Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 24

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ συνήθροισεν ὁ Ἰησοῦς πάσας τὰς φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ ἐν Συχέμ, καὶ συνεκάλεσε τοὺς πρεσβυτέρους τοῦ Ἰσραήλ καὶ τοὺς ἀρχηγοὺς αὐτῶν καὶ τοὺς κριτὰς αὐτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν· καὶ παρεστάθησαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.
2Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν, Οὕτω λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ· πέραν τοῦ ποταμοῦ κατῴκησαν ἀπ᾿ ἀρχῆς οἱ πατέρες σας, Θάρρα ὁ πατήρ τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ὁ πατήρ τοῦ Ναχώρ, καὶ ἐλάτρευσαν ἄλλους θεούς.
3Καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα σας τὸν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ὡδήγησα αὐτὸν διὰ πάσης τῆς γῆς Χαναάν, καὶ ἐπλήθυνα τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ ἔδωκα τὸν Ἰσαὰκ εἰς αὐτόν.
4Καὶ εἰς τὸν Ἰσαὰκ ἔδωκα τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἡσαῦ· καὶ ἔδωκα εἰς τὸν Ἡσαῦ τὸ ὄρος Σηείρ, διὰ νὰ κληρονομήσῃ αὐτό· ὁ δὲ Ἰακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς τὴν Αἴγυπτον.
5Καὶ ἀπέστειλα τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Ἀαρών, καὶ ἐπάταξα τὴν Αἴγυπτον διὰ πληγῶν, τὰς ὁποίας ἔκαμον ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγον ὑμᾶς.
6Καὶ ἀφοῦ ἐξήγαγον τοὺς πατέρας ὑμῶν ἐξ Αἰγύπτου, ἤλθετε εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ὑμῶν μὲ ἁμάξας καὶ ἵππους εἰς τὴν θάλασσαν τὴν Ἐρυθράν·
7καὶ ἐβόησαν πρὸς Κύριον καὶ αὐτὸς ἔθεσε σκότος ἀναμέσον ὑμῶν καὶ τῶν Αἰγυπτίων, καὶ ἐπήγαγεν ἐπ᾿ αὐτοὺς τὴν θάλασσαν καὶ ἐκάλυψεν αὐτούς, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν εἶδον τί ἔκαμον ἐν τῇ Αἰγύπτῳ· καὶ κατῳκήσατε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πολλάς.
8Καὶ σᾶς ἔφερα εἰς τὴν γῆν τῶν Ἀμορραίων, τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ Ἰορδάνου, καὶ σᾶς ἐπολέμησαν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σας, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν, καὶ ἐξωλόθρευσα αὐτοὺς ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας.
9Καὶ ἐσηκώθη Βαλὰκ ὁ υἱὸς τοῦ Σεπφώρ, βασιλεὺς τοῦ Μωάβ, καὶ ἐπολέμησε πρὸς τὸν Ἰσραήλ· καὶ ἀποστείλας προσεκάλεσε τὸν Βαλαὰμ υἱὸν τοῦ Βεὼρ διὰ νὰ σᾶς καταρασθῇ·
10ἀλλ᾿ ἐγὼ δὲν ἠθέλησα νὰ ἀκούσω τὸν Βαλαάμ· μάλιστα δὲ καὶ σᾶς εὐλόγησε, καὶ σᾶς ἠλευθέρωσα ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ.
11Καὶ διέβητε τὸν Ἰορδάνην καὶ ἤλθετε εἰς Ἱεριχώ· καὶ σᾶς ἐπολέμησαν οἱ ἄνδρες τῆς Ἱεριχώ, οἱ Ἀμορραῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι καὶ οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Γεργεσαῖοι, οἱ Εὐαῖοι καὶ οἱ Ἰεβουσαῖοι· καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς τὰς χεῖράς σας.
12Καὶ ἐξαπέστειλα ἔμπροσθέν σας τὰς σφήκας, καὶ ἐξεδίωξαν αὐτοὺς ἀπ᾿ ἔμπροσθέν σας, τοὺς δύο βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων· οὐχὶ διὰ τῆς μαχαίρας σου οὐδὲ διὰ τοῦ τόξου σου.
13Καὶ ἔδωκα εἰς ἐσᾶς γῆν, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν ἐκοπιάσατε, καὶ πόλεις τὰς ὁποίας δὲν ἐκτίσατε, καὶ κατῳκήσατε ἐν αὐταῖς· καὶ τρώγετε ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, τοὺς ὁποίους δὲν ἐφυτεύσατε.
14Τώρα λοιπὸν φοβήθητε τὸν Κύριον καὶ λατρεύσατε αὐτὸν ἐν ἀκεραιότητι καὶ ἀληθείᾳ· καὶ ἀποβάλετε τοὺς θεούς, τοὺς ὁποίους ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες σας πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε τὸν Κύριον.
15Ἀλλ᾿ ἐὰν δὲν ἀρέσκῃ εἰς ἐσᾶς νὰ λατρεύητε τὸν Κύριον, ἐκλέξατε σήμερον ποῖον θέλετε νὰ λατρεύητε· ἤ τοὺς θεούς, τοὺς ὁποίους ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες σας πέραν τοῦ ποταμοῦ, ἤ τοὺς θεοὺς τῶν Ἀμορραίων, εἰς τῶν ὁποίων τὴν γῆν κατοικεῖτε· ἐγὼ ὅμως καὶ ὁ οἶκός μου θέλομεν λατρεύει τὸν Κύριον.
16Καὶ ἀπεκρίθη ὁ λαὸς λέγων, Μή γένοιτο νὰ ἀφήσωμεν τὸν Κύριον, διὰ νὰ λατρεύσωμεν ἄλλους θεούς·
17διότι Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς ἀνεβίβασεν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας, καὶ αὐτὸς ἔκαμεν ἐνώπιον ἡμῶν ἐκεῖνα τὰ σημεῖα τὰ μεγάλα, καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶς καθ᾿ ὅλην τὴν ὁδὸν τὴν ὁποίαν διωδεύσαμεν, καὶ μεταξὺ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τῶν ὁποίων διέβημεν·
18καὶ ἐξεδίωξεν ὁ Κύριος ἀπ᾿ ἔμπροσθεν ἡμῶν πάντας τοὺς λαοὺς καὶ τοὺς Ἀμορραίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ γῇ· καὶ ἡμεῖς θέλομεν λατρεύει τὸν Κύριον· διότι αὐτὸς εἶναι Θεὸς ἡμῶν.
19Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν, Δὲν θέλετε δυνηθῆ νὰ λατρεύητε τὸν Κύριον· διότι αὐτὸς εἶναι Θεὸς ἅγιος· εἶναι Θεὸς ζηλωτής· δὲν θέλει συγχωρήσει τὰς ἀνομίας σας καὶ τὰς ἁμαρτίας σας·
20διότι θέλετε ἐγκαταλείψει τὸν Κύριον καὶ λατρεύσει ξένους Θεούς· τότε στραφεὶς θέλει σᾶς κακώσει καὶ θέλει σᾶς ἐξολοθρεύσει, ἀφοῦ σᾶς ἀγαθοποίησε.
21Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς εἰς τὸν Ἰησοῦν, Οὐχί· ἀλλὰ τὸν Κύριον θέλομεν λατρεύει.
22Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν, Σεῖς εἶσθε μάρτυρες εἰς ἑαυτοὺς ὅτι σεῖς ἐξελέξατε εἰς ἑαυτοὺς τὸν Κύριον, διὰ νὰ λατρεύητε αὐτόν. Καὶ ἐκεῖνοι εἶπον, Μάρτυρες.
23Τώρα λοιπὸν ἀποβάλετε τοὺς ξένους θεούς, τοὺς ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν, καὶ κλίνατε τὴν καρδίαν ὑμῶν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ.
24Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν θέλομεν λατρεύει καὶ εἰς τὴν φωνήν αὐτοῦ θέλομεν ὑπακούει.
25Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰησοῦς διαθήκην πρὸς τὸν λαὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔθεσεν εἰς αὐτοὺς νόμον καὶ κρίσιν ἐν Συχέμ.
26Καὶ ἔγραψεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ· καὶ λαβὼν λίθον μέγαν, ἔστησεν αὐτὸν ἐκεῖ ὑπὸ τὴν δρῦν, τὴν πλησίον τοῦ ἁγιαστηρίου τοῦ Κυρίου.
27Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν, Ἰδού, ὁ λίθος οὗτος θέλει εἶσθαι εἰς ὑμᾶς εἰς μαρτύριον, διότι αὐτὸς ἤκουσε πάντας τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου τοὺς ὁποίους ἐλάλησε πρὸς ἡμᾶς· θέλει εἶσθαι λοιπὸν εἰς μαρτύριον εἰς ἐσᾶς, διὰ νὰ μή ἀρνηθῆτε τὸν Θεὸν σας.
28Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς τὸν λαόν, ἕκαστον εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ.
29Καὶ μετὰ τὰ πράγματα ταῦτα, ἐτελεύτησεν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς τοῦ Ναυή, ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, ἡλικίας ἑκατὸν δέκα ἐτῶν.
30Καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν Φαμνὰθ-σαράχ, ἥτις εἶναι ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, πρὸς βορρᾶν τοῦ ὄρους Γαάς.
31Καὶ ἐλάτρευσεν ὁ Ἰσραήλ τὸν Κύριον πάσας τὰς ἡμέρας τοῦ Ἰησοῦ καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῶν πρεσβυτέρων, οἵτινες ἐπέζησαν μετὰ τὸν Ἰησοῦν καὶ οἵτινες ἐγνώρισαν πάντα τὰ ἔργα τοῦ Κυρίου, ὅσα ἔκαμεν ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ.
32Τὰ δὲ ὀστᾶ τοῦ Ἰωσήφ, τὰ ὁποῖα ἀνεβίβασαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐξ Αἰγύπτου, ἔθαψαν ἐν Συχέμ, ἐν τῇ μερίδι τοῦ ἀγροῦ τὴν ὁποίαν ἠγόρασεν ὁ Ἰακὼβ παρὰ τῶν υἱῶν τοῦ Ἐμμώρ, πατρὸς τοῦ Συχέμ, δι᾿ ἑκατὸν ἀργύρια, καὶ ἔγεινε κληρονομία τῶν υἱῶν Ἰωσήφ.
33Καὶ ἐτελεύτησεν Ἐλεάζαρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀαρών, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ λόφῳ τοῦ Φινεὲς τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅστις ἐδόθη εἰς αὐτὸν ἐκ τῷ ὄρει Ἐφραΐμ.Σχετικά με το Copyright: