Μοιραστείτε

 

Κριταί 10

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἐσηκώθη μετὰ τὸν Ἀβιμέλεχ διὰ νὰ σώσῃ τὸν Ἰσραήλ Θωλὰ ὁ υἱὸς τοῦ Φουά, υἱοῦ τοῦ Δωδώ, ἀνήρ τοῦ Ἰσσάχαρ· καὶ αὐτὸς κατῴκει ἐν Σαμὶρ ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ.
2Καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ εἰκοσιτρία ἔτη· καὶ ἀπέθανε, καὶ ἐτάφη ἐν Σαμὶρ.
3Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἐσηκώθη Ἰαεὶρ ὁ Γαλααδίτης καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ εἰκοσιδύο ἔτη.
4Εἶχε δὲ τριάκοντα υἱούς, οἵτινες ἐπέβαινον εἰς τριάκοντα πωλάρια καὶ εἶχον τριάκοντα πόλεις, καλουμένας Χῶραι τοῦ Ἰαείρ ἕως τῆς σήμερον, αἵτινες εἶναι ἐν γῇ Γαλαάδ.
5Ἀπέθανε δὲ ὁ Ἰαείρ, καὶ ἐτάφη ἐν Καμών.
6Καὶ ἔπραξαν πάλιν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἐλάτρευσαν τοὺς Βααλεὶμ καὶ τὰς Ἀσταρὼθ καὶ τοὺς θεοὺς τῆς Ἀρὰμ καὶ τοὺς θεοὺς τῆς Σιδῶνος καὶ τοὺς θεοὺς τοῦ Μωὰβ καὶ τοὺς θεοὺς τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ τοὺς θεοὺς τῶν Φιλισταίων, καὶ ἐγκατέλιπον τὸν Κύριον καὶ δὲν ἐλάτρευσαν αὐτόν.
7Καὶ ἐξήφθη ὁ θυμὸς τοῦ Κυρίου ἐναντίον τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπώλησεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τῶν Φιλισταίων καὶ εἰς τὴν χεῖρα τῶν υἱῶν Ἀμμών.
8Καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ἔτους κατέθλιψαν καὶ κατεδυνάστευσαν τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ δεκαοκτὼ ἔτη, πάντας τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ τοὺς πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ἐν τῇ γῇ τῶν Ἀμορραίων, ἥτις εἶναι ἐν Γαλαάδ.
9Καὶ διέβησαν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν τὸν Ἰορδάνην, διὰ νὰ πολεμήσωσι καὶ ἐναντίον τοῦ Ἰούδα καὶ ἐναντίον τοῦ Βενιαμὶν καὶ ἐναντίον τοῦ οἴκου Ἐφραΐμ· ὥστε ὁ Ἰσραήλ ἦτο ἐν ἄκρᾳ ἀμηχανίᾳ.
10Καὶ ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Κύριον, λέγοντες, Ἡμαρτήσαμεν εἰς σέ, διότι ἐγκατελίπομεν τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ ἐλατρεύσαμεν τοὺς Βααλείμ.
11Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, Δὲν σᾶς ἐλύτρωσα ἀπὸ τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἀπὸ τῶν Ἀμορραίων, ἀπὸ τῶν υἱῶν Ἀμμὼν καὶ ἀπὸ τῶν Φιλισταίων;
12οἱ Σιδώνιοι ἔτι καὶ οἱ Ἀμαληκῖται καὶ οἱ Μαωνῖται σᾶς κατέθλιψαν· καὶ ἐβοήσατε πρὸς ἐμέ, καὶ ἐγὼ σᾶς ἐλύτρωσα ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν·
13ἀλλὰ σεῖς μὲ ἐγκατελίπετε καὶ ἐλατρεύσατε ἄλλους θεούς· διὰ τοῦτο δὲν θέλω σᾶς λυτρώσει πλέον·
14ὑπάγετε καὶ βοήσατε πρὸς τοὺς θεοὺς τοὺς ὁποίους ἐξελέξατε· αὐτοὶ ἄς σᾶς λυτρώσωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμηχανίας σας.
15Καὶ εἶπαν πρὸς τὸν Κύριον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, Ἡμαρτήσαμεν· κάμε σὺ εἰς ἡμᾶς ὅπως εἶναι ἀρεστὸν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς σου· πλήν λύτρωσον ἡμᾶς, δεόμεθα, τὴν ἡμέραν ταύτην.
16Καὶ ἀπέβαλον τοὺς θεοὺς τοὺς ξένους ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τὸν Κύριον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἡ ψυχή αὐτοῦ εἰς τὴν δυστυχίαν τοῦ Ἰσραήλ.
17Τότε συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ἀμμὼν καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Γαλαάδ. Καὶ συνηθροίσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐν Μισπά.
18Καὶ εἶπον ὁ λαός, οἱ ἄρχοντες τῆς Γαλαάδ, πρὸς ἀλλήλους, Τίς θέλει ἀρχίσει νὰ πολεμῇ ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἀμμών; αὐτὸς θέλει εἶσθαι ἀρχηγὸς ἐπὶ πάντων τῶν κατοίκων τῆς Γαλαάδ.Σχετικά με το Copyright: