Μοιραστείτε

 

Ιώβ 38

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε ἀπεκρίθη ὁ Κύριος πρὸς τὸν Ἰὼβ ἐκ τοῦ ἀνεμοστροβίλου καὶ εἶπε·
2Τίς οὗτος, ὅστις σκοτίζει τὴν βουλήν μου διὰ λόγων ἀσυνέτων;
3Ζῶσον ἤδη τὴν ὀσφὺν σου ὡς ἀνήρ· διότι θέλω σὲ ἐρωτήσει, καὶ φανέρωσόν μοι.
4Ποῦ ἦσο ὅτε ἐθεμελίονον τὴν γῆν; ἀπάγγειλον, ἐὰν ἔχῃς σύνεσιν.
5Τίς ἔθεσε τὰ μέτρα αὐτῆς, ἐάν ἐξεύρῃς; ἤ τίς ἥπλωσε στάθμην ἐπ᾿ αὐτήν;
6Ἐπὶ τίνος εἶναι ἐστηριγμένα τὰ θεμέλια αὐτῆς; ἤ τίς ἔθεσε τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον αὐτῆς,
7ὅτε τὰ ἄστρα τῆς αὐγῆς ἔψαλλον ὁμοῦ καὶ πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἠλάλαζον;
8ἤ τίς συνέκλεισε τὴν θάλασσαν μὲ θύρας, ὅτε ἐξορμῶσα ἐξῆλθεν ἐκ μήτρας;
9ὅτε περιέβαλον αὐτήν μὲ νεφέλην καὶ μὲ ὀμίχλην ἐσπαργάνωσα αὐτήν,
10καὶ περιώρισα αὐτήν διὰ προστάγματός μου, καὶ ἔβαλον μοχλοὺς καὶ πύλας,
11καὶ εἶπα, Ἕως αὐτοῦ θέλεις ἔρχεσθαι καὶ δὲν θέλεις ὑπερβῆ· καὶ ἐδὼ θέλει συντρίβεσθαι ἡ ὑπερηφανία τῶν κυμάτων σου;
12Προσέταξας σὺ τὴν πρωΐαν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν σου; ἔδειξας εἰς τὴν αὐγήν τὸν τόπον αὐτῆς,
13διὰ νὰ πιάσῃ τὰ ἔσχατα τῆς γῆς, ὥστε οἱ κακοῦργοι νὰ ἐκτιναχθῶσιν ἀπ᾿ αὐτῆς;
14Αὐτή μεταμορφοῦται ὡς πηλὸς σφραγιζόμενος· καὶ τὰ πάντα παρουσιάζονται ὡς στολή.
15Καὶ τὸ φῶς τῶν ἀσεβῶν ἀφαιρεῖται ἀπ᾿ αὐτῶν, ὁ δὲ βραχίων τῶν ὑπερηφάνων συντρίβεται.
16Εἰσῆλθες ἕως τῶν πηγῶν τῆς θαλάσσης; ἤ περιεπάτησας εἰς ἐξιχνίασιν τῆς ἀβύσσου;
17Ἠνοίχθησαν εἰς σὲ τοῦ θανάτου αἱ πύλαι; ἤ εἶδες τὰς θύρας τῆς σκιᾶς τοῦ θανάτου;
18Ἐγνώρισας τὸ πλάτος τῆς γῆς; ἀπάγγειλον, ἐὰν ἐνόησας πάντα ταῦτα.
19Ποῦ εἶναι ἡ ὁδὸς τῆς κατοικίας τοῦ φωτὸς; καὶ τοῦ σκότους, ποῦ εἶναι ὁ τόπος αὐτοῦ,
20διὰ νὰ συλλάβῃς αὐτὸ εἰς τὸ ὅριον αὐτοῦ καὶ νὰ γνωρίσῃς τὰς τρίβους τῆς οἰκίας αὐτοῦ;
21Γνωρίζεις αὐτό, διότι τότε ἐγεννήθης; ἤ διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν σου εἶναι πολύς;
22Εἰσῆλθες εἰς τοὺς θησαυροὺς τῆς χιόνος; ἤ εἶδες τοὺς θησαυροὺς τῆς χαλάζης,
23τοὺς ὁποίους φυλάττω διὰ τὸν καιρὸν τῆς θλίψεως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς μάχης καὶ τοῦ πολέμου;
24Διὰ τίνος ὁδοῦ διαδίδεται τὸ φῶς, ἤ ὁ ἀνατολικὸς ἄνεμος διαχέεται ἐπὶ τὴν γῆν;
25Τίς ἤνοιξε ῥύακας διὰ τὰς ῥαγδαίας βροχὰς, ἤ δρόμον διὰ τὴν ἀστραπήν τῆς βροντῆς,
26διὰ νὰ φέρῃ βροχήν ἐπὶ γῆν ἀκατοίκητον, εἰς ἔρημον, ὅπου ἄνθρωπος δὲν ὑπάρχει,
27διὰ νὰ χορτάσῃ τὴν ἄβατον καὶ ἀκατοίκητον, καὶ νὰ ἀναβλαστήσῃ τὸν βλαστὸν τῆς χλόης;
28Ἔχει πατέρα ἡ βροχή; ἤ τίς ἐγέννησε τὰς σταγόνας τῆς δρόσου;
29Ἀπὸ μήτρας τίνος ἐξέρχεται ὁ πάγος; καὶ τὴν πάχνην τοῦ οὐρανοῦ, τίς ἐγέννησε;
30Τὰ ὕδατα σκληρύνονται ὡς λίθος, καὶ τὸ πρόσωπον τῆς ἀβύσσου πηγνύεται.
31Δύνασαι νὰ δεσμεύσῃς τὰς γλυκείας ἐπιρροὰς τῆς Πλειάδος ἤ νὰ λύσῃς τὰ δεσμὰ τοῦ Ὠρίωνος;
32Δύνασαι νὰ ἐκβάλῃς τὰ Ζώδια εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν; ἤ δύνασαι νὰ ὁδηγήσῃς τὸν Ἀρκτοῦρον μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ;
33Γνωρίζεις τοὺς νόμους τοῦ οὐρανοῦ; δύνασαι νὰ διατάξῃς τὰς ἐπιρροὰς αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν;
34Δύνασαι νὰ ὑψώσῃς τὴν φωνήν σου εἰς τὰ νέφη, διὰ νὰ σὲ σκεπάσῃ ἀφθονία ὑδάτων;
35Δύνασαι νὰ ἀποστείλης ἀστραπάς, ὥστε νὰ ἐξέλθωσι καὶ νὰ εἴπωσι πρὸς σέ, Ἰδού, ἡμεῖς;
36Τίς ἔβαλε σοφίαν ἐντὸς τοῦ ἀνθρώπου; ἤ τίς ἔδωκε σύνεσιν εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ;
37Τίς δύναται νὰ ἀριθμήσῃ τὰ νέφη διὰ σοφίας; ἤ τίς δύναται νὰ κενόνῃ τὰ δοχεῖα τοῦ οὐρανοῦ,
38διὰ νὰ χωνευθῇ τὸ χῶμα εἰς σύμπηξιν καὶ οἱ βῶλοι νὰ συγκολλῶνται;
39Θέλεις κυνηγήσει θήραμα διὰ τὸν λέοντα; ἤ χορτάσει τὴν ὄρεξιν τῶν σκύμνων,
40ὅταν κοίτωνται ἐν τοῖς σπηλαίοις καὶ κάθηνται εἰς τοὺς κρυπτῆρας διὰ νὰ ἐνεδρεύωσι;
41Τίς ἑτοιμάζει εἰς τὸν κόρακα τὴν τροφήν αὐτοῦ, ὅταν οἱ νεοσσοὶ αὐτοῦ κράζωσι πρὸς τὸν Θεόν, περιπλανώμενοι δι᾿ ἔλλειψιν τροφῆς;Σχετικά με το Copyright: