Μοιραστείτε

 

Ιωήλ 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Διότι, ἰδού, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐπιστρέψω τοὺς αἰχμαλώτους τοῦ Ἰούδα καὶ τῆς Ἱερουσαλήμ,
2θέλω συνάξει ἔτι πάντα τὰ ἔθνη καὶ θέλω καταβιβάσει αὐτὰ εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰωσαφάτ, καὶ θέλω κριθῆ μετ᾿ αὐτῶν ἐκεῖ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ μου καὶ τῆς κληρονομίας μου Ἰσραήλ, τὸν ὁποῖον διέσπειραν μεταξὺ τῶν ἐθνῶν καὶ διεμοιράσθησαν τὴν γῆν μου·
3καὶ ἔρριψαν κλήρους διὰ τὸν λαὸν μου· καὶ ἔδωκαν παιδίον διὰ πόρνην καὶ ἐπώλουν κοράσιον διὰ οἶνον καὶ ἔπινον.
4Καὶ ἔτι τί ἔχετε σεῖς νὰ κάμητε μετ᾿ ἐμοῦ, Τύρε καὶ Σιδὼν καὶ πάντα τὰ ὅρια τῆς Παλαιστίνης; θέλετε μοὶ ἀνταποδώσει ἀνταπόδομα; ἐὰν σεῖς ἀνταποδώσητε εἰς ἐμέ, χωρὶς ἀργοπορίας ταχέως θέλω ἐπιστρέψει τὸ ἀνταπόδομά σας ἐπὶ τὴν κεφαλήν σας.
5Διότι ἐλάβετε τὸ ἀργύριόν μου καὶ τὸ χρυσίον μου, καὶ τὰ ἐκλεκτὰ μου ἀγαθὰ ἐφέρετε εἰς τοὺς ναοὺς σας.
6Τοὺς δὲ υἱοὺς Ἰούδα καὶ τοὺς υἱοὺς Ἱερουσαλήμ ἐπωλήσατε εἰς τοὺς υἱοὺς τῶν Ἑλλήνων, διὰ νὰ ἀπομακρύνητε αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
7Ἰδού, ἐγὼ θέλω ἐγείρει αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ τόπου ὅπου ἐπωλήσατε αὐτούς, καὶ θέλω ἐπιστρέψει τὸ ἀνταπόδομά σας ἐπὶ τὴν κεφαλήν σας.
8Καὶ θέλω πωλήσει τοὺς υἱοὺς σας καὶ τὰς θυγατέρας σας εἰς τὴν χεῖρα τῶν υἱῶν Ἰούδα, καὶ θέλουσι πωλήσει αὐτοὺς εἰς τοὺς Σαβαίους, εἰς ἔθνος μακρὰν ἀπέχον· διότι ὁ Κύριος ἐλάλησε.
9Κηρύξατε τοῦτο ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ἁγιάσατε πόλεμον, διεγείρατε τοὺς μαχητάς, ἄς πλησιάσωσιν, ἄς ἀναβαίνωσι πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου·
10σφυρηλατήσατε τὰ ὑνία σας εἰς ῥομφαίας καὶ τὰ δρέπανά σας εἰς λόγχας· ὁ ἀδύνατος ἄς λέγῃ, Ἐγὼ εἶμαι δυνατός·
11Συναθροίσθητε καὶ ἔλθετε κυκλόθεν, πάντα τὰ ἔθνη, καὶ συνάχθητε ὁμοῦ· ἐκεῖ θέλει καταστρέψει ὁ Κύριος τοὺς ἰσχυροὺς σου.
12Ἄς ἐγερθῶσι καὶ ἄς ἀναβῶσι τὰ ἔθνη εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Ἰωσαφάτ· διότι ἐκεῖ θέλω καθήσει διὰ νὰ κρίνω πάντα τὰ ἔθνη τὰ κυκλόθεν.
13Βάλετε δρέπανον, διότι ὁ θερισμὸς εἶναι ὤριμος· ἔλθετε, κατάβητε· διότι ὁ ληνὸς εἶναι πλήρης, τὰ ὑπολήνια ὑπερεκχειλίζουσιν· ἐπειδή ἡ κακία αὐτῶν εἶναι μεγάλη.
14Πλήθη, πλήθη εἰς τὴν κοιλάδα τῆς δίκης· διότι ἐγγὺς εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου εἰς τὴν κοιλάδα τῆς δίκης.
15Ὁ ἥλιος καὶ σελήνη θέλουσι συσκοτάσει καὶ οἱ ἀστέρες θέλουσι σύρει ὀπίσω τὸ φέγγος αὑτῶν.
16Ὁ δὲ Κύριος θέλει βρυχήσει ἐκ Σιὼν καὶ ἐκπέμψει τὴν φωνήν αὑτοῦ ἐξ Ἱερουσαλήμ· καὶ οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ θέλουσι σεισθῆ· ἀλλ᾿ ὁ Κύριος θέλει εἶσθαι τὸ καταφύγιον τοῦ λαοῦ αὑτοῦ καὶ ἡ ἰσχὺς τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
17Οὕτω θέλετε γνωρίσει ὅτι ἐγὼ εἶμαι Κύριος ὁ Θεὸς σας, ὁ κατοικῶν ἐν Σιών, τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ μου· τότε ἡ Ἱερουσαλήμ θέλει εἶσθαι ἁγία καὶ ἀλλογενεῖς δὲν θέλουσι διέλθει δι᾿ αὐτῆς πλέον.
18Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τὰ ὄρη θέλουσι σταλάξει γλεῦκος καὶ οἱ λόφοι θέλουσι ῥέει γάλα καὶ πάντες οἱ ῥύακες τοῦ Ἰούδα θέλουσι ῥέει ὕδατα καὶ πηγή θέλει ἐξέλθει ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου καὶ θέλει ποτίζει τὴν φάραγγα τοῦ Σιττείμ.
19Ἡ Αἴγυπτος θέλει εἶσθαι ἠρημωμένη καὶ ὁ Ἐδὼμ θέλει εἶσθαι ἔρημος ἄβατος διὰ τὰς εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰούδα ἀδικίας, διότι ἔχυσαν αἷμα ἀθῷον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν.
20Ἡ δὲ Ἰουδαία θέλει κατοικεῖσθαι εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ εἰς γενεὰς γενεῶν.
21Καὶ θέλω καθαρίσει τὸ αἷμα αὐτῶν, τὸ ὁποῖον δὲν ἐκαθάρισα· διότι ὁ Κύριος κατοικεῖ ἐν Σιών.Σχετικά με το Copyright: