Μοιραστείτε

 

Κριταί 5

Αυτό το κεφάλαιο σε άλλες μεταφράσεις / κείμενα
Εβδομήκοντα,  Φίλος,  King James(Αγγλικά),  

ή πολύ απλά πατήστε "Κείμενα" για να δείτε και να συγκρίνετε τις διάφορες μεταφράσεις / κείμενα .
ΣτίχοςΒάμβας
1Καὶ ἔψαλαν ἡ Δεβόρρα καὶ ὁ Βαρὰκ ὁ υἱὸς τοῦ Ἀβινεὲμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγοντες,
2Ἐπειδή προεπορεύθησαν ἀρχηγοὶ ἐν τῷ Ἰσραήλ, Ἐπειδή ὁ λαὸς προσέφερεν ἑαυτὸν ἐκουσίως, Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.
3Ἀκούσατε, βασιλεῖς· δότε ἀκρόασιν, σατράπαι· ἐγώ, εἰς τὸν Κύριον ἐγὼ θέλω ψάλλει εἰς Κύριον τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραήλ θέλω ψαλμῳδεῖ.
4Κύριε, ὅτε ἐξῆλθες ἀπὸ Σηείρ, ὅτε ἐκίνησας ἀπὸ τῆς πεδιάδος τοῦ Ἐδώμ, ἡ γῆ ἐσείσθη καὶ οἱ οὐρανοὶ ἐστάλαξαν, αἱ νεφέλαι ἔτι ἐστάλαξαν ὕδωρ.
5Τὰ ὄρη ἐτάκησαν ὑπὸ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου· αὐτὸ τὸ Σινὰ ἀπὸ τῆς παρουσίας Κυρίου τοῦ Θεοῦ τοῦ Ἰσραήλ.
6Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Σαμεγὰρ υἱοῦ τοῦ Ἀνάθ, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς Ἰαήλ, ἐγκατελείφθησαν αἱ ὁδοί, καὶ οἱ διαβάται περιεπάτουν ὁδοὺς πλαγίας.
7Ἐξέλιπον οἱ ἡγεμόνες ἐν τῷ Ἰσραήλ, ἐξέλιπον, ἑωσοῦ ἐγὼ ἡ Δεβόρρα ἐσηκώθην, ἐσηκώθην μήτηρ ἐν τῷ Ἰσραήλ.
8Ἐξέλεξαν θεοὺς νέους· τότε πόλεμος ἐν ταῖς πύλαις· ἐφάνη ρα ἀσπὶς ἤ λόγχη μεταξὺ τεσσαράκοντα χιλιάδων ἐν τῷ Ἰσραήλ;
9Ἡ καρδία μου εἶναι πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὅσοι μεταξὺ τοῦ λαοῦ προσέφεραν ἑαυτοὺς ἐκουσίως. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον.
10Ὑμνολογεῖτε· οἱ ἐπιβαίνοντες ἐπὶ λευκῶν ὄνων, οἱ καθήμενοι εἰς τὸ κρίνειν, καὶ οἱ περιπατοῦντες ἐν ταῖς ὁδοῖς.
11Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τοῦ κρότου τῶν τοξοτῶν, ἐν τοῖς τόποις ὅπου ἀντλοῦσιν ὕδωρ, ἐκεῖ θέλουσι διηγεῖσθαι τὰς δικαιοσύνας τοῦ Κυρίου, τὰς δικαιοσύνας τῶν ἡγεμόνων αὐτοῦ μεταξὺ τοῦ Ἰσραήλ. Κατέβη τότε εἰς τὰς πύλας ὁ λαὸς τοῦ Κυρίου.
12Ἐγέρθητι, ἐγέρθητι, Δεβόρρα· ἐγέρθητι, ἐγέρθητι, πρόφερε ᾠδήν· σηκώθητι, Βαράκ, καὶ αἰχμαλώτισον τοὺς αἰχμαλώτους σου, υἱὲ τοῦ Ἀβινεέμ.
13Τότε κατέβη τὸ ἐγκαταλελειμμένον τοῦ λαοῦ ἐναντίον τῶν ἰσχυρῶν· ὁ Κύριος κατέβη μετ᾿ ἐμοῦ ἐναντίον τῶν δυνατῶν.
14Ἐκ τοῦ Ἐφραΐμ οἱ κατοικοῦντες τὸ ὄρος Ἀμαλήκ κατέβησαν κατόπιν σου, Βενιαμίν, μεταξὺ τῶν λαῶν σου. Ἐκ τοῦ Μαχεὶρ κατέβησαν οἱ ἀρχηγοί, καὶ ἐκ τοῦ Ζαβουλὼν οἱ κρατοῦντες ῥάβδον γραμματέως.
15Καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσσάχαρ μετὰ τῆς Δεβόρρας, ὁ Ἰσσάχαρ προσέτι καὶ ὁ Βαράκ· κατόπιν τούτου ἔδραμον εἰς τὴν κοιλάδα. Εἰς τὰς διαιρέσεις τοῦ Ῥουβήν ἠγέρθησαν μεγάλοι στοχασμοὶ καρδίας.
16Διὰ τί ἐκάθησας μεταξὺ εἰς τὰς μάνδρας, διὰ νὰ ἀκούῃς τὰ βελάσματα τῶν ποιμνίων; εἰς τὰς διαιρέσεις τοῦ Ῥουβήν ἠγέρθησαν μεγάλαι συζητήσεις καρδίας.
17Ὁ Γαλαὰδ ἡσύχαζε πέραν τοῦ Ἰορδάνου· καὶ ὁ Δὰν διὰ τί ἔμενεν εἰς τὰ πλοῖα; ὁ Ἀσήρ ἐκάθητο εἰς τὰ παράλια, καὶ ἡσύχαζεν εἰς τοὺς λιμένας αὑτοῦ.
18Ὁ Ζαβουλών εἶναι λαὸς προσφέρων τὴν ζωήν αὑτοῦ εἰς θάνατον, καὶ ὁ Νεφθαλί, ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς πεδιάδος.
19Ἦλθον οἱ βασιλεῖς, ἐπολέμησαν· τότε ἐπολέμησαν οἱ βασιλεῖς Χαναὰν ἐν Θαανὰχ πλησίον τῶν ὑδάτων τοῦ Μεγιδδώ· λάφυρον ἀργυρίου δὲν ἔλαβον.
20Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπολέμησαν, οἱ ἀστέρες ἐκ τῆς πορείας αὑτῶν ἐπολέμησαν ἐναντίον τοῦ Σισάρα.
21Ὁ ποταμὸς Κισὼν κατέσυρεν αὐτούς, ὁ παλαιὸς ποταμός, ὁ ποταμὸς Κισών. Κατεπάτησας, ψυχή μου, δύναμιν.
22Τότε κατετρίβησαν οἱ ὄνυχες τῶν ἵππων ἀπὸ τοῦ ὁρμητικοῦ δρόμου, τοῦ ὁρμητικοῦ δρόμου τῶν ἐπ᾿ αὐτοὺς ἰσχυρῶν.
23Καταρᾶσθε τὴν Μηρώζ, εἶπεν ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου, καταρᾶσθε κατάραν τοὺς κατοίκους αὐτῆς διότι δὲν ἦλθον εἰς βοήθειαν τοῦ Κυρίου, εἰς βοήθειαν τοῦ Κυρίου ἐναντίον τῶν δυνατῶν.
24Εὐλογημένη ἄς ἦναι ὑπὲρ τὰς γυναῖκας ἡ Ἰαήλ, ἡ γυνή τοῦ Ἕβερ τοῦ Κεναίου· ὑπὲρ τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς σκηναῖς εὐλογημένη ἄς ἦναι.
25Ὕδωρ ἐζήτησε, γάλα ἔδωκε· βούτυρον προσέφερεν εἰς μεγαλοπρεπῆ κρατῆρα.
26τὴν ἀριστερὰν αὑτῆς ἥπλωσεν εἰς τὸν πάσσαλον, καὶ τὴν δεξιὰν αὑτῆς εἰς τὴν σφύραν τῶν ἐργατῶν· καὶ σφυροκοπήσασα τὸν Σισάρα ἔσχισε τὴν κεφαλήν αὐτοῦ, καὶ συνέθλασε καὶ διεπέρασε τοὺς μήνιγγας αὐτοῦ.
27Μεταξὺ τῶν ποδῶν αὐτῆς συνεκάμφθη, ἔπεσεν, ἔκειτο· μεταξὺ τῶν ποδῶν αὐτῆς συνεκάμφθη, ἔπεσεν· ὅπου συνεκάμφθη, ἐκεῖ ἔπεσε νεκρός.
28Ἡ μήτηρ τοῦ Σισάρα ἔκυπτε διὰ τῆς θυρίδος καὶ ἐβόα διὰ τοῦ δικτυωτοῦ, Διὰ τί ἡ ἅμαξα αὐτοῦ βραδύνει νὰ ἔλθῃ, διὰ τί ἐβράδυναν οἱ τροχοὶ τῶν ἁμαξῶν αὐτοῦ;
29Αἱ σοφαὶ κυρίαι αὐτῆς ἀπεκρίνοντο πρὸς αὐτήν· αὐτή μάλιστα ἔδιδε τὴν ἀπόκρισιν πρὸς ἑαυτήν·
30Δὲν ἐπέτυχον; δὲν διεμοίρασαν τὰ λάφυρα; μίαν ἤ δύο νέας εἰς ἕκαστον ἄνδρα, εἰς τὸν Σισάρα λάφυρα ποικιλόχροα, λάφυρα ποικιλόχροα κεντητά, ποικιλόχροα κεντητὰ καὶ ἐκ τῶν δύο μερῶν, περιλαίμια τῶν λαφυραγωγουμένων;
31Οὕτω νὰ ἀπολεσθῶσι πάντες οἱ ἐχθροὶ σου, Κύριε· οἱ δὲ ἀγαπῶντες αὐτὸν ἄς ἦναι ὡς ὁ ἥλιος ἀνατέλλων ἐν τῇ δόξῃ αὑτοῦ. Καὶ ἀνεπαύθη ἡ γῆ τεσσαράκοντα ἔτη.Σχετικά με το Copyright: