Μοιραστείτε

 

Ιησούς του Ναυή 9

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ὅτε ἤκουσαν πάντες οἱ βασιλεῖς, οἱ ἐντεῦθεν τοῦ Ἰορδάνου, οἱ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ οἱ ἐν τῇ πεδινῇ καὶ οἱ ἐν πᾶσι τοῖς παραλίοις τῆς θαλάσσης τῆς μεγάλης, ἕως κατέναντι τοῦ Λιβάνου, οἱ Χετταῖοι καὶ οἱ Ἀμορραῖοι, οἱ Χαναναῖοι, οἱ Φερεζαῖοι, οἱ Εὐαῖοι καὶ οἱ Ἰεβουσαῖοι,
2συνήχθησαν πάντες ὁμοῦ, διὰ νὰ πολεμήσωσι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὸν Ἰσραήλ.
3Οἱ δὲ κάτοικοι τῆς Γαβαὼν ἤκουσαν ὅ, τι ἔκαμεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Ἱεριχὼ καὶ εἰς τὴν Γαί,
4καὶ ἔπραξαν καὶ οὗτοι μετὰ πανουργίας, καὶ ὑπῆγον καὶ ἡτοιμάσθησαν μὲ ἐφόδια, καὶ ἔλαβον σάκκους παλαιοὺς ἐπὶ τῶν ὄνων αὑτῶν καὶ ἀσκοὺς οἴνου παλαιοὺς καὶ κατεσχισμένους καὶ δεδεμένους,
5καὶ εἰς τοὺς πόδας αὑτῶν ὑποδήματα παλαιὰ καὶ ἐμβαλωμένα, καὶ ἱμάτια παλαιὰ ἐφ᾿ ἑαυτῶν· καὶ ὅλος ὁ ἄρτος τοῦ ἐφοδιασμοῦ αὐτῶν ἦτο ξηρὸς καὶ κατατεθρυμμένος.
6Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ στρατόπεδον εἰς Γάλγαλα, καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τοὺς ἄνδρας τοῦ Ἰσραήλ, Ἀπό γῆς μακρᾶς ἤλθομεν· τώρα λοιπὸν κάμετε συνθήκην πρὸς ἡμᾶς.
7Καὶ εἶπον οἱ ἄνδρες τοῦ Ἰσραήλ πρὸς τοὺς Εὐαίους τούτους, Σεῖς κατοικεῖτε ἴσως ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, καὶ πῶς θέλομεν κάμει συνθήκην πρὸς ἐσᾶς;
8Οἱ δὲ εἶπον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Δοῦλοί σου εἴμεθα. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, Ποῖοι εἶσθε; καὶ πόθεν ἔρχεσθε;
9Καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, Ἀπὸ πολὺ μακρᾶς γῆς ἦλθον οἱ δοῦλοί σου διὰ τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου· διότι ἠκούσαμεν τὴν φήμην αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα ἔκαμεν ἐν Αἰγύπτῳ,
10καὶ πάντα ὅσα ἔκαμεν εἰς τοὺς δύο βασιλεῖς τῶν Ἀμορραίων, τοὺς πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν Σηὼν βασιλέα τῆς Ἑσεβών, καὶ εἰς τὸν Ὤγ βασιλέα τῆς Βασάν, τὸν ἐν Ἀσταρώθ·
11διὰ τοῦτο εἶπον πρὸς ἡμᾶς οἱ πρεσβύτεροι ἡμῶν καὶ πάντες οἱ κάτοικοι τῆς γῆς ἡμῶν, λέγοντες, Λάβετε εἰς ἑαυτοὺς ἐφόδια διὰ τὴν ὁδόν, καὶ ὑπάγετε εἰς συνάντησιν αὐτῶν καὶ εἴπατε πρὸς αὐτούς, Δοῦλοί σας εἴμεθα· τώρα λοιπὸν κάμετε συνθήκην πρὸς ἡμᾶς·
12τὸν ἄρτον ἡμῶν τοῦτον ζεστὸν ἐλάβομεν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἡμῶν, καθ᾿ ἥν ἡμέραν ἐξήλθομεν διὰ νὰ ἔλθωμεν πρὸς ἐσᾶς· καὶ τώρα, ἰδού, εἶναι ξηρὸς καὶ κατατεθρυμμένος·
13καὶ οὗτοι οἱ ἀσκοὶ τοῦ οἴνου, τοὺς ὁποίους ἐγεμίσαμεν νέους, καὶ ἰδού, εἶναι κατεσχισμένοι· καὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν ταῦτα καὶ τὰ ὑποδήματα ἡμῶν ἐπαλαιώθησαν διὰ τὴν πολὺ μακρὰν ὁδόν.
14Καὶ ἐδέχθησαν τοὺς ἄνδρας ἐξ αἰτίας τῶν ἐφοδίων αὐτῶν, καὶ δὲν ἠρώτησαν τὸν Κύριον.
15Καὶ ἔκαμεν ὁ Ἰησοῦς εἰρήνην πρὸς αὐτοὺς καὶ ἔκαμε συνθήκην πρὸς αὐτούς, νὰ φυλάξῃ τὴν ζωήν αὐτῶν· καὶ οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς ὥμοσαν πρὸς αὐτούς.
16Καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας, ἀφοῦ ἔκαμον συνθήκην πρὸς αὐτούς, ἤκουσαν ὅτι ἦσαν γείτονες αὐτῶν καὶ κατῴκουν μεταξὺ αὐτῶν.
17Καὶ σηκωθέντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ὑπῆγον εἰς τὰς πόλεις αὐτῶν τὴν τρίτην ἡμέραν· αἱ δὲ πόλεις αὐτῶν ἦσαν Γαβαὼν καὶ Χεφειρὰ καὶ Βηρὼθ καὶ Κιριὰθ-ἰαρείμ.
18Καὶ δὲν ἐπάταξαν αὐτοὺς οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, διότι οἱ ἄρχοντες τῆς συναγωγῆς εἶχον ὁμόσει πρὸς αὐτοὺς τὸν Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ ἐγόγγυζε πᾶσα ἡ συναγωγή κατὰ τῶν ἀρχόντων.
19Πάντες ὅμως οἱ ἄρχοντες εἶπον πρὸς πᾶσαν τὴν συναγωγήν, Ἡμεῖς ὡμόσαμεν πρὸς αὐτοὺς τὸν Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ· τώρα λοιπὸν δὲν δυνάμεθα νὰ ἐγγίσωμεν αὐτούς·
20τοῦτο θέλομεν κάμει εἰς αὐτούς· θέλομεν φυλάξει τὴν ζωήν αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἦναι ὀργή Θεοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, διὰ τὸν ὅρκον τὸν ὁποῖον ὡμόσαμεν πρὸς αὐτούς.
21Καὶ οἱ ἄρχοντες εἶπον πρὸς αὐτούς, Ἄς ζῶσι· πλήν ἄς ἦναι ξυλοκόποι καὶ ὑδροφόροι εἰς πᾶσαν συναγωγήν· καθὼς οἱ ἄρχοντες ὑπεσχέθησαν πρὸς αὐτούς.
22Καὶ συνεκάλεσεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, λέγων, Διὰ τί ἠπατήσατε ἡμᾶς λέγοντες, πολὺ μακρὰν εἴμεθα ἀπὸ σᾶς, ἐνῷ σεῖς κατοικεῖτε μεταξὺ ἡμῶν;
23τώρα λοιπὸν ἐπικατάρατοι εἶσθε, καὶ δὲν θέλει λείψει ἀπὸ σᾶς δοῦλος καὶ ξυλοκόπος καὶ ὑδροφόρος εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ μου.
24Καὶ ἀπεκρίθησαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν λέγοντες, Ἐπειδή οἱ δοῦλοί σου ἔμαθον μετὰ πληροφορίας ὅσα Κύριος ὁ Θεὸς σου διέταξεν εἰς τὸν δοῦλον αὑτοῦ Μωϋσῆν, νὰ δώσῃ εἰς ἐσᾶς πᾶσαν τὴν γῆν καὶ νὰ ἐξολοθρεύσῃ ἔμπροσθέν σας πάντας τοὺς κατοίκους τῆς γῆς, διὰ τοῦτο ἐφοβήθημεν ἀπὸ σᾶς σφόδρα διὰ τὴν ζωήν ἡμῶν καὶ ἐκάμομεν τὸ πρᾶγμα τοῦτο·
25καὶ τώρα, ἰδού, εἰς τὰς χεῖράς σου εἴμεθα· ὅ, τι σοὶ φανῇ καλὸν καὶ ἀρεστὸν νὰ κάμῃς εἰς ἡμᾶς, κάμε.
26Καὶ ἔκαμεν οὕτως εἰς αὐτούς, καὶ ἠλευθέρωσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χειρὸς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ δὲν ἐφόνευσαν αὐτούς.
27Καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἔκαμεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς ξυλοκόπους καὶ ὑδροφόρους μέχρι τοῦδε, εἰς τὴν συναγωγήν καὶ εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Κυρίου, εἰς τὸν τόπον ὅντινα ἐκλέξῃ.Σχετικά με το Copyright: