Μοιραστείτε

 

Ιώβ 18

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἀπεκρίθη Βιλδὰδ ὁ Σαυχίτης καὶ εἶπεν·
2Ἕως πότε δὲν θέλετε τελειώσει τοὺς λόγους; προσέξατε, καὶ ἔπειτα θέλομεν λαλήσει.
3Διὰ τί λογιζόμεθα ὡς τετράποδα, καὶ ἐξαχρειούμεθα ἔμπροσθέν σας;
4Ὦ διασπαράττων τὴν ψυχήν σου ἐν τῷ θυμῷ σου, διὰ σὲ ἡ γῆ θέλει ἐγκαταλειφθῆ; καὶ ὁ βράχος θέλει μετακινηθῆ ἀπὸ τοῦ τόπου αὑτοῦ;
5Βεβαίως τὸ φῶς τῶν ἀσεβῶν θέλει σβεσθῆ, καὶ ὁ σπινθήρ τοῦ πυρὸς αὐτῶν δὲν θέλει ἀναλάμψει·
6τὸ φῶς θέλει εἶσθαι σκότος ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, καὶ ὁ λύχνος αὐτοῦ ἄνωθεν αὐτοῦ θέλει σβεσθῆ·
7τὰ βήματα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ θέλουσι συσταλθῆ, καὶ ἡ βουλή αὐτοῦ θέλει κατακρημνίσει αὐτόν.
8Διότι μὲ τοὺς ἑαυτοῦ πόδας ἐρρίφθη εἰς δίκτυον, καὶ περιπατεῖ ἐπὶ βρόχων.
9Παγὶς θέλει συλλάβει αὐτὸν ἀπὸ τῆς πτέρνας· ὁ κλέπτης θέλει ὑπερισχύσει κατ᾿ αὐτοῦ.
10Ἡ παγὶς αὐτοῦ εἶναι κεκρυμμένη ἐν τῇ γῇ, καὶ ἡ ἐνέδρα αὐτοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ.
11Τρόμοι θέλουσι φοβίζει αὐτὸν κυκλόθεν, καὶ θέλουσι καταδιώκει αὐτὸν κατὰ πόδας.
12Ἡ δύναμις αὐτοῦ θέλει λιμοκτονήσει, καὶ ὄλεθρος θέλει εἶσθαι ἕτοιμος εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ.
13Πρωτότοκος θάνατος θέλει καταφάγει τὸ κάλλος τοῦ δέρματος αὐτοῦ· τὸ κάλλος αὐτοῦ θέλει καταφάγει.
14Τὸ θάρρος αὐτοῦ θέλει ἐκριζωθῆ ἀπὸ τῆς σκηνῆς αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς θέλει συρθῆ πρὸς τὸν βασιλέα τῶν τρόμων.
15Οὗτοι θέλουσι κατοικήσει ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, ἥτις δὲν εἶναι πλέον αὐτοῦ· θεῖον θέλει διασπαρῆ ἐπὶ τὴν κατοικίαν αὐτοῦ.
16Ὑποκάτωθεν αἱ ῥίζαι αὐτοῦ θέλουσι ξηρανθῆ, καὶ ἐπάνωθεν θέλει κοπῆ ὁ κλάδος αὐτοῦ.
17Τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ θέλει ἐξαλειφθῆ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ δὲν θέλει ὑπάρχει πλέον τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν ταῖς πλατείαις.
18Θέλει ἐξωσθῆ ἀπὸ τοῦ φωτὸς εἰς τὸ σκότος, καὶ θέλει ἐκβληθῆ ἀπὸ τοῦ κόσμου.
19Δὲν θέλει ἔχει οὔτε υἱὸν οὔτε ἔγγονον μεταξὺ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ, οὐδὲ ὑπόλοιπον ἐν ταῖς κατοικίαις αὑτοῦ.
20Οἱ μεταγενέστεροι θέλουσιν ἐκπλαγῆ διὰ τὴν ἡμέραν αὐτοῦ, καθὼς οἱ προγενέστεροι ἔλαβον φρίκην.
21Βεβαίως τοιαῦται εἶναι αἱ κατοικίαι τοῦ ἀσεβοῦς, καὶ οὗτος ὁ τόπος τοῦ μή γνωρίζοντος τὸν Θεόν.Σχετικά με το Copyright: