Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἀφοῦ πᾶς ὁ λαὸς ἐτελείωσε διαβαίνων τὸν Ἰορδάνην, εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, λέγων,
2Λάβετε εἰς ἑαυτοὺς δώδεκα ἄνδρας ἐκ τοῦ λαοῦ, ἀνὰ ἕνα ἄνδρα κατὰ φυλήν,
3καὶ πρόσταξον αὐτούς, λέγων, Λάβετε ἐντεῦθεν ἐκ μέσου τοῦ Ἰορδάνου, ἐκ τοῦ τόπου ὅπου τῶν ἱερέων οἱ πόδες ἐστάθησαν στερεοί, δώδεκα λίθους· καὶ θέλετε μετακομίσει αὐτοὺς μεθ᾿ ἑαυτῶν, καὶ θέλετε θέσει αὐτοὺς ἐν τῷ τόπῳ ὅπου στρατοπεδεύσητε ταύτην τὴν νύκτα.
4Τότε ὁ Ἰησοῦς προσεκάλεσε τοὺς δώδεκα ἄνδρας, τοὺς ὁποίους εἶχε διορίσει ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ἀνὰ ἕνα ἄνδρα κατὰ φυλήν·
5καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, Διάβητε ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σας ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ σηκώσατε ἕκαστος ἀπὸ σᾶς ἕνα λίθον ἐπὶ τοὺς ὤμους αὑτοῦ, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
6διὰ νὰ ἦναι τοῦτο σημεῖον μεταξὺ σας· ὥστε ὅταν ἐρωτῶσιν οἱ υἱοὶ σας εἰς τὸ μέλλον λέγοντες, Τί δηλοῦσιν εἰς ἐσᾶς οἱ λίθοι οὗτοι;
7τότε θέλετε ἀποκριθῆ πρὸς αὐτούς, Ὅτι ἐκόπησαν τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ἀπ᾿ ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου· ὅτε διέβαινε τὸν Ἰορδάνην, τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ἐκόπησαν· καὶ οἱ λίθοι οὗτοι θέλουσιν εἶσθαι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ εἰς μνημόσυνον ἕως αἰῶνος.
8Καὶ ἔκαμον οὕτως οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καθὼς προσέταξεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔλαβον δώδεκα λίθους ἐκ μέσου τοῦ Ἰορδάνου, καθὼς εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ μετεκόμισαν αὐτοὺς μεθ᾿ ἑαυτῶν εἰς τὸν τόπον ὅπου κατέλυσαν καὶ ἔθεσαν αὐτοὺς ἐκεῖ.
9Καὶ ἄλλους δώδεκα λίθους ἔστησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἰορδάνου, ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐστάθησαν οἱ πόδες τῶν ἱερέων, τῶν βασταζόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης· καὶ ἐκεῖ εἶναι μέχρι τῆς σήμερον.
10Οἱ δὲ ἱερεῖς οἱ βαστάζοντες τὴν κιβωτὸν ἵσταντο ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἰορδάνου, ἑωσοῦ ἐτελέσθησαν πάντα ὅσα ὁ Κύριος προσέταξεν εἰς τὸν Ἰησοῦν νὰ εἴπῃ πρὸς τὸν λαόν, κατὰ πάντα ὅσα ὁ Μωϋσῆς προσέταξεν εἰς τὸν Ἰησοῦν· καὶ ἔσπευσεν ὁ λαὸς καὶ διέβη.
11Καὶ ἀφοῦ πᾶς ὁ λαὸς ἐτελείωσε διαβαίνων, διέβη καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ Κυρίου καὶ οἱ ἱερεῖς ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ.
12Καὶ οἱ υἱοὶ Ῥουβήν καὶ οἱ υἱοὶ Γὰδ καὶ τὸ ἥμισυ τῆς φυλῆς Μανασσῆ διέβησαν ὡπλισμένοι ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καθὼς εἶπε πρὸς αὐτοὺς ὁ Μωϋσῆς.
13Ἕως τεσσαράκοντα χιλιάδες ἔνοπλοι διέβησαν ἔμπροσθεν τοῦ Κυρίου εἰς πόλεμον, πρὸς τὰς πεδιάδας τῆς Ἱεριχώ.
14Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμεγάλυνεν ὁ Κύριος τὸν Ἰησοῦν ἐνώπιον παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτόν, καθὼς ἐφοβοῦντο τὸν Μωϋσῆν, πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.
15Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν λέγων,
16Πρόσταξον τοὺς ἱερεῖς τοὺς βαστάζοντας τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου, νὰ ἀναβῶσιν ἐκ τοῦ Ἰορδάνου.
17Καὶ προσέταξεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ἱερεῖς λέγων, Ἀνάβητε ἐκ τοῦ Ἰορδάνου.
18Καὶ ἀφοῦ οἱ ἱερεῖς οἱ βαστάζοντες τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου ἀνέβησαν ἐκ μέσου τοῦ Ἰορδάνου, καὶ τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν τῶν ἱερέων ἐπάτησαν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς, τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ἐπιστρέψαντα εἰς τὸν τόπον αὑτῶν ἐπλημμύρησαν πάσας τὰς ὄχθας αὐτοῦ, καθὼς πρότερον.
19Καὶ ἀνέβη ὁ λαὸς ἐκ τοῦ Ἰορδάνου τὴν δεκάτην τοῦ πρώτου μηνὸς καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Γαλγάλοις πρὸς τὸ ἀνατολικὸν μέρος τῆς Ἱεριχώ.
20Καὶ τοὺς δώδεκα ἐκείνους λίθους, τοὺς ὁποίους ἔλαβον ἐκ τοῦ Ἰορδάνου, ἔστησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν Γαλγάλοις.
21Καὶ εἶπε πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, λέγων, Ὅταν εἰς τὸ μέλλον ἐρωτῶσιν οἱ υἱοὶ σας τοὺς πατέρας αὑτῶν, λέγοντες, Τί δηλοῦσιν οἱ λίθοι οὗτοι;
22τότε θέλετε ἀναγγείλει πρὸς τοὺς υἱοὺς σας, λέγοντες, Διὰ ξηρᾶς διέβη ὁ Ἰσραήλ τὸν Ἰορδάνην τοῦτον·
23διότι ἀπεξήρανε Κύριος ὁ Θεὸς σας τὰ ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ἔμπροσθέν σας, ἑωσοῦ διέβητε, καθὼς ἔκαμε Κύριος ὁ Θεὸς σας εἰς τὴν Ἐρυθρὰν θάλασσαν, τὴν ὁποίαν ἀπεξήρανεν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἑωσοῦ διέβημεν·
24διὰ νὰ γνωρίσωσι πάντες οἱ λαοὶ τῆς γῆς τὴν χεῖρα τοῦ Κυρίου, ὅτι εἶναι κραταιά· διὰ νὰ φοβῆσθε Κύριον τὸν Θεὸν σας πάντοτε.Σχετικά με το Copyright: