ἰοκνεὰμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Καρθὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
35τὴν Διμνὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Νααλὼλ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας·
36καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Ῥουβήν ἔδωκαν τὴν Βοσὸρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Ἰααζὰ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
37τὴν Κεδημὼθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Μηφαὰθ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πόλεις τέσσαρας·
38καὶ ἐκ τῆς φυλῆς Γὰδ ἔδωκαν τὴν πόλιν τοῦ καταφυγίου διὰ τὸν φονέα, τὴν Ῥαμὼθ ἐν Γαλαὰδ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, καὶ τὴν Μαχαναΐμ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς,
39τὴν Ἑσεβὼν καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς, τὴν Ἰαζήρ καὶ τὰ περίχωρα αὐτῆς· πᾶσαι αἱ πόλεις τέσσαρες.
40πᾶσαι αἱ πόλεις αἱ δοθεῖσαι διὰ κλήρων εἰς τοὺς υἱοὺς Μεραρί, κατὰ τὰς συγγενείας αὐτῶν, τοὺς ὑπολοίπους ἐκ τῶν συγγενειῶν τῶν Λευϊτῶν, ἦσαν πόλεις δώδεκα.
41Πᾶσαι αἱ πόλεις τῶν Λευϊτῶν, αἱ μεταξὺ τῆς ἰδιοκτησίας τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἦσαν τεσσαράκοντα ὀκτὼ πόλεις καὶ τὰ περίχωρα αὐτῶν.
42Αἱ πόλεις αὗται ἦσαν ἑκάστη μετὰ τῶν περιχώρων αὑτῶν κύκλῳ· οὕτως ἦσαν πᾶσαι αἱ πόλεις αὗται.
43Καὶ ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς τὸν Ἰσραήλ πᾶσαν τὴν γῆν, τὴν ὁποίαν ὥμοσε νὰ δώσῃ πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν· καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ.
44Καὶ ἔδωκεν ὁ Κύριος εἰς αὐτοὺς ἀνάπαυσιν πανταχόθεν, κατὰ πάντα ὅσα ὥμοσε πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν· καὶ οὐδεὶς ἐκ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν ἠδυνήθη νὰ σταθῇ κατὰ πρόσωπον αὐτῶν· πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν παρέδωκεν ὁ Κύριος εἰς τὴν χεῖρα αὐτῶν.
45Δὲν διέπεσεν οὐδὲ εἷς ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν λόγων, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος ἐλάλησε πρὸς τὸν οἶκον Ἰσραήλ· πάντες ἐξετελέσθησαν.Σχετικά με το Copyright: