Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 8

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Μή φοβηθῇς μηδὲ δειλιάσῃς· λάβε μετὰ σοῦ πάντας τοὺς πολεμικούς ἄνδρας, καὶ σηκωθεὶς ἀνάβα εἰς Γαί· ἰδού, ἐγὼ παρέδωκα εἰς τὴν χεῖρά σου τὸν βασιλέα τῆς Γαὶ καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν αὐτοῦ·
2καὶ θέλεις κάμει εἰς τὴν Γαὶ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς, καθὼς ἔκαμες εἰς τὴν Ἱεριχὼ καὶ εἰς τὸν βασιλέα αὐτῆς· μόνον τὰ λάφυρα αὐτῆς καὶ τὰ κτήνη αὐτῆς θέλετε λαφυραγωγήσει εἰς ἑαυτούς· στῆσον ἐνέδραν κατὰ τῆς πόλεως ὄπισθεν αὐτῆς.
3Καὶ ἐσηκώθη ὁ Ἰησοῦς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστής, διὰ νὰ ἀναβῶσιν εἰς τὴν Γαί· καὶ ἐξέλεξεν ὁ Ἰησοῦς τριάκοντα χιλιάδας ἄνδρας δυνατούς ἐν ἰσχύϊ καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς διὰ νυκτός,
4καὶ προσέταξεν εἰς αὐτοὺς λέγων, Ἰδού, σεῖς θέλετε ἐνεδρεύει κατὰ τῆς πόλεως ὄπισθεν αὐτῆς· μή ἀπομακρυνθῆτε πολὺ ἀπὸ τῆς πόλεως, καὶ νὰ ἦσθε πάντες ἕτοιμοι·
5ἐγὼ δὲ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ᾿ ἐμοῦ θέλομεν πλησιάσει εἰς τὴν πόλιν· καὶ ὅταν ἐξέλθωσιν ἐναντίον ἡμῶν, καθὼς πρότερον, τότε ἡμεῖς θέλομεν φύγει ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν·
6καὶ θέλουσιν ἐξέλθει κατόπιν ἡμῶν, ἑωσοῦ ἀπομακρύνωμεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς πόλεως, διότι θέλουσιν εἰπεῖ, Αὐτοὶ φεύγουσιν ἀπ᾿ ἔμπροσθεν ἡμῶν, καθὼς πρότερον· καὶ ἡμεῖς θέλομεν φύγει ἀπ᾿ ἔμπροσθεν αὐτῶν·
7τότε σεῖς σηκωθέντες ἐκ τῆς ἐνέδρας, θέλετε κυριεύσει τὴν πόλιν· διότι Κύριος ὁ Θεὸς σας θέλει παραδώσει αὐτήν εἰς τὴν χεῖρά σας·
8καὶ ἀφοῦ κυριεύσητε τὴν πόλιν, θέλετε καύσει τὴν πόλιν ἐν πυρί· κατὰ τὴν προσταγήν τοῦ Κυρίου θέλετε κάμει· ἰδού, προσέταξα εἰς ἐσᾶς.
9Ὁ Ἰησοῦς λοιπὸν ἐξαπέστειλεν αὐτούς, καὶ ὑπῆγον εἰς ἐνέδραν καὶ ἐκάθισαν μεταξὺ Βαιθήλ καὶ Γαί, πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος τῆς Γαί· ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔμεινε τὴν νύκτα ἐκείνην ἐν τῷ μέσῳ τοῦ λαοῦ.
10Καὶ ἐξεγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς τὸ πρωΐ, ἐπεσκέφθη τὸν λαόν, καὶ ἀνέβη αὐτὸς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ Ἰσραήλ, ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ πρὸς Γαί.
11Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ πολεμιστής, ὁ μετ᾿ αὐτοῦ, ἀνέβη καὶ ἐπλησίασε καὶ ἦλθε κατέναντι τῆς πόλεως καὶ ἐστρατοπέδευσε κατὰ τὸ βόρειον μέρος τῆς Γαί· ἦτο δὲ κοιλὰς μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς Γαὶ.
12Καὶ λαβὼν ἕως πέντε χιλιάδας ἀνδρῶν, ἐκάθισεν αὐτοὺς εἰς ἐνέδραν μεταξὺ Βαιθήλ καὶ Γαί, πρὸς τὸ δυτικὸν μέρος τῆς πόλεως.
13Καὶ ἀφοῦ διέταξαν τὸν λαόν, ἅπαν τὸ στράτευμα τὸ πρὸς βορρᾶν τῆς πόλεως καὶ τὴν ἐνέδραν αὐτοῦ πρὸς δυσμὰς τῆς πόλεως, ὑπῆγεν ὁ Ἰησοῦς ἐκείνην τὴν νύκτα εἰς τὸ μέσον τῆς κοιλάδος.
14Καὶ ὡς εἶδεν ὁ βασιλεὺς τῆς Γαί, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως, ἔσπευσαν καὶ ἐξηγέρθησαν πρωΐ καὶ ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τοῦ Ἰσραήλ πρὸς μάχην, εἰς ὡρισμένην ὥραν, ἐπὶ τὴν πεδιάδα· πλήν αὐτὸς δὲν ἤξευρεν ὅτι ἦτο ἔνεδρα κατ᾿ αὐτοῦ ὄπισθεν τῆς πόλεως.
15Καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ προσεποιήθησαν ὅτι κατετροπώθησαν ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔφευγον διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς ἐρήμου.
16Καὶ συνεκαλέσθησαν πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἐν Γαί, διὰ νὰ καταδιώξωσιν αὐτούς· καὶ κατεδίωξαν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τῆς πόλεως.
17Καὶ δὲν ἀπέμεινεν ἄνθρωπος ἐν Γαὶ καὶ ἐν Βαιθήλ, ὅστις δὲν ἐξῆλθε κατόπιν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἀφῆκαν ἀνοικτήν τὴν πόλιν, καὶ κατεδίωκον τὸν Ἰσραήλ.
18Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἔκτεινον τὴν λόγχην, τὴν ἐν τῇ χειρὶ σου, πρὸς τὴν Γαί· διότι θέλω παραδώσει αὐτήν εἰς τὴν χεῖρά σου. Καὶ ἐξέτεινεν ὁ Ἰησοῦς τὴν λόγχην, τὴν ἐν τῇ χειρὶ αὑτοῦ, πρὸς τὴν πόλιν.
19Καὶ ἡ ἐνέδρα ἐσηκώθη μετὰ σπουδῆς ἀπὸ τῆς θέσεως αὑτῆς, καὶ ὥρμησαν εὐθὺς ὅτε ἐξέτεινε τὴν χεῖρα αὑτοῦ· καὶ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ ἐκυρίευσαν αὐτήν, καὶ σπεύσαντες ἔκαυσαν τὴν πόλιν ἐκ πυρί.
20Καὶ ὅτε περιέβλεψαν εἰς τὰ ὀπίσω αὑτῶν οἱ ἄνδρες τῆς Γαί, εἶδον, καὶ ἰδού, ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς τῆς πόλεως πρὸς τὸν οὐρανόν, καὶ δὲν ἠδύναντο νὰ φύγωσιν ἐδὼ καὶ ἐκεῖ· ἐπειδή ὁ λαὸς ὁ φεύγων πρὸς τὴν ἔρημον ἐστράφησαν ὀπίσω ἐναντίον τῶν καταδιωκόντων.
21Ὁ δὲ Ἰησοῦς καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ, ἰδόντες ὅτι ἡ ἐνέδρα εἶχε κυριεύσει τὴν πόλιν καὶ ὅτι ἀνέβαινεν ὁ καπνὸς τῆς πόλεως, ἐστράφησαν ὀπίσω καὶ ἐπάταξαν τοὺς ἄνδρας τῆς Γαί.
22Καὶ οἱ ἄλλοι ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως ἐναντίον αὐτῶν, ὥστε ἦσαν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ Ἰσραήλ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν· καὶ ἐπάταξαν αὐτούς, ὥστε δὲν ἀφῆκαν οὐδένα ἐξ αὐτῶν μείναντα ἤ διαφυγόντα.
23Τὸν δὲ βασιλέα τῆς Γαὶ συνέλαβον ζῶντα καὶ ἔφεραν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
24Καὶ ἀφοῦ ὁ Ἰσραήλ ἐτελείωσε φονεύων πάντας τοὺς κατοίκους τῆς Γαὶ ἐν τῇ πεδιάδι ἐκ τῇ ἐρήμῳ, ὅπου κατεδίωκον αὐτούς, καὶ ἔπεσον πάντες ἐν στόματι μαχαίρας, ἑωσοῦ ἐξωλοθρεύθησαν, ἐπέστρεψε πᾶς ὁ Ἰσραήλ εἰς τὴν Γαὶ καὶ ἐπάταξαν αὐτήν ἐν στόματι μαχαίρας.
25Καὶ πάντες οἱ πεσόντες ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες, ἦσαν δώδεκα χιλιάδες, πάντες οἱ ἄνθρωποι τῆς Γαί.
26Καὶ δὲν ἔσυρεν ὁ Ἰησοῦς ὀπίσω τὴν χεῖρα αὑτοῦ, τὴν ὁποίαν ἐξέτεινε μὲ τὴν λόγχην, ἑωσοῦ ἐξωλόθρευσε πάντας τοὺς κατοίκους τῆς Γαί.
27Μόνον τὰ κτήνη καὶ τὰ λάφυρα τῆς πόλεως ἐκείνης ἐλαφυραγώγησεν ὁ Ἰσραήλ εἰς ἑαυτόν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τὸν ὁποῖον προσέταξεν εἰς τὸν Ἰησοῦν.
28Καὶ κατέκαυσεν ὁ Ἰησοῦς τὴν Γαί, καὶ κατέστησεν αὐτήν σωρὸν παντοτεινὸν ἀοίκητον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
29Τὸν δὲ βασιλέα τῆς Γαὶ ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου ἕως ἑσπέρας· καὶ ὡς ἔδυσεν ὁ ἥλιος, προσέταξεν ὁ Ἰησοῦς καὶ κατεβίβασαν τὸ πτῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔρριψαν αὐτὸ εἰς τὴν εἴσοδον τῆς πύλης τῆς πόλεως, καὶ ὕψωσαν ἐπ᾿ αὐτοῦ σωρὸν λίθων μέγαν, ὅστις μένει ἕως τῆς σήμερον.
30Τότε ᾠκοδόμησεν ὁ Ἰησοῦς θυσιαστήριον εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ ἐπὶ τὸ ὄρος Ἐβάλ,
31καθὼς ὁ Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου προσέταξε τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, κατὰ τὸ γεγραμμένον ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ Μωϋσέως, θυσιαστήριον ἐκ λίθων ὁλοκλήρων, ἐπὶ τῶν ὁποίων σίδηρος δὲν ἐπεβλήθη· καὶ προσέφεραν ἐπ᾿ αὐτὸ ὁλοκαύτωματα πρὸς τὸν Κύριον καὶ ἐθυσίασαν εἰρηνικὰς προσφοράς.
32Καὶ ἔγραψεν ἐκεῖ ἐπὶ τοὺς λίθους τὸ ἀντίγραφον τοῦ νόμου τοῦ Μωϋσέως, τὸν ὁποῖον εἶχε γράψει ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
33Καὶ πᾶς ὁ Ἰσραήλ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ οἱ κριταὶ αὐτῶν ἐστάθησαν ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν τῆς κιβωτοῦ ἀπέναντι τῶν ἱερέων τῶν Λευϊτῶν, τῶν βασταζόντων τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ ξένος καὶ ὁ αὐτόχθων· τὸ ἥμισυ αὐτῶν πρὸς τὸ ὄρος Γαριζὶν καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν πρὸς τὸ ὄρος Ἐβάλ· καθὼς πρότερον προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς ὁ δοῦλος τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ εὐλογήσωσι τὸν λαὸν τοῦ Ἰσραήλ.
34Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνέγνωσε πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου, τὰς εὐλογίας καὶ τὰς κατάρας, κατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου.
35Δὲν ἦτο λόγος ἐκ πάντων ὅσα προσέταξεν ὁ Μωϋσῆς, τὸν ὁποῖον ὁ Ἰησοῦς δὲν ἀνέγνωσεν ἐνώπιον πάσης τῆς συναγωγῆς τοῦ Ἰσραήλ, μετὰ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν παιδίων καὶ τῶν ξένων τῶν παρευρισκομένων μεταξὺ αὐτῶν.Σχετικά με το Copyright: