Μοιραστείτε

 

Κριταί 3

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ταῦτα εἶναι τὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα ἀφῆκεν ὁ Κύριος, διὰ νὰ δοκιμάσῃ τὸν Ἰσραήλ δι᾿ αὐτῶν, πάντας τοὺς μή γνωρίσαντας πάντας τοὺς πολέμους τῆς Χαναάν·
2τοὐλάχιστον διὰ νὰ μάθωσιν αἱ γενεαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραήλ νὰ γυμνασθῶσι τὸν πόλεμον, τοὐλάχιστον ὅσοι πρότερον δὲν εἶχον γνωρίσει αὐτούς·
3αἱ πέντε σατραπεῖαι τῶν Φιλισταίων καὶ πάντες οἱ Χαναναῖοι καὶ οἱ Σιδώνιοι καὶ οἱ Εὐαῖοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ ὄρει τοῦ Λιβάνου, ἀπὸ τοῦ ὄρους Βάαλ-ἐρμὼν ἕως τῆς εἰσόδου Αἰμάθ.
4Καὶ ταῦτα ἦσαν διὰ νὰ δοκιμάσῃ τὸν Ἰσραήλ δι᾿ αὐτῶν· διὰ νὰ γνωρίσῃ ἐὰν ὑπήκουον εἰς τὰς ἐντολὰς τοῦ Κυρίου, τὰς ὁποίας προσέταξεν εἰς τοὺς πατέρας αὐτῶν διὰ τοῦ Μωϋσέως.
5Καὶ κατῴκησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ μεταξὺ τῶν Χαναναίων, τῶν Χετταίων καὶ τῶν Ἀμορραίων καὶ τῶν Φερεζαίων καὶ τῶν Εὐαίων καὶ τῶν Ἰεβουσαίων.
6Καὶ ἔλαβον εἰς ἑαυτοὺς τὰς θυγατέρας αὐτῶν εἰς γυναῖκας, καὶ τὰς ἑαυτῶν θυγατέρας ἔδωκαν εἰς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, καὶ ἐλάτρευσαν τοὺς θεοὺς αὐτῶν.
7Καὶ ἔπραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ ἐλησμόνησαν Κύριον τὸν Θεὸν αὑτῶν καὶ ἐλάτρευσαν τοὺς Βααλεὶμ καὶ τὰ ἄλση.
8Διὰ τοῦτο ἐξήφθη ὁ θυμὸς τοῦ Κυρίου κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἐπώλησεν αὐτοὺς εἰς τὴν χεῖρα τοῦ Χουσὰν-ρισαθαΐμ βασιλέως τῆς Μεσοποταμίας· καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τὸν Χουσὰν-ρισαθαΐμ ὀκτὼ ἔτη.
9Καὶ ὅτε ἐβόησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πρὸς τὸν Κύριον, ὁ Κύριος ἀνέστησε σωτῆρα εἰς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ ἔσωσεν αὐτούς, τὸν Γοθονιήλ υἱὸν τοῦ Κενέζ, τὸν νεώτερον ἀδελφὸν τοῦ Χάλεβ.
10Καὶ ἦτο ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ Πνεῦμα τοῦ Κυρίου, καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραήλ· καὶ ἐξῆλθεν εἰς μάχην, καὶ παρέδωκεν ὁ Κύριος εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὸν Χουσὰν-ρισαθαΐμ βασιλέα τῆς Μεσοποταμίας· καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑπερίσχυσεν ἐναντίον τοῦ Χουσὰν-ρισαθαΐμ.
11Καὶ ἀνεπαύθη ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη· καὶ ἐτελεύτησε Γοθονιήλ ὁ υἱὸς τοῦ Κενέζ.
12Καὶ ἤρχισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ πάλιν νὰ πράττωσι πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἐνίσχυσεν ὁ Κύριος τὸν Ἐγλὼν βασιλέα τοῦ Μωὰβ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, διότι ἔπραξαν πονηρὰ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
13Καὶ συνήθροισεν εἰς σεαυτὸν τοὺς υἱοὺς Ἀμμὼν καὶ Ἀμαλήκ, καὶ ὑπῆγε καὶ ἐπάταξε τὸν Ἰσραήλ καὶ ἐκυρίευσαν τὴν πόλιν τῶν φοινίκων.
14Καὶ ἐδούλευσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ εἰς τὸν Ἐγλὼν βασιλέα τοῦ Μωὰβ δεκαοκτὼ ἔτη.
15Καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν Κύριον οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ· καὶ ἀνέστησεν ὁ Κύριος εἰς αὐτοὺς σωτῆρα, τὸν Ἀὼδ υἱὸν τοῦ Γηρά, τοῦ Βενιαμίτου, ἄνδρα ἀριστερόχειρα. Καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ διὰ χειρὸς αὐτοῦ δῶρα πρὸς τὸν Ἐγλὼν βασιλέα τοῦ Μωάβ.
16Καὶ κατεσκεύασεν εἰς ἑαυτὸν ὁ Ἀὼδ μάχαιραν δίστομον, μακρὰν μίαν πήχην· καὶ περιεζώσθη αὐτήν ὑπὸ τὸν μανδύαν αὑτοῦ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὑτοῦ τὸν δεξιόν.
17Καὶ προσέφερε τὰ δῶρα πρὸς τὸν ὁ Ἐγλὼν βασιλέα τοῦ Μωάβ· ὁ δὲ Ἐγλὼν ἦτο ἄνθρωπος παχὺς σφόδρα.
18Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωσε προσφέρων τὰ δῶρα καὶ ἀπέπεμψε τοὺς ἀνθρώπους τοὺς βαστάζοντας τὰ δῶρα,
19τότε ὁ αὐτὸς ὑπέστρεψεν ἀπὸ τῶν γλυπτῶν τῶν πρὸς τὰ Γάλγαλα· καὶ εἶπε, Λόγον κρυφὸν ἔχω πρὸς σέ, βασιλεῦ. Ὁ δὲ εἶπε, Σιώπα. Καὶ ἐξῆλθον ἀπ᾿ αὐτοῦ πάντες οἱ παριστάμενοι πλησίον αὐτοῦ.
20Καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἀώδ· ἐκεῖνος δὲ ἐκάθητο ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὑτοῦ τῷ θερινῷ μονώτατος. Καὶ εἶπεν ὁ Ἀώδ, Ἔχω λόγον παρὰ Θεοῦ πρὸς σέ. Τότε ἐσηκώθη ἀπὸ τοῦ θρόνου.
21Καὶ ἁπλώσας ὁ Ἀὼδ τὴν χεῖρα αὑτοῦ τὴν ἀριστεράν, ἔλαβε τὴν μάχαιραν ἀπὸ τοῦ μηροῦ αὑτοῦ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτήν εἰς τὴν κοιλίαν αὐτοῦ,
22ὥστε καὶ ἡ λαβή ἔτι εἰσῆλθε κατόπιν τοῦ σιδήρου· καὶ τὸ πάχος συνέκλεισεν ἐπὶ τὸν σίδηρον, ὥστε δὲν ἠδύνατο νὰ σύρῃ τὴν μάχαιραν ἀπὸ τῆς κοιλίας αὐτοῦ· καὶ ἐξῆλθε κόπρος.
23Τότε ἐξῆλθεν ὁ Ἀὼδ διὰ τῆς στοᾶς καὶ ἔκλεισεν ὀπίσω αὑτοῦ τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου, καὶ ἐκλείδωσε.
24Καὶ ἀφοῦ ἐκεῖνος ἐξῆλθεν, ἦλθον οἱ δοῦλοι τοῦ Ἐγλών· καὶ ὅτε εἶδον ὅτι, ἰδού, αἱ θύραι τοῦ ὑπερῴου ἦσαν κλειδωμέναι, εἶπον, Βεβαίως τοὺς πόδας αὑτοῦ σκεπάζει ἐν τῷ δωματίῳ τῷ θερινῷ.
25Καὶ περιέμειναν ἑωσοῦ ἐντράπησαν· καὶ ἰδού, δὲν ἤνοιγε τὰς θύρας τοῦ ὑπερῴου· ὅθεν ἔλαβον τὸ κλειδίον καὶ ἤνοιξαν· καὶ ἰδοὺ, ὁ κύριος αὐτῶν ἔκειτο κατὰ γῆς νεκρός.
26Ὁ δὲ Ἀὼδ ἐξέφυγεν, ἐν ὅσῳ ἐκεῖνοι ἐβράδυνον· καὶ ἐπέρασε τὰ γλυπτὰ καὶ διεσώθη εἰς Σεειρωθά.
27Καὶ ὅτε ἦλθεν, ἐσάλπισε διὰ τῆς σάλπιγγος ἐν τῷ ὄρει Ἐφραΐμ, καὶ κατέβησαν μετ᾿ αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἀπὸ τοῦ ὄρους καὶ αὐτὸς ἔμπροσθεν αὐτῶν.
28Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Ἀκολουθεῖτέ μοι· διότι ὁ Κύριος παρέδωκε τοὺς ἐχθροὺς σας τοὺς Μωαβίτας εἰς τὴν χεῖρά σας. Καὶ κατέβησαν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ κατέλαβον τὰς διαβάσεις τοῦ Ἰορδάνου πρὸς τὸν Μωὰβ καὶ δὲν ἀφῆκαν ἄνθρωπον νὰ περάσῃ.
29Καὶ ἐπάταξαν τοὺς Μωαβίτας κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, περίπου δέκα χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντας ἀνδρείους καὶ πάντας δυνατοὺς ἐν ἰσχύϊ· καὶ δὲν διεσώθη οὐδεὶς.
30Οὕτως ἐταπεινώθη ὁ Μωὰβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ ἡ γῆ ἀνεπαύθη ὀγδοήκοντα ἔτη.
31Μετὰ δὲ τοῦτον ἐστάθη ὁ Σαμεγὰρ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀνάθ, ὅστις ἐπάταξε τοὺς Φιλισταίους ἑξακοσίους ἄνδρας δι᾿ ἑνὸς βουκέντρου· καὶ ἔσωσε καὶ αὐτὸς τὸν Ἰσραήλ.Σχετικά με το Copyright: