Μοιραστείτε

 

Κολοσσαείς 4

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Φίλος,  King James(Αγγλικά),  Westcott-Hort (κριτικό κείμενο),  Βυζαντινό Κείμενο  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Οἱ κύριοι, ἀποδίδετε εἰς τοὺς δούλους σας τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἴσον, ἐξεύροντες ὅτι καὶ σεῖς ἔχετε Κύριον ἐν οὐρανοῖς.
2Ἐμμένετε εἰς τὴν προσευχήν, ἀγρυπνοῦντες εἰς αὐτήν μετὰ εὐχαριστίας,
3προσευχόμενοι ἐνταυτῷ καὶ περὶ ἡμῶν, νὰ ἀνοίξῃ εἰς ἡμᾶς ὁ Θεὸς θύραν τοῦ λόγου, διὰ νὰ λαλήσωμεν τὸ μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, διὰ τὸ ὁποῖον καὶ εἶμαι δεδεμένος,
4διὰ νὰ φανερώσω αὐτὸ καθὼς πρέπει νὰ λαλήσω.
5Περιπατεῖτε ἐν φρονήσει πρὸς τοὺς ἔξω, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν.
6Ὁ λόγος σας ἄς ἦναι πάντοτε μὲ χάριν, ἠρτυμένος μὲ ἅλας, διὰ νὰ ἐξεύρητε πῶς πρέπει νὰ ἀποκρίνησθε πρὸς ἕνα ἕκαστον.
7Τὰ κατ᾿ ἐμὲ πάντα θέλει σᾶς φανερώσει ὁ Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ σύνδουλος ἐν Κυρίῳ,
8τὸν ὁποῖον ἔπεμψα πρὸς ἐσᾶς δι᾿ αὐτὸ τοῦτο, διὰ νὰ μάθῃ τὴν κατάστασίν σας καὶ νὰ παρηγορήσῃ τὰς καρδίας σας,
9μετὰ τοῦ Ὀνησίμου τοῦ πιστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ, ὅστις εἶναι ἀπὸ σᾶς· θέλουσι σᾶς φανερώσει πάντα τὰ ἐδώ.
10Σᾶς ἀσπάζεται Ἀρίσταρχος ὁ συναιχμάλωτός μου καὶ Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς τοῦ Βαρνάβα, περὶ τοῦ ὁποίου ἐλάβετε παραγγελίας· ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ἐσᾶς, ὑποδέχθητε αὐτόν,
11καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Ἰοῦστος, οἵτινες εἶναι ἐκ τῆς περιτομῆς, οὗτοι μόνοι εἶναι συνεργοὶ μου εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οἵτινες ἔγειναν εἰς ἐμὲ παρηγορία.
12Σᾶς ἀσπάζεται ὁ Ἐπαφρᾶς, ὅστις εἶναι ἀπὸ σᾶς, ὁ δοῦλος τοῦ Χριστοῦ, πάντοτε ἀγωνιζόμενος διὰ σᾶς ἐν ταῖς προσευχαῖς, διὰ νὰ σταθῆτε τέλειοι καὶ πλήρεις εἰς πᾶν θέλημα τοῦ Θεοῦ·
13διότι μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι ἔχει ζῆλον πολὺν διὰ σᾶς καὶ τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ καὶ τοὺς ἐν Ἱεραπόλει.
14Σᾶς ἀσπάζεται Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς καὶ ὁ Δημᾶς.
15Ἀσπάσθητε τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ τὸν Νυμφᾶν καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτοῦ ἐκκλησίαν·
16καὶ ἀφοῦ ἀναγνωσθῇ μεταξὺ σας ἡ ἐπιστολή, κάμετε νὰ ἀναγνωσθῇ καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῶν Λαοδικέων, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας νὰ ἀναγνώσητε καὶ σεῖς.
17Καὶ εἴπατε πρὸς τὸν Ἄρχιππον· Πρόσεχε εἰς τὴν διακονίαν, τὴν ὁποίαν παρέλαβες ἐν Κυρίῳ, διὰ νὰ ἐκπληροῖς αὐτήν.
18Ὁ ἀσπασμὸς ἐγράφη μὲ τὴν χεῖρα ἐμοῦ τοῦ Παύλου. Ἐνθυμεῖσθε τὰ δεσμὰ μου. Ἡ χάρις εἴη μεθ᾿ ὑμῶν· ἀμήν.Σχετικά με το Copyright: