Μοιραστείτε

 

Κριταί 12

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ συνήχθησαν οἱ ἄνδρες Ἐφραΐμ, καὶ ἐπέρασαν πρὸς βορρᾶν καὶ εἶπαν πρὸς τὸν Ἰεφθάε, Διὰ τί ἐπέρασας νὰ πολεμήσῃς ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ δὲν ἐκάλεσας ἡμᾶς νὰ ἔλθωμεν μετὰ σοῦ; τὸν οἶκον σου θέλομεν καύσει ἐπάνω σου ἐν πυρί.
2Καὶ εἶπεν ὁ Ἰεφθάε πρὸς αὐτούς, Ἐγὼ καὶ ὁ λαὸς μου ἤλθομεν εἰς μεγάλην φιλονεικίαν μετὰ τῶν υἱῶν Ἀμμών· καὶ σᾶς ἔκραξα καὶ δὲν μὲ ἐσώσατε ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν·
3καὶ ἰδὼν ὅτι δὲν μὲ ἐσώσατε, ἐρριψοκινδύνευσα τὴν ζωήν μου καὶ ἐπέρασα ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἀμμών, καὶ ὁ Κύριος παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά μου· διὰ τί λοιπὸν ἀνέβητε πρὸς ἐμὲ σήμερον διὰ νὰ μὲ πολεμήσητε;
4Τότε συνήθροισεν ὁ Ἰεφθάε πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς Γαλαὰδ καὶ ἐπολέμησε τὸν Ἐφραΐμ· καὶ ἐπάταξαν οἱ ἄνδρες τῆς Γαλαὰδ τοὺς Ἐφραϊμίτας, διότι εἶπαν, Φυγάδες τοῦ Ἐφραΐμ εἶσθε σεῖς οἱ Γαλααδῖται, μεταξὺ τοῦ Ἐφραΐμ καὶ μεταξὺ τοῦ Μανασσῆ.
5Καὶ ἐπίασαν αἱ Γαλααδῖται διαβάσεις τοῦ Ἰορδάνου πρὸ τῶν Ἐφραϊμιτῶν· καὶ ὁπότε τις ἐκ τῶν Ἐφραϊμιτῶν φυγάδων ἔλεγε, Θέλω νὰ περάσω, τότε οἱ ἄνδρες τῆς Γαλαὰδ ἔλεγον πρὸς αὐτόν, Μήπως εἶσαι Ἐφραϊμίτης; Ἐὰν ἐκεῖνος ἔλεγεν, Οὐχί,
6τότε ἔλεγον πρὸς αὐτόν, Εἰπὲ λοιπὸν Σχίββωλεθ· καὶ ἐκεῖνος ἔλεγε Σίββωλεθ· διότι δὲν ἠδύνατο νὰ προφέρῃ οὕτω. Τότε ἐπίανον αὐτὸν καὶ ἐφόνευον αὐτὸν εἰς τὰς διαβάσεις τοῦ Ἰορδάνου. Καὶ ἔπεσον κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες Ἐφραϊμῖται.
7Καὶ ἔκρινεν ὁ Ἰεφθάε τὸν Ἰσραήλ ἕξ ἔτη. Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἰεφθάε ὁ Γαλααδίτης καὶ ἐτάφη ἐν πόλει τινὶ τῆς Γαλαάδ.
8Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ Ἀβαισὰν ὁ ἐκ Βηθλεέμ.
9Καὶ εἶχε τριάκοντα υἱοὺς καὶ τριάκοντα θυγατέρας, τὰς ὁποίας ὑπάνδρευσεν· ἔλαβε δὲ ἔξωθεν τριάκοντα νέας διὰ τοὺς υἱοὺς αὑτοῦ. Καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ ἑπτὰ ἔτη.
10Καὶ ἀπέθανεν ὁ Ἀβαισὰν καὶ ἐτάφη ἐν Βηθλεέμ.
11Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ Αἰλὼν ὁ Ζαβουλωνίτης· καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ δέκα ἔτη.
12Καὶ ἀπέθανεν Αἰλὼν ὁ Ζαβουλωνίτης καὶ ἐτάφη εἰς Αἰαλὼν ἐν τῇ γῇ Ζαβουλών.
13Καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ Ἀβδών, ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλλήλ, ὁ Πιραθωνίτης.
14Καὶ εἶχε τεσσαράκοντα υἱοὺς καὶ τριάκοντα ἐγγόνους, ἐπιβαίνοντας ἐπὶ ἑβδομήκοντα πωλάρια· καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ ὀκτὼ ἔτη.
15Καὶ ἀπέθανεν Ἀβδὼν ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλλήλ ὁ Πιραθωνίτης· καὶ ἐτάφη ἐν Πιραθὼν ἐν γῇ Ἐφραΐμ, ἐπὶ τὸ ὄρος Ἀμαλήκ.Σχετικά με το Copyright: