Μοιραστείτε

 

Ιώβ 23

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Ἰὼβ καὶ εἶπε·
2Καὶ τὴν σήμερον τὸ παράπονόν μου εἶναι πικρόν· ἡ πληγή μου εἶναι βαρυτέρα τοῦ στεναγμοῦ μου.
3Εἴθε νὰ ἤξευρον ποῦ νὰ εὕρω αὐτόν· ἤθελον ὑπάγει ἕως τοῦ θρόνου αὐτοῦ·
4ἤθελον ἐκθέσει κρίσιν ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἤθελον ἐμπλήσει τὸ στόμα μου ἀποδείξεων·
5ἤθελον γνωρίσει τοὺς λόγους τοὺς ὁποίους ἤθελε μοὶ ἀποκριθῆ, καὶ ἤθελον νοήσει τί ἤθελε μοὶ εἰπεῖ.
6Μή ἐν πλήθει δυνάμεως θέλει διαμάχεσθαι μετ᾿ ἐμοῦ; οὐχί· ἀλλ᾿ ἤθελε βάλει εἰς ἐμὲ προσοχήν.
7Τότε ἠδύνατο ὁ δίκαιος νὰ διαλεχθῇ μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἤθελον ἐλευθερωθῆ διαπαντὸς ἀπὸ τοῦ κριτοῦ μου.
8Ἰδού, ὑπάγω ἐμπρός, ἀλλὰ δὲν εἶναι· καὶ ὀπίσω, ἀλλὰ δὲν βλέπω αὐτόν·
9εἰς τὰ ἀριστερά, ὅταν ἐργάζηται, ἀλλὰ δὲν δύναμαι νὰ ἴδω αὐτόν. Κρύπτεται εἰς τὰ δεξιά, καὶ δὲν βλέπω αὐτόν.
10Γνωρίζει ὅμως τὴν ὁδὸν μου· μὲ ἐδοκίμασε· θέλω ἐξέλθει ὡς χρυσίον.
11Ὁ ποῦς μου ἐνέμεινεν εἰς τὰ βήματα αὐτοῦ· ἐφύλαξα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ δὲν ἐξέκλινα·
12τὴν ἐντολήν τῶν χειλέων αὐτοῦ, καὶ δὲν πισθοδρόμησα· διετήρησα τοὺς λόγους τοῦ στόματος αὐτοῦ, μᾶλλον παρὰ τὴν ἀναγκαίαν μου τροφήν.
13Διότι αὐτὸς εἶναι ἐν μιᾷ βουλῇ· καὶ τίς δύναται νὰ ἀποστρέψῃ αὐτόν; καὶ ὅ, τι ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή αὐτοῦ, κάμνει.
14Διότι ἐκτελεῖ τὸ ὁρισθὲν εἰς ἐμέ· καὶ πολλὰ τοιαῦτα εἶναι μετ᾿ αὐτοῦ.
15Διὰ τοῦτο καταπλήττομαι ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ· συλλογίζομαι καὶ φρίττω ἀπ᾿ αὐτοῦ·
16διότι ὁ Θεὸς ἐμαλάκωσε τὴν καρδίαν μου, καὶ ὁ Παντοδύναμος μὲ κατέπληξεν·
17ἐπειδή δὲν ἀπεκόπην πρὸ τοῦ σκότους, καὶ δὲν ἔκρυψε τὸν γνόφον ἀπὸ τοῦ προσώπου μου.Σχετικά με το Copyright: