Μοιραστείτε

 

Κριταί 20

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Τότε ἐξῆλθον πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, καὶ συνηθροίσθη πᾶσα ἡ συναγωγή ὡς εἷς ἄνθρωπος, ἀπὸ Δὰν ἕως Βήρ-σαβεέ, μετὰ τῆς γῆς Γαλαάδ, πρὸς τὸν Κύριον εἰς Μισπά.
2Καὶ παρεστάθησαν ἐν τῇ συνάξει τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, οἱ ἀρχηγοὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, πᾶσαι αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραήλ, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν, συρόντων μάχαιραν.
3Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, ὅτι ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς Μισπά. Καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, Εἴπατε, πῶς συνέβη ἡ κακία αὕτη;
4Καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄνθρωπος ὁ Λευΐτης, ὁ ἀνήρ τῆς φονευθείσης γυναικός, καὶ εἶπεν, Ἦλθον εἰς Γαβαά, ἥτις εἶναι τοῦ Βενιαμίν, ἐγὼ καὶ ἡ παλλακή μου, διὰ νὰ διανυκτερεύσωμεν·
5καὶ ἐσηκώθησαν κατ᾿ ἐμοῦ οἱ ἄνδρες τῆς Γαβαά, καὶ περιεκύκλωσαν διὰ νυκτὸς τὴν οἰκίαν κατ᾿ ἐμοῦ· ἐμὲ ἤθελον νὰ φονεύσωσι καὶ τὴν παλλακήν μου ἐταπείνωσαν, ὥστε ἀπέθανεν·
6ὅθεν, πιάσας τὴν παλλακήν μου, διεμέλισα αὐτήν καὶ ἔστειλα αὐτήν εἰς πάντα τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας τοῦ Ἰσραήλ· διότι ἔπραξαν ἀνοσιουργίαν καὶ ἀφροσύνην ἐν τῷ Ἰσραήλ·
7ἰδού, πάντες σεῖς οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ συμβουλεύθητε ἐνταῦθα μεταξὺ σας καὶ δότε τὴν γνώμην σας.
8Καὶ ἐσηκώθη πᾶς ὁ λαὸς ὡς εἷς ἄνθρωπος, λέγοντες, Δὲν θέλομεν ὑπάγει οὐδεὶς εἰς τὴν σκηνήν αὑτοῦ, οὐδὲ θέλομεν ἐπιστρέψει οὐδεὶς εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ·
9ἀλλὰ τώρα τοῦτο εἶναι τὸ πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θέλομεν κάμει εἰς τὴν Γαβαά· θέλομεν ἀναβῆ ἐναντίον αὐτῆς κατὰ κλήρους·
10καὶ θέλομεν λάβει δέκα ἄνδρας εἰς τοὺς ἑκατὸν ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ἰσραήλ, καὶ ἑκατὸν εἰς τοὺς χιλίους, καὶ χιλίους εἰς τοὺς μυρίους, διὰ νὰ φέρωσι τροφὰς εἰς τὸν λαόν, ὥστε, ἀφοῦ ἔλθωσιν εἰς Γαβαὰ τοῦ Βενιαμίν, νὰ κάμωσιν εἰς αὐτήν καθ᾿ ὅλην τὴν ἀφροσύνην τὴν ὁποίαν αὐτή ἔκαμεν εἰς τὸν Ἰσραήλ.
11Καὶ συνήχθησαν ἐναντίον τῆς πόλεως πάντες οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ, ἡνωμένοι ὁμοῦ ὡς εἷς ἄνθρωπος.
12Καὶ ἀπέστειλαν αἱ φυλαὶ τοῦ Ἰσραήλ ἄνδρας εἰς πᾶσαν τὴν φυλήν Βενιαμίν, λέγοντες, Ποία κακία εἶναι αὕτη, ἥτις ἐπράχθη μεταξὺ σας;
13τώρα λοιπὸν παραδώσατε τοὺς ἄνθρώπους, τοὺς παρανόμους ἐκείνους τοὺς ἐν Γαβαά, διὰ νὰ θανατώσωμεν αὐτοὺς καὶ νὰ ἐξαλείψωμεν τὴν κακίαν ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ. Ἀλλὰ δὲν ἠθέλησαν νὰ ἀκούσωσιν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν τὴν φωνήν τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν, τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
14Καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμίν ἀπὸ τῶν πόλεων εἰς Γαβαά, διὰ νὰ ἐξέλθωσιν εἰς πόλεμον ἐναντίον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ.
15Καὶ ἀπηριθμήθησαν οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐκ τῶν πόλεων, εἰκοσιὲξ χιλιάδες ἀνδρῶν συρόντων ῥομφαίαν, ἐκτὸς τῶν κατοίκων τῆς Γαβαά, οἵτινες ἀπηριθμήθησαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοί.
16Μεταξὺ παντὸς τοῦ λαοῦ τούτου ἦσαν ἑπτακόσιοι ἄνδρες ἐκλεκτοὶ ἀριστερόχειρες· πάντες οὗτοι σφενδονίζοντες λίθους πρὸς τὴν τρίχα, χωρὶς νὰ ἀποτυγχάνωσι.
17Καὶ οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ ἀπηριθμήθησαν, ἐκτὸς τοῦ Βενιαμίν, τετρακόσιαι χιλιάδες ἀνδρῶν συρόντων ῥομφαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες πολέμου.
18Καὶ σηκωθέντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀνέβησαν εἰς Βαιθήλ καὶ ἠρώτησαν τὸν Θεόν, λέγοντες, Τίς θέλει ἀναβῆ ὑπὲρ ἡμῶν πρῶτος διὰ νὰ πολεμήσῃ ἐναντίον τῶν υἱῶν Βενιαμίν; Ὁ δὲ Κύριος εἶπεν, Ὁ Ἰούδας πρῶτος.
19Καὶ ἐσηκώθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὸ πρωΐ καὶ ἐστρατοπέδευσαν ἐναντίον τῆς Γαβαά.
20Καὶ ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ εἰς μάχην ἐναντίον τοῦ Βενιαμίν· καὶ παρετάχθησαν εἰς μάχην ἐναντίον αὐτῶν οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ, πρὸς τὴν Γαβαά.
21Καὶ ἐξῆλθον οἱ υἱοὶ Βενιαμὶν ἐκ τῆς Γαβαά, καὶ ἔστρωσαν κατὰ γῆς, τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ἐκ τοῦ Ἰσραήλ εἰκοσιδύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
22Καὶ ἀναψυχωθεὶς ὁ λαός, οἱ ἄνδρες τοῦ Ἰσραήλ, συνῆψε πάλιν μάχην, ἐν τῷ τόπῳ ὅπου εἶχε παραταχθῆ τὴν πρώτην ἡμέραν.
23Ἀνέβησαν δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ ἔκλαυσαν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἕως ἑσπέρας, καὶ ἠρώτησαν τὸν Κύριον, λέγοντες, Νὰ ἀναβῶ πάλιν εἰς μάχην ἐναντίον τῶν υἱῶν Βενιαμὶν τοῦ ἀδελφοῦ μου; Καὶ ὁ Κύριος εἶπεν, Ἀνάβητε ἐναντίον αὐτοῦ.
24Καὶ ἐπλησίασαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τοὺς υἱοὺς τοῦ Βενιαμίν, τὴν δευτέραν ἡμέραν.
25Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Βενιαμίν ἐναντίον αὐτῶν τὴν δευτέραν ἡμέραν ἐκ τῆς Γαβαά, καὶ ἔστρωσε πάλιν κατὰ γῆς, ἐκ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, δεκαοκτὼ χιλιάδας ἀνδρῶν· πάντες οὗτοι ἔσυρον ῥομφαίαν.
26Τότε πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀνέβησαν καὶ ἦλθον εἰς Βαιθήλ, καὶ ἔκλαυσαν καὶ ἐκάθισαν ἐκεῖ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἐνήστευσαν ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἕως ἑσπέρας, καὶ προσέφεραν ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίας εἰρηνικὰς ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
27Καὶ ἠρώτησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὸν Κύριον, διότι ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης τοῦ Θεοῦ ἦτο ἐκεῖ κατ᾿ ἐκείνας τὰς ἡμέρας,
28Φινεὲς δὲ ὁ υἱὸς τοῦ Ἐλεάζαρ, υἱοῦ τοῦ Ἀαρών, ἵστατο ἔμπροσθεν αὐτῆς κατ᾿ ἐκείνας τὰς ἡμέρας, καὶ εἶπον, Νὰ ἐξέλθω πάλιν εἰς μάχην ἐναντίον τῶν υἱῶν Βενιαμὶν τοῦ ἀδελφοῦ μου; ἤ νὰ παύσω; Καὶ ὁ Κύριος εἶπεν, Ἀνάβα· διότι αὔριον θέλω παραδώσει αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρά σου.
29Καὶ ἔθεσεν ὁ Ἰσραήλ ἐνέδραν κατὰ τῆς Γαβαὰ κύκλῳ.
30Καὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ τὴν τρίτην ἡμέραν ἐναντίον τῶν υἱῶν Βενιαμίν, καὶ παρετάχθηααν ἐναντίον τῆς Γαβαά, καθὼς τὴν πρώτην καὶ δευτέραν φοράν.
31Καὶ ἐξελθόντες οἱ υἱοὶ Βενιαμίν ἐναντίον τοῦ λαοῦ, ἀπεσπάσθησαν ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ ἤρχισαν νὰ κτυπῶσι τινὰς ἐκ τοῦ λαοῦ, φονεύοντες, ὡς ἄλλοτε, εἰς τὰς ὁδούς, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία ἀναβαίνει πρὸς Βαιθήλ, ἡ δὲ ἄλλη πρὸς τὴν Γαβαὰ ἐν τῇ πεδιάδι, περίπου τριάκοντα ἄνδρας ἐκ τοῦ Ἰσραήλ.
32Καὶ εἶπον οἱ υἱοὶ Βενιαμίν, αὐτοὶ πίπτουσιν ἔμπροσθεν ἡμῶν, καθὼς πρότερον. Ἀλλ᾿ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἶπαν, Ἄς φύγωμεν καὶ ἄς ἀποσπάσωμεν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως εἰς τὰς ὁδούς.
33Καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ ἐσηκώθησαν ἐκ τῆς θέσεως αὑτῶν καὶ παρετάχθησαν ἐν Βάαλ-θαμάρ· καὶ ἡ ἐνέδρα τοῦ Ἰσραήλ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς θέσεως αὑτῆς, ἀπὸ τοῦ λιβαδίου τῆς Γαβαά.
34Καὶ ἦλθον ἐναντίον τῆς Γαβαὰ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτῶν ἐκ παντὸς τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἡ μάχη ἐστάθη βαρεῖα· ἀλλ᾿ αὐτοὶ δὲν ἐγνώριζον ὅτι τὸ κακὸν ἦτο πλησίον αὐτῶν.
35Καὶ ἐπάταξεν ὁ Κύριος τὸν Βενιαμὶν ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσραήλ· καὶ ἐξωλόθρευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐκ τῶν Βενιαμιτῶν εἰκοσιπέντε χιλιάδας καὶ ἑκατὸν ἄνδρας· πάντες οὗτοι ἔσυρον ῥομφαίαν.
36Καὶ εἶδον οἱ υἱοὶ Βενιαμίν ὅτι ἐκτυπήθησαν· διότι οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ ὑπεχώρησαν εἰς τοὺς Βενιαμίτας, ἔχοντες τὸ θάρρος αὑτῶν εἰς τὴν ἐνέδραν τὴν ὁποίαν εἶχον θέσει πλησίον τῆς Γαβαά.
37Καὶ οἱ ἐνεδρεύοντες ὥρμησαν καὶ ἐχύθησαν ἐπὶ τὴν Γαβαά· καὶ οἱ ἐνεδρεύοντες ἐξηπλώθησαν καὶ ἐπάταξαν πᾶσαν τὴν πόλιν ἐν στόματι μαχαίρας.
38Οἱ δὲ ἄνδρες Ἰσραήλ εἶχον διορίσει σημεῖον εἰς τοὺς ἐνεδρεύοντας, νὰ ὑψώσωσι πῦρ καπνῶδες ἀπὸ τῆς πόλεως.
39Καὶ ὅτε ὑπεχώρησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐν τῇ μάχῃ, ὁ Βενιαμὶν ἤρχισε νὰ κτυπᾷ, καὶ ἐφόνευσεν ἐκ τῶν Ἰσραηλιτῶν περίπου τριάκοντα ἄνδρας· διότι εἶπαν, Βεβαίως πάλιν πίπτουσιν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ὡς ἐν τῇ πρώτῃ μάχῃ.
40Ἀλλ᾿ ὅτε τὸ πῦρ ἤρχισε νὰ ὑψοῦται ἀπὸ τῆς πόλεως μὲ στύλον καπνοῦ, οἱ Βενιαμῖται ἐπέβλεψαν ὀπίσω αὑτῶν, καὶ ἰδού, ἡ πυρκαϊὰ τῆς πόλεως ἀνέβαινεν εἰς τὸν οὐρανόν.
41Καὶ ὅτε ἐπέστρεψαν οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ, ἐτρόμαξαν οἱ ἄνδρες Βενιαμίν· διότι εἶδον ὅτι τὸ κακὸν ἔφθασεν ἐπ᾿ αὐτούς.
42Καὶ ἐτράπησαν ἔμπροσθεν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἐρήμου· ἀλλ᾿ ἡ μάχη ἐπρόφθασεν αὐτούς· διότι οἱ ἐκ τῶν πόλεων ἐξωλόθρευον αὐτοὺς ἐν μέσῳ αὐτῶν.
43Περιεκύκλωσαν τοὺς Βενιαμίτας, κατεδίωξαν αὐτούς, κατεπάτησαν αὐτούς, ἀπὸ Μενουὰ ἕως ἀπέναντι τῆς Γαβαὰ πρὸς ἀνατολὰς ἡλίου.
44Καὶ ἔπεσον ἐκ τοῦ Βενιαμὶν δεκαοκτὼ χιλιάδες ἀνδρῶν. πάντες οὗτοι ἄνδρες δυνατοί.
45Τότε ἐτράπησαν καὶ ἔφυγον πρὸς τὴν ἔρημον εἰς τὴν πέτραν Ῥιμμών· καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐσταχυολόγησαν ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς ὁδοὺς πέντε χιλιάδας ἀνδρῶν· καὶ κατεδίωξαν αὐτοὺς ἕως Γιδώμ, καὶ ἐφόνευσαν ἐξ αὐτῶν δύο χιλιάδας ἀνδρῶν.
46Οὕτω πάντες οἱ πεσόντες κατ᾿ ἐκείνην τὴν ἡμέραν ἐκ τοῦ Βενιαμὶν ἦσαν εἰκοσιπέντε χιλιάδες ἀνδρῶν συρόντων ῥομφαίαν· πάντες οὗτοι ἄνδρες δυνατοί.
47Ἑξακόσιοι ὅμως ἄνδρες ἐτράπησαν καὶ ἔφυγον πρὸς τὴν ἔρημον εἰς τὴν πέτραν Ῥιμμών, καὶ ἐκάθισαν ἐν τῇ πέτρα Ῥιμμὼν τέσσαρας μῆνας.
48Καὶ ἐπέστρεψαν οἱ ἄνδρες Ἰσραήλ πρὸς τοὺς υἱοὺς Βενιαμίν, καὶ ἐπάταξαν αὐτοὺς ἐν στόματι μαχαίρας, ἀπὸ ἀνθρώπων ἑκάστης πόλεως, ἕως τῶν κτηνῶν καὶ παντὸς τοῦ παρευρισκομένου· καὶ πάσας τὰς εὑρισκομένας πόλεις παρέδωκαν εἰς πῦρ.Σχετικά με το Copyright: